Formannskapet i Herøy vedtok i møte 24. august enstemmig detaljregulering for Herøysundet bru. Vedtaket ble gjort etter at Kommunestyret delegerte denne myndigheten til Formannskapet i møte 6. oktober 2020. Behandlingen av denne saken kan ses på Kommune-TV ved å trykke her.

Tre entrepriser
Vi er i gang med prosjekteringen, og har nylig vært på befaring i Herøy sammen med prosjekterende rådgiver som gjør jobben i samarbeid med oss, sier planleggingsleder Trude Jensen-Aanes i Nordland fylkeskommune.

Hun forteller at prosjektet vil bli utlyst i tre entrepriser, der den første som skal lyses vil gå ut på riving av bygg. Det blir videre en entreprise for bygging av ny bru med infrastruktur som vei og gang- og sykkelvei, mens den siste vil dreie seg om riving av eksisterende bru.

- Målet er at vi skal starte opp med arbeidet våren 2022, forhåpentligvis i april, og vi håper brua skal stå ferdig høsten 2023. Det er beregnet rundt ett og et halvt års byggetid på brua. Vi har blitt forelagt noen brukonsept fra konsulenten, og vi har lagt fram et konsept som vi ønsker å gå videre med til Veidirektoratet. De har noen spørsmål til dette konseptet, men jeg regner med de vil gå for dette. Vi ønsker å gå for ei sprengverksbru som er et samvirke mellom stål og betong. Vi må imidlertid ha aksept fra Veidirektoratet før vi går videre med dette, sier Trude Jensen-Aanes.

Kjørebanen til den nye brua skal være totalt 7,5 meter bred med to kjørefelt. Det skal også være et fortau som er 2,8 meter bredt. Stigningen på den nye brua skal være på seks prosent på det bratteste, mens dagens bru har rundt 10 prosent stigning på det meste. Det blir derfor en vesentlig forskjell.

- Flytting av telemast og kabelanlegg er det Telenor som har ansvar for, mens det er vi som har ansvar for at byggene blir revet. Dette arbeidet må skje ganske fort, men vi har foreløpig ikke fått noen dato, sier Jensen-Aanes.

Forsinket med rundt to måneder
Trude Jensen-Aanes opplyser at arbeidet med den nye brua er forsinket med rundt to måneder.

- Vi har fått tillatelse til å bruke dagens bru fram til juli 2023, så målet var at vi skulle rekke å ha den nye brua ferdig til da. Nå kan det se ut som vi kan bli ferdig i september, men det kan jo hende at vi får forlenget levetida. Vi vet jo ikke dette eksakt, for dette er jo bare noe man antar ut fra beregninger og vurderinger. Brua er under kontinuerlig overvåkning og i beste fall får vi forlenget levetiden, som gjelder for tunge kjøretøyer. Vi er uansett presset på tid, avslutter prosjekterende rådgiver Trune Jensen-Aanes i Nordland fylkeskommune.