Da Nordland fylkesting vedtok til Regional transportplan for Nordland den 15. juni 2022 ble det i punkt 7 besluttet at bruløsning mellom Herøy og Brasøy skulle utredes som eget prosjekt. Fylkeskommunen fikk da i oppdrag å avklare prosjektet, men foreløpig er det lite som er gjort i saken.

- Den største utfordringen i arbeidet med å realisere denne bruforbindelsen er knyttet til finansieringen av prosjektet. Størrelsen på potensielle ferjeavløsningsmidler kan ha avgjørende betydning for om prosjektet vil være mulig å gjennomføre. Nordland fylkeskommune har tilskrevet Kommunal- og distriktsdepartementet og Samferdselsdepartementet og bedt om en forhåndsavklaring på hvilket bidrag ferjeavløsningsmidler kan utgjøre, men vi har foreløpig ikke fått svar fra departementet, skriver fylkesdirektør for transport og infrastruktur hos Nordland fylkeskommune, Odd Inge Bardal .

- Videre planlegger vi å foreta en kvalitetssikring av det oversendte forprosjektet og finansieringsanalysen som er utarbeidet på vegne av Herøy kommune. Kvalitetssikringen vil blant annet omfatte sensitivitetsanalyser for de foreslåtte løsningene, kostnader og finansiering. Resultatet av dette arbeidet vil inngå i beslutningsgrunnlaget for prioritering av prosjektet i kommende økonomiplaner, skriver Bardal

I brevet gis det også signaler om at de på grunn av begrenset kapasitet har vært nødt til å prioritere andre prosjekt som ligger inne med midler i gjeldene økonomiplan.

Sparer mer når fergene blir gratis
- Vi vet ikke når vi får svar fra departementet angående fergeavløsningsmidler, men prinsippet er jo at det som staten sparer skal kunne gå inn i prosjektet. Staten vil jo spare stadig mer når fergene blir gratis og jeg vil jo tro at departementet vil gjøre seg opp en mening om hva dette innebærer for fergeavsløsningsmidler, sier Bardal.

I brevet til ordfører ble det sagt at vi skulle gå gjennom løsningene som er utredet og gjøre oss opp en mening. Vi vil også kvalitetssikre kostnadsberegningene som er gjort og se på finansieringen.

Må kvalitetssikres
Et forprosjekt som ble initiert av grendeutvalgene i Brasøy og Husvær konkluderte i oktober 2021 med prosjektet med bru fra Tenna til Brasøy var selvfinansierende ved bruk av fergeavløsningsmidler (trykk her for å lese rapporten). Finansieringsanalysen ble utført av Norconsult og kan leses her. Skisseprosjektet ble utført på oppdrag fra Herøy kommune via Helgelandsrådet av Aas-Jakobsen AS og kan leses her.

Bardal er klar på at han og fylkeskommunen ikke har sagt at prosjektet er selvfinansierende, men at de har sagt at de setter pris på at det er gjort et arbeid lokalt og at det kommer et slik initiativ. Det er derfor vi vil gå inn i det arbeidet som er gjort, og forhåpentligvis kan konkludere med at vi er enig i at det er selvfinansierende og få det realisert. Kommer vi til en annen konklusjon så blir det jo et prioriteringsspørsmål på lik linje med de andre prosjektene. Vi har ikke kommet i gang med dette arbeidet enda, men unntak av at vi har sendt forespørsel til departementet og kikket litt på det, sier Bardal.

Bardal forteller at de skal ha inn en del nye folk som skal jobbe med slike prosjekt, men at det på grunn av et presset arbeidsmarked har tatt tid. Disse er imidlertid ifølge Bardal snart på vei inn. Han kan imidlertid ikke gi noe svar på når prosjektet blir mer utredet.

Vil følge opp prosjektet politisk
Ordfører Elbjørg Larsen setter pris på at fylkesdirektør for transport og samferdsel i Nordland fylkeskommune, Odd Inge Bardal, setter pris på at det er tatt initiativ lokalt for å få saken utredet.

- Jeg har ingen annen kommentar enn at vi skal etterspørre og følge opp saken nøye politisk. Dersom det er noe som skal gjøres fra vår kommune som ikke er gjort så ønsker vi dette samspillet velkommen, sier Larsen.