I forbindelse med behandlingen av "Tilstandsrapport for oppvekstsektoren" ble det blant annet avdekket at av de elevene som begynte videregående skole i 2004 - 2006 så er det bare ca 50 % som har fullført videregående skole. Landsgjennomsnittet ligger på ca 70 %. Dette førte til at poltikerne ønsket å sette i gang et prosjekt for å bedre denne situasjonen.

Ekstern kompetanse
Kommunestyret oppfordret administrasjonen til å innhente ekstern kompetanse og at hovedfokuset med prosjektet skulle være å gi veiledning til lærere og foreldre for å øke fokuset på den enkelte elev og deres prestasjoner. Kommunen skriver i en egen informasjonsfolder at det i Norge er særlig to fagmiljø som har jobbet med dette området over tid.  Det ene fagmiljøet er Lillegården kompetansesenter som har utarbeidet en strategi for godt læringsmiljø som heter LP-modellen. Det andre fagmiljøet er Senter for atferdsforskning ved universitet i Stavanger. De har utarbeidet et skoleutviklingsprogram som heter RESPEKT. Fra 1. januar i år ble disse fagmiljøene slått sammen til Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Informasjonsmøter
Onsdag 27. og torsdag 28. februar inviteres styringsgruppa og arbeidsgruppa i prosjektet til informasjonsmøter i Herøy skoles aula. Skole- og barnehageansvarlige fra kommunene Dønna, Alstahaug og Leirfjord og Lurøy inviteres også til møtene. Kommunen mener det vil være en styrke for prosjektet dersom flere kommuner blir med.

Beslutning i mars
Den endelige beslutningen om hvilket program som skal velges vil bli tatt i den politisk oppnevnte styringsgruppa for prosjektet så tidlig som mulig i mars.

Fakta
Hovedmålet for prosjektet er å styrke læringsmiljøet i Herøy for å bedre resultatene i grunnskolen og forebygge frafall i videregående opplæring.  Følgende indikatorer vil bli brukt for å måle framgang i prosjektet:

 • Resultater på nasjonale prøver
 • Grunnskolepoeng
 • Eksamenskarakterer

 

Styringsgruppe

 • Roy Skogsholm (rådmann) – leder
 • Formannskapsmedlem 1 – Elbjørg Larsen
 • Formannskapsmedlem 2 – Vegar Dalen
 • Ola Loe (leder i plangruppe for sektorplan for oppvekst og kultur)
 • Tom Wennemo (FAU-representant)
 • Åge Johansen (representant for Utdanningsforbundet)
 • Geir Berglund (kommunalleder 2)
 • Lars Olav Mogård-Larsen (rektor)
 • Line Olsen Roan (styrer Herøy barnehage)
 • Monica Meisfjordskar (leder RKK)

 

Arbeidsgruppe – førprosjekt

 • Geir Berglund (kommunalleder 2) – prosjektleder
 • Lars Olav Mogård-Larsen (rektor)
 • Line Olsen Roan (styrer Herøy barnehage)
 • Renate Dalen (pedagogisk leder Herøy barnehage)
 • Aino Holmen (pedagogisk leder Herøy barnehage)
 • Arnhild Thoresen (styrer Solli barnehage)
 • Pedagogisk leder - Solli barnehage
 • Ann Kristin Lenning (inspektør)
 • Henny Jørgensen (trinnleder)
 • Trude Grønbech (trinnleder)
 • Erlend Sjåvik (trinnleder)
 • PP-tjenesten 

 

RESPEKT-programmet Respekt er et skoleutviklingsprogram utviklet ved Senter for atferdsforskning, i dag Læringsmiljøsenteret.

 • Respekt skal hjelpe skoler til å utvikle og realisere sitt potensial for godt lærings- og sosialt miljø.
 • Respekt bygger på nasjonal og internasjonal forskning og erfaring.
 • Programperioden strekker seg over to år.
 • Programmet har hovedfokus på mobbing, konsentrasjon og disiplin.

 

LP-modellenLP-modellen har som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle. Lærerne samarbeider i lærergrupper etter spesielle prinsipp, og alle lærerne ved skolen deltar. Modellen omfatter:

 

 • analyse og refleksjon i et systemperspektiv
 • tiltaksutvikling
 • evaluering

Hensikten er å skape læringsmiljø som gir gode betingelser for sosial og skolefaglig læring uavhengig av elevenes forutsetninger. Kommuner inngår en treårig kontrakt på vegne av flere skoler. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning er hovedansvarlig for implementering i norske skoler, med PPT som viktige samarbeidspartnere.