Utfordringer i oppvekstsektoren
Tilstandrapporten for oppvekstsektoren i 2012 viste at kommunen har en del utfordringer i forhold til den sterkt økende andelen av befolkningen som ikke har norsk som morsmål, det høye frafallsnivået i videregående skole blant elever fra kommunen og de relativt store forskjellsnivåene når det gjelder standpunkt- og eksamenskarakterer mellom gutter og jenter i Herøy. Med bakgrunn i disse utfordringene gjorde kommunestyret følgende vedtak i møte den 18. desember 2012:

Administrasjonen oppfordres til å initiere et pilotprosjekt for å innhente ekstern kompetanse til å identifisere og bidra til å løse utfordringer i læringsmiljøet i Herøy.  dette for å iverksette strakstiltak for å bedre resultater i skolen og hindre frafall i videregående skole. Prosjektet bør ha hovedfokus på veiledning av lærere og foreldre for å øke fokuset på de enkelte elever og deres prestasjoner.  Prosjektet bør være tilknyttet et kompetansemiljø og finansieres gjennom eksterne kilder.
 
Styrking av læringsmiljøet
Kommunen har tatt tak i kommunestyrets oppfordring og startet utviklingen av et prosjekt som har fått tittelen "Styrking av læringsmiljøet i Herøy", eller SLH-prosjektet.  Vi har henvendt oss til det som er regnet som det sterkeste fagmiljøet i Norge når det gjelder læringsmiljø, som er Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), som er tilknyttet Universitetet i Stavanger.  Læringsmiljøsenteret driver i dag to ulike utviklingsprosjekt rettet mot å drive systematisk skoleutvikling for å styrke læringsmiljøet, som er kalt "LP-metoden" og "RESPEKT-programmet".  For å få mer kunnskap om dette inviterte vi fagfolk fra Læringsmiljøsenteret til å komme å gi oss en orientering.
 
Orienteringsmøtene
Den 27. februar kom Sylvi Bratteng og Bente Bakken fra PPT Rana for å orientere om RESPEKT-programmet.  Rana kommune har siden 2008 arbeidet med å innføre dette i skolene i både Rana og Nesna. Den 28. februar kom seniorrådgiver Erik Nordgreen fra Læringsmiljøsenteret for å orientere om LP-modellen. Begge dagene var svært interessante og ga de som var til stede et godt innblikk i hva disse utviklingsprosjektene handler om.  Til stede på disse dagene var et bredt sammensatt utvalg av ressurspersoner i kommunen som representere formannskapet, administrasjonen, skole, barnehage, fagforening og foreldre.  I tillegg hadde vi invitert nabokommunene våre for å se om det var muligheter for et faglig interkommunalt samarbeid.  Dønna kommune var med begge dagene og skal drøfte nærmere om det er aktuelt for kommunen å delta. Det er utarbeidet en egen informasjonsfolder for orienteringsmøtene, som du finner her. 

Søknad om ekstern finansiering
For å styrke kvaliteten i prosjektet, og gi oss gode muligheter til å lykkes, har kommunen søkt Fylkesmannen i Nordland om skjønnsmidler til prosjektet.  SLH-prosjektet handler om mye mer enn skole- og barnehageutvikling.  Her er det også snakk om samfunnsforskning på Herøy samfunnet for å prøve å avdekke årsakssammenhenger i forhold til frafall i videregående, og en satsing på å styrke hjem-skole/barnehage-samarbeidet.  Ut over dette er selvfølgelig kompetanseheving en sentral del. Dersom du vil lese prosjektplanen som er utarbeidet kan du finne den her.