Drahjelp for fortgang i ny bru over Herøysundet

Bjørnar Skjæran på besøk i Herøy_ved brua

Nylig var politiker Bjørnar Skjæran (Ap) på besøk i Herøy og lovet drahjelp for å få fortgang på finansiering av ny bru over Herøysundet.

Skjæran som kommer fra Lurøy kommune i Nordland er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylkestinget i Nordland og nestleder sentralt. Under besøket i Herøy lovte han ordfører Elbjørg Larsen at han ville sørge for drahjelp med finansiering av ny bru over Herøysundet.

Under rehabiliteringsarbeid av den over 50 år gamle Herøysundbrua ble det påvist større skader enn antatt, og brua ble derfor anslått å ha en restlevetid på tre til fem år. Brua er fremdeles trygg, men den overvåkes, og det vil bli gjort forsterkninger. I og med at det tar rundt to år å bygge ei ny bru er det viktig å få fortgang i arbeidet. Nå lover Skjæran at han skal bidra til å få finansieringen raskt på plass.

- Uansett hvor dårlig økonomien til fylkeskommunen blir så er jeg helt sikkert på at vi må rydde plass penger til ny bru, sa gruppelederen til ordfører Elbjørg Larsen.

Første gang fylkestinget har møte er 15. til 16. oktober og da er det lagt til Sandnessjøen.

Diskuterte beskatning av næringen
Under sitt besøk i Herøy var Bjørnar Skjæran sammen med sin rådgiver Peter Eide Walseth på bedriftsbesøk til Seløy Sjøfarm. Her fikk han omvisning av ledelsen og en grundig informasjon om virksomheten av Vegar Dalen.

Under møtet ble det blant annet diskutert ulike modeller for beskatning av næringen. Et regjeringsoppnevnt utvalg gikk i fjor høst inn for at oppdretterne burde betale 40 prosent grunnrenteskatt på overskuddet. En slik skatt vil medføre at en stor del av overskuddet ville havne i statskassa. Dette førte til store protester og etter et budsjettforlik i sommer ble det vedtatt at det skal innføres en produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert laks og ørret til fordeling mellom kommune og fylke. På den annen side vil regjeringen angripe Havbruksfondet og kreve at staten får en betydelig større andel av dette enn tidligere. Havbruksfondet ble opprettet i 2016. Målet med fondet er å stimulere kommunene til å legge til rette for havbruksnæringen. Pengene kommer etter regjeringens salg av nye laksetillatelser. Herøy kommune ble tildelt 23,7 millioner kroner i 2018 og 6,7 millioner kroner i 2019 fra dette fondet.

I utgangspunktet signaliserte daglig leder Jan Erik Jakobsen at han var imot ekstra beskatning av næringen, men når det først skulle være en slik beskatning så var han opptatt av at mest mulig gikk til vertskommunen. Jakobsen var også opptatt av at oppdrettsnæringen skulle få noe tilbake for de millionene de tilfører kommunen i ekstra inntekter. Han ønsket blant annet at kommunen kunne ha tilgjengelig mer ressurser til å hjelpe næringen med søknader og andre oppgaver.

Ordfører Elbjørg Larsen er også opptatt av at mest mulig av ekstraskatten skal gå tilbake til vertskommunene, for på denne måten å legge bedre til rette med arealer og andre forhold for næringen.

- Denne saken er enda ikke helt avklart politisk så vi har enda en jobb å gjøre. Vi er medlem i Nettverk for fjord og kystkommuner (NFKK) og dette er en god organisasjon som jobber tverrpolitisk for å få best mulig forhold for dem som er vertskommuner for oppdrett. Jeg er også enig med Jan Erik Jakobsen i at vi skal gjøre en best mulig jobb ut fra pengene vi får og da er det viktig å få forutsigbare inntekter, sier Larsen.

Seløy Sjøfarm
Seløy Sjøfarm AS er en familiebedrift som ble etablert av August Jakobsen fra Seløy i 1977, som er far og bestefar til dagens eiere. Omsetningen har spesielt siden 2015 skutt i været og nådde en foreløpig topp i 2019 med 218 millioner kroner. For 2019 ser ifølge orienteringen til Vegar Dalen ut til å bli bedre.

Etter at det gamle kontorbygget brant ned i 2014 har det vært en bevisst strategi for ledelsen i Seløy Sjøfarm å knytte til seg lokal fagkompetanse for å utvikle et næringsmiljø i det nye kontorbygget.I tillegg til administrasjon for Seløy Sjøfarm har også flere andre bedrifter etablert seg i kontorbygget på Svennholmen like ved Seløy. I 2019 var det 15 administrativt ansatte i bygget, og til sammen 38 ansatte i selskapene som har base på Svennholmen. Foruten Seløy Sjøfarm er firmaene Hydro Fishcare (avlusning av laks), Salmo Pharma (Dønna-firma som utvikler nytt legemiddel mot lakselus), Accountor regnskapskontor og Herøy servicebåt etablert i bygget.

Stor produksjon
Det kan nevnes at 5700 tonn laks utgjør 285 trailere med laks og 285 000 kasser eller 22,8 millioner middager. For å produsere like mange kilo lammekjøtt måtte en ha slaktet 285 000 lam eller rundt 20 prosent av lammekjøttproduksjonen i Norge.

Planene framover for Seløy Sjøfarm er at de regner med å produsere mellom 8000 og 15000 tonn laks med en omsetning på mellom 400 og 700 millioner kroner. Dette sier litt om produksjonen av laks til et mindre oppdrettsselskap i Norge.

Bjørnar Skjæran på besøk i Herøy_OP-sentral1
Her orienterer daglig leder Jan Erik Jakobsen om hvordan laksen i mærene overvåkes.
Bjørnar Skjæran på besøk i Herøy_Vegar orienterer
Vegar Dalen orienterte om virksomheten på Svennholmen.
Bjørnar Skjæran på besøk i Herøy_møte
Her ser vi møtedeltakerne samlet i kontorbygget til Seløy Sjøfarm. Fra venstre: Peter Eide Walseth (politisk rådgiver), Bjørnar Skjæran, ordfører Elbjørg Larsen, Steffen Jakobsen (Seløy Sjøfarm), Bente Helen Sund (daglig leder Herøy Servicebåt/Hydro Fish Care), Ina Jakobsen (Seløy Sjøfarm), Andreas Jakobsen (Seløy Sjøfarm), Jan Erik Jakobsen (daglig leder Seløy Sjøfarm) og Vegar Dalen (Seløy Sjøfarm).
Bjørnar Skjæran på besøk i Herøy_ved brua
Bjørnar Skjæran lover drahjelp for å få fortgang i finansiering av ny bru over Herøysundet.
Renovering av Herøysundbrua
Under arbeid med renovering av Herøysundbrua ble det slått fast at det må på plass ny bru innen 3-5 år.

Annonser