Herøy og Dønna kommune vil fra høsten 2013 sette i gang et stort skole- og barnehageutviklingsprosjekt som involverer Herøy skole, Herøy barnehage og Løkta skole. Prosjektet har en varighet på tre år.

Prosjektet skal gjennomføres i perioden høsten 2013 til våren 2017. Første del av prosjektet er å innføre en forsknings- og erfaringsbasert modell for utvikling av et positivt læringsmiljø kalt LP-modellen. Dette gjøres med bistand fra Nasjonalt senter for skolemiljø og atferdsforskning og Høgskolen i Hedmark.

LP-modellen
Målet med prosjektet er å styrke læringsmiljøet gjennom å hjelpe de ansatte i skole og barnehage med å anvende forskningsbasert kunnskap i sin pedagogiske praksis. For å få til dette har kommunen inngått et samarbeid med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). De skal hjelpe til med å få i gang en forsknings- og erfaringsbasert modell for utvikling av et positivt læringsmiljø, kalt LP-modellen.

LP står for "Læringsmiljø og Pedagogisk analyse".  LP-modellen bygger på forskning om hva som påvirker barns/elevers læring og atferd i skole og barnehage, og støtter seg spesielt på systemteori.

Ser på helheten i opplæringsmiljøet
Systemteori er et samlebegrep på flere teorier som vektlegger det enkelte individ og at det enkelte individ samhandler med og påvirkes av ulike systemer. Dette betyr at man ikke bare kan se på utfordringer for det enkelte barn isolert sett, men man må også se på helheten i læringsmiljøet og finne ut hva som bidrar til å opprettholde barnets utfordringer.

Selve utviklingsarbeidet i LP-modellen foregår i grupper på fem til sju ansatte. Disse kalles LP-grupper. I gruppene utarbeides det problemstillinger som er rettet mot å forbedre og styrke læringsmiljøet. Målet er å kvalitetssikre at alle barn og elever har et læringsmiljø som gir dem mulighet til å lære og utvikle seg på en god måte, og at de ansatte har gode pedagogiske arbeidsforhold.

Systematisk utprøving av tiltak
Man tar utgangspunkt i et problem eller en utfordring i læringsmiljøet, analyserer dette gjennom å beskrive problemet og utforme mål for hva man ønsker å oppnå. Deretter analyseres problemet, der hovedfokuset er å finne ut hva som fremmer positivt læringsmiljø. Man henter inn informasjon som er nødvendig for å kunne analysere problemet, og legger vekt på å se problemet fra flere perspektiv. Det utvikles strategier og tiltak for å prøve å løse problemet, og disse prøves ut systematisk og evalueres. Dette er en kontinuerlig prosess som hele tiden har som hovedformål å gjøre læringsmiljøet  best mulig.

Bakgrunn
I forbindelse med behandlingen av den lovpålagte tilstandsrapporten for oppvekstsektoren i 2012, vedtok kommunestyret at det skal settes i gang et prosjekt for å finne ut hvorfor det er så stort frafall i videregående skole blant elever fra Herøy, og styrke læringsmiljøet i kommunen for å gi våre elever et best mulig utgangspunkt.