Under behandlingen av tertialrapporten per 30. april 2015 ble et endringsforslag fra Arbeiderpartiet der det kom inn et nytt punkt 4 vedtatt med 13 mot 6 stemmer. I tillegg til asfaltering er det en rekke andre tiltak som er tilgodesett med penger fra politikerne. Det er blant annet satt av 300 000 kroner til oppgradering av lyd- og lysutstyr i Herøyhallen, 300 000 kroner nytt tak på det gamle kommunehuset og 200 000 kroner til Henrikvalen i Brasøy for å få sette i gang tiltak for å få bort problemer med skjemmende lukt.

Foruten endringsforslaget fra Arbeiderpartiet var det også en rekke andre justeringer og tiltak som ble vedtatt i møtet. Det er blant annet satt av forskuttering av 4,4 millioner kroner til lager i Herøyhallen, 1 million kroner til oppgradering av basseng og 475 000 kroner til kjøp av aksjer i Herøy Fiber AS. Byggingen av lager, kjøkken, toaletter og sammenbinding av Herøyhallen og Herøy skoles aula forutsetter spillemidler på halve beløpet. Dette prosjektet har tidligere vært ute på anbud (Doffin) uten at noen tilbydere meldte seg.

Her er endringsforslaget fra Arbeiderpartiet som ble vedtatt på kommunestyremøtet 23. juni:

Oppgradering av utstyr til Herøyhallen, spesielt lyd og lys   kr. 300 000,-
Tak gamle kommunehus + sprosser   kr. 300 000,-
Henrikvalen Brasøy   kr. 200 000,-
Asfaltering og reasfaltering av veier:    
- Vangsholmveien kr. 110 000,-  
- Seljeholmveien kr. 35 000,-  
- Strandveien (ny) kr. 145 000,-  
- Færøyveien kr. 175 000,-  
- Karsvikveien kr. 550 000,-  
- Grindvikveien kr. 175 000,-  
- Askmyra kr. 20 000,-  
- Kjerkåsen kr. 85 000,-  
- Gjengaarsveien kr. 225 000,-  
- Valsåsveien m/gang og sykkelvei kr. 250 000,-  
- Valsåsstubben kr. 190 000,-  
- Vesternesveien (ny) kr. 160 000,-  
- Vei til Gerd Værnes m.fl. (ny) kr. 65 000,-  
- Riggkostnader kr. 60 000,-  
- Høvelleie kr. 60 000,- kr. 2 300 000
Næringsfond II   kr. 200 000
Formannskapskonto tilføres   kr. 200 000
Barne- og ungdomsrådet   kr. 10 000
Vedlikeholdsplan eldreboliger/leiligheter   kr. 500 000
1118 Vedlikehold økes med   kr 361 000
Totalt   kr. 4 371 000
Inndekning    
Reduksjon av post «Ut i Øyan»   kr. 2 900.000.-
Disposisjonsfond drift   kr. 583.000.-
Disposisjonsfond investering   kr. 688.000.-
Vedlikehold reduseres med   kr. 200.000.-
Totalt   kr. 4 371 000,-

Mer nøktern opposisjon
Opposisjonen representert med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre la fram et eget endringsforslag som var langt mer nøkternt enn det som ble vedtatt. I deres forslag var det tatt med 250 000 kroner til renovering av de eldste boenhetene i Valsåsen bofellesskap og 700 000 til veivedlikehold og sikkerhetsfremmende tiltak. De hadde også tatt med 50 000 til folkehelsefremmende tiltak for å forplikte og holde fokus når det skal behandles ulike sponsesøknader.

Opposisjonen fant inndekning for sitt forslag fra posten oppgradering av basseng som var tilgodesett med 1 million kroner. De mente denne saken måtte utredes nærmere for å få fram en mer helhetlig og fremtidsrettet plan.

Kritisk til pengebruk
Under behandlingen av saken var Yngve Magnussen (H) kritisk til Arbeiderpartiets pengebruk.

- Årets budsjett er underbudsjettert med rundt to millioner og at dette må vi ta inn over oss. Vi har heller ikke mer på fond, sa Magnussen.

Vegar Dalen (FRP) var enig med Magnussen og stilte også spørsmål med inndekningen i forslaget til Arbeiderpartiet. Han pekte blant annet på at forskutteringen av prosjektet «Ut i øyan» på Langåsen var høyst usikker.

Kommunestyret vedtok 26. februar at kommunen skulle forskuttere 2,9 millioner kroner til utbygging av utsiktspunkt og arena for kulturaktiviteter i forbindelse med bygging av nytt høydebasseng for vannverket på Langåsen. I samme vedtak står det at det skal søkes samarbeid med prosjektet «Ut i øyan» for realisering av prosjektet. Planen er at «Ut i øyan» skal søke støtte fra offentlige tilskuddsordninger og fra næringslivet slik at de tar ansvaret for både finansiering og drift.

På vidda
Steinar Furu (AP) var sterkt kritisk til opposisjonens forslag om å finansiere sine tiltak med å ta pengene til oppgraderingen av bassenget.

- Bassengpengene er helt prekære og det er derfor helt på vidda å fjerne dem, mente Furu.

Til dette fikk han en kommentar fra Vegar Dalen (FRP) om at det ikke var første gangen representanten Furu var på vidda.

- I så fall er en million kroner bare å regne som klatting, sa Dalen.

Bra med asfaltering
Arnt Erling Paulsen (AP) pekte på at det tidligere var gjort vedtak om å komme tilbake til asfaltering og mente derfor det var bra at dette nå ble tatt inn. Han mente også at tertialrapporten var et godt verktøy for politikerne.

Meget stram drift
Rådmannen skal etter Økonomireglementet for Herøy kommune avlegge tertialrapport per 30. april og 31. august. I tertialrapporten skal det innenfor hver enhet framgå avvik i forhold til måloppnåelse, avvik i forhold til politiske vedtak, regnskapsavvik på drift og regnskapsavvik på investeringer. Rapporten skal også inneholde forslag til å rette opp avvik.

Regnskapstallene per 30. april 2015 viser at kommunen ligger an til et overforbruk på 2 150 000 kroner i forhold til vedtatt budsjett.

I følge rådmannens saksframlegg har Herøy kommune en meget stram drift, og har vedtatt å utsette nedskjæringstiltak gjennom å styrke budsjettet i økonomiplanperioden med til sammen 9,557 millioner kroner fra disposisjonsfond. Årsaken til dette er at kommunen har vært gjennom harde nedskjæringstiltak siden 2008, og vi har behov for tid for å finne gode løsninger på utfordringene. Rådmannen tilrår derfor at det ikke settes i gang større kutt i driften per dags dato, da dette i så tilfelle vil ramme lovpålagte oppgaver.

Trykk her for å lese tertialrapporten i sin helhet.

Les mer om denne og andre saker på Herøy kommunes hjemmeside.