Herøy barnehage driftes i dag på to bygg, hvorav det ene er på midlertidig dispensasjon for barnehagedrift. Et nytt barnehagebygg vil rydde opp i disse forholdene og gi kommunen en moderne og mer effektiv drift av barnehagen. Den nye barnehagen er planlagt å ligge på samme sted som dagens kommunale barnehage i Silvalen. De eksisterende bygningene som nå brukes som barnehage skal bevares, mens det gamle bygget i Nyheimveien, som kommunen tidligere har kjøpt skal rives for å gi plass til den nye barnehagen.

Unger og ansatte i Herøy barnehage fulgte med på Kommune-TV da saken ble behandlet og jublet da saken ble vedtatt enstemmig.

Her er det enstemmige vedtaket:

  1. Foreliggende forprosjekt vedtas som løsning for ny barnehage med uteområde, og grunnlag for totalentreprise.

  2. Det engasjeres en ekstern prosjektleder/byggherreombud for gjennomføring av prosjektet.

  3. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette detaljregulering av området som berøres av prosjektet.

  4. Prosjektet kostnadsberegnes til kroner 102 757 204,-, inkl. mva. Dette finansieres ved momskompensasjon på kroner 18 472 413,- og resterende kroner 84 384 791,- forholdsmessig fordelt mellom disposisjonsfond og lån i henhold til saksutredningen.

  5. Kommunedirektøren gis mandat til å ta opp lån inntil kroner 42 200 000,- for delfinansiering av investeringsprosjektet.

  6. Disposisjonsfond kan belastes inntil kroner 42 200 000,- for delfinansiering av investeringsprosjektet.

  7. Dersom det ved endt tilbudsfrist ikke er innkommet tilbud innenfor de økonomiske rammene i denne saksutredningen tas saken opp til ny behandling i kommunestyret.

Se behandlingen av saken på Kommune-TV for Herøy kommune: