Kommunen fikk orientering om ny bru over Herøysundet

Møte om ny Herøysundbru 15

Tirsdag 15. februar hadde byggeleder for ny Herøysundbru orienteringsmøte med politikere og administrasjonen i Herøy om den nye Herøysundbrua.

Byggeleder Espen Dahl-Mortensen i Nordland fylkeskommune kunne fortelle at arbeidet med den nye Herøysundbrua. Han har tidligere jobbet firmaet Hæhre og var blant annet formann under byggingen av Toventunellen.

Brua som skal bygges er ei sprengverksbru som skal være 138 meter lang. Den skal ha to kjørefelt med egen gang og sykkelvei. Dette er ikke en vanlig brutype på fylkesveier og riksveier og den regnes derfor som et nytt og utradisjonelt brukonsept av Veidirektoratet. Brua skal ha underbygging i stål og overbygning i betong. Det er krav til at brua skal stå i 100 år.

Byggeleder orienterte at det var en del plasskrevende utfordringer med byggingen av brua, men han mente at de hadde en god plan på hvordan dette skulle løses. Stålkonstruksjonene til brua kommer på lektere og det er mye vekt som skal løftes på plass. Det kan nevnes at de midterste seksjonene av brua veier hele 200 tonn.

Det første som skal skje er at det skal rives en del bygg og dette anbudet er allerede antatt og det skal være oppstartsmøte 22. februar. Det kan nevnes at det kom inn 8 anbud som varierte i pris fra 930 000 kroner til rundt 4,5 millioner kroner. Norsk Saneringsservice leverte det rimeligste tilbudet og de har også avdeling i Mosjøen.

Oppstart i august og ferdig ved årsskiftet 2023/24
Selve hovedentreprisen skal etter planen utlyses i mars/april og at man begynner arbeidet med brua i august. Ifølge byggelederen er det gjort et bevisst valg å ikke begynne med riggarbeider i ferien for å ikke skape ekstra press på gammelbrua i forbindelse med ferietrafikken.

Planen er at den nye brua skal stå ferdig rundt nyttår i 2023/24.

Økte kostnader på grunn av prisstigning
Byggeleder Dahl-Mortensen kunne opplyse at det blir gjort kontinuerlige målinger på den gamle brua, og berolige med at den ikke hadde vist svakhetstegn det siste året. Han mente derfor at selv om dispensasjonen på eksisterende bru går ut i juli 2023, så ville det ikke bli noe problem å få den forlenget til den nye brua står ferdig

På grunn av en voldsom prisstigning på materialer den siste tiden har budsjettprisen på den nye Herøysundbrua blitt økt fra 277 millioner kroner til 300 millioner kroner.

Forskning på den gamle brua
Før den gamle brua skal rives er det en plan om at det skal drives en del forskningsarbeid på brua. Det skal blant annet skjæres ut deler som skal fraktes Narvik for analyse og verifikasjon. Ut fra økonomisk, miljømessige og sikkerhetsmessige årsaker skal man gjennom dette arbeidet prøve å få mer kunnskap om rest-levetid for broer slik at reparasjoner kan velges fremfor riving og nybygg.

Folkemøte
Byggeleder Espen Dahl-Mortensen kunne også opplyse om et det etter hvert vil legges om til folkemøte der det blir orientert om arbeidet med den nye brua og hvilke konsekvenser det vil få for trafikkavviklingen. Det vil også bli satt opp et kamera på brua som folk kan gå inn på for å se framdriften med bruarbeidet.

Fylkeskommunen har opprettet en egen nettside for den nye Herøysundbrua som det i tiden framover skal legges ut informasjon. Trykk her.

Møte om ny Herøysundbru 15
Byggeleder for ny bru over Herøysundet orienterte politikere og administrasjonen om byggeplanene. Fra venstre: John Arne Andersen (kommunedirektør), Ronny Godhei Hansen (nærings- og samfunnsutvikler), Elbjørg Larsen (ordfører), Yngve Magnussen (politiker-H), Espen Dahl-Mortensen (byggeleder), Morten Hanssen (kommunalsjef for miljø og kommunalteknikk), Jim Dahl (varaordfører-SP).
Gammel og ny bru
Her ser vi en framstilling av gammel og ny bru.
Ny Herøysundbru_byggefase
Det er tunge løft som skal gjøres når den nye brua skal bygges. De midterste seksjonene veier hele 200 tonn.
Ny Herøysundbru_sørsiden
Her er en skisse av hvordan det vil se ut på sørsiden av brua.
Ny bru over Herøysundet_skisse av kjørebane
Modell av kjørebanen.

Annonser