Kommunen har dermed tatt et viktig steg i retning av å bygge en ny barnehage. Prosjektet, som er anslått til 100 millioner kroner, har nå gått videre til den økonomiske analysen. I juni skal kommunestyret få presentert denne analysen, og deretter skal politikerne avgjøre om prosjektet skal gå videre til gjennomføringsfasen.

Barnehagen er planlagt å ligge på samme sted som dagens kommunale barnehage i Silvalen. De eksisterende bygningene som nå brukes som barnehage skal bevares, men det gamle bygget i Nyheimveien, som kommunen tidligere har kjøpt skal rives for å gi plass til den nye barnehagen. Dette bygget har en lang historie og har blant annet blitt benyttet til både aldershjem og bolighus.

Det er arkitekt- og ingeniørfirmaet Arcon Prosjekt AS som har gjennomført et forprosjekt, og dette dokumentet ble lagt frem for formannskapet 14. mai, og deretter i siste kommunestyremøte 28. mai. Vedtaket ble ikke uventet det samme som i formannskapet.

Forslaget fra Arcon innebærer et moderne, to-etasjers barnehagebygg med seks avdelinger. To av disse avdelingene vil være spesielt tilpasset små barn under tre år. Prisanslaget for prosjektet er 99,7 millioner kroner, hvorav 92,1 millioner går til bygget og 7,6 millioner til uteområdet. Det er også inkludert riving av det eksisterende bygget.

Barnehagen er planlagt å ha totalt 28 ansatte, fordelt på tolv på småbarnsavdelingen og seksten på storbarnsavdelingen. Den vil kunne ta imot 130 barn, noe som er betydelig flere enn de 70 som har plass i dag.

Diskusjon om dimensjonering
I kommunestyret var alle enige om at det må bygges ny barnehage, og debatten dreide seg derfor om dimensjonering og om man bygger for stort. Statistisk sentralbyrås prognose viser at antall barn i aldersgruppen null til fem år i Herøy vil synke fra 121 i 2024 til 102 i 2030.

Dette førte til diskusjon om behovet for en større barnehage. Noen politikere mente at dagens dekning av barnehageplasser er tilstrekkelig, mens andre ønsket å bygge for fremtiden og ta høyde for vekst i kommunen. 

- Dette er etter all sannsynlighet den største investeringen vi skal gjøre i denne kommunestyreperioden, og her går vi ut fra et barnetall på 130 mens det i dag er 70. Å få inn kalkyler på de reelle barnetallene og få kvalitetssikret disse synes jeg er lurt når vi skal inn med 100 millioner kroner. Selv om det ikke høres så galt ut så er det faktisk ganske stor forskjell på for eksempel 70 og 100 millioner kroner. Det er svinaktig mye penger. Jeg mener derfor at alternativ 2 kanskje vil gi et mer presist vedtak som er mer tilpasset det vi trenger, sa Vegar Dalen (Frp).

I alternativ 2 bes kommunedirektøren om å foreta nye vurderinger av kapasitetsbehov og dimensjonering av bygget slik det er skissert i forprosjektet. Ny rapport legges frem for behandling i kommunestyret senest september 2024. Det utredes også en økonomisk analyse, som grunnlag for å kunne vurdere om prosjektet skal gå videre til gjennomføringsfase.

Dalen fikk støtte fra Jørn Moe (Herøy bygdeliste) i denne saken. Han mente at målet måtte være å bygge barnehage til de ungene man har og ikke dem man skulle ønske man hadde. Einar Martin Nordnes som også representerer Herøy bygdeliste var imidlertid ikke enig med sin partikollega i denne saken.

Ønsker å komme i gang med bygging av ny barnehage fortest mulig
- Jeg tror ikke vi sparer noe på å utsette denne saken. Vi har en barnehage som ikke er godkjent for den driften som er i dag, og jeg mener at vi må komme i gang fortest mulig med å bygge ny barnehage. De ansatte trenger denne påskjønnelse og ungene har behov for bedre lokaliteter. Vi vil også spare penger på driften så snart vi har fått en ny barnehage på plass. Jeg lurer ellers på hvordan Vegar skal kvalitetssikre prognosene som gjelder for 2030, sa Nordnes til latter fra salen.

Arbeiderpartiets representanter var også klare på at de ville komme i gang med bygging av ny barnehage fortest mulig.

- Det er vanskelig å så om framtida og prognoser har tatt feil før. Jeg synes det er bra at vi satser, og vi kan bare tenke oss til hvordan dette vil påvirke ansatte og ungene i barnehagen. I dag så drifter vi på seks avdelinger og den barnehagen som er planlagt legger også opp til dette. Når vi snakker om å nedskalere så lurer jeg på hva det er vi skal nedskalere. Det er kanskje tomt og arealet, men alle fasiliteter må jo være der hvis vi fortsatt skal ha seks avdelinger. Når vi har behov for dette i dag så vil det være dumt å gå for et forslag som har færre avdelinger, sa Beate Mari Pettersen (Ap), som også jobber i Herøy barnehage. Før saken ble behandlet, ble hennes habilitet vurdert, og hun ble erklært habil

Ordfører Elbjørg Larsen (Ap) var heller ikke redd for at man investerer for mye i barnehage.

- Dette er en sak som betyr så uendelig mye for de som kommer hit. Vi har snakket om rekruttering i dag, og da er det klart at barnehage er noe folk ser etter. Skal man velge mellom to kommuner så kan det være en ny barnehage som gjør at de kommer til oss. Jeg ønsker vi skal vokse, og jobber politisk for at vi skal vokse. Vi skal ha fastlandsforbindelse og vi skal ha ny barnehage. Vi skal jobbe for at denne kommunen skal bli en foretrukket kommune. Vi er derfor nødt til å vise omverdenen at vi satser, Elbjørg Larsen.

Under avstemmingen ble det først stemt over alternativ 2, som ble fremmet av Vegar Dalen. Dette forslaget fikk 6 stemmer for og 13 mot. Deretter ble det stemt over alternativ 1, der man skal utrede sak til kommunestyremøte i juni uten nærmere vurderinger av kapasitetsbehov. Dette forslaget fikk 16 stemmer for og 3 mot.

Se behandlingen av denne saken på Kommune-TV for Herøy kommune.