Vurderer trafikk- sikkerhetstiltak

lensmann_boeroe_01
Lensmann Edvard Børø i Dønna og Herøy vurderer å sette i verk spesielle reguleringstiltak for å hindre at det skjer ulykker som følge av aggressiv bilkjøring på enkelte deler av Herøy. Han kommer her også inn på forebygging av rusmiddelbruk og sykkeltyverier.
Trafikkale forhold Politiet har over tid fått informasjon om at bilførere kjører aggressivt på veier og i områder hvor man skal være ekstra oppmerksom. Dette er spesielt på veier med særskilt fartsbegrensning, og veier hvor det er satt opp spesielle skilt som indikerer spesiell fare.

Skolnesveien mellom Herøy kirke og Flostad er en vei med særskilt fartsgrense, og har et spesielt farepotensial. Til tross for dette er det nå i stigende grad blitt iakttatt motorvognførere i stor fart på denne veien, hvor mange barn ferdes. Jeg har en oppfatning av at enkelte førere benytter denne veien for å komme forbi de som kjører på riksveien til/fra Flostad fergeleie, kanskje for å komme langt fram i køen – altså førere med et fremtredende ego.

For å forhindre at ulykker skal skje vurderes det nå å iverksette spesielle reguleringstiltak.

Min erfaring er at det kun er fysiske hindringer som kan ”dempe” de aggressive førerne blant oss, men hva som er den mest hensiktsmessige løsning i dette tilfellet er enda ikke besluttet. Inkludert i min definisjon av begrepet fysiske hindringer, inntolkes også beslag/inndragning av førerkort.

Flere som har henvendt seg til politiet med spørsmål om hvordan politiet kan sikre beviser i vanskelige etterforskningssaker hvor liv står i fare for å gå tapt, og hvor man ikke kjenner  gjerningspersonens identitet. I vår digitale verden, er det mulig å benytte fotoapparat, og filmkamera med bevegelsessensorer som koples opp mot PC, som kan sikre pene bilder av så vel den intetanende fører som kjøretøy.

I tillegg kan man ved hjelp av filmen se hvor lang tid vedk. benyttet på den overvåkede strekningen, og ved en enkel regneoperasjon kommer vedkommendes fart til uttrykk.

Rusmiddelmisbruk – forebyggende virksomhet I Herøy skjer det også rusmiddelmisbruk, så vel blant unge som eldre, alkohol som narkotika, sterke som svake stoffer. For de fleste misbrukerne dreier misbruket seg om flukten fra virkeligheten, dette iflg. uttalelser fra misbrukere selv. Flukten fra hva - vil mange spørre? En flukt fra en virkelighet som misbrukeren oppfatter som vanskelig.

Dette kan være hendelser som har sin forankring i barndommen, familiesituasjonen, skole, og/eller en oppfatning av at lokalsamfunnets støttespillere ikke bryr seg om vedkommendes livssituasjon. Vi snakker ikke her om sannheter, men om misbrukerens personlige oppfatninger, oppfatninger som må tas på alvor av de som blir kjent med disse.

Alle kan bidra til forebyggende virksomhet – mot rusmiddelmisbruk. Hvis hver og en av oss starter med å si noe godt, i stedet for å gruble over å finne noe negativt å si om en person du knapt kjenner, vil man komme langt – og folks oppfatning av deg vil bli bedre. Et klapp på skulderen ligger bare noen ryggvirvler over et spark i r……, og gir en bedre selvfølelse, og det skapes positive relasjoner mennesker imellom.

Sykkeltyverier Antall sykkeltyverier har tatt seg opp i kommunene Herøy som Dønna. Lensmannen oppfordrer folk til å låse syklene når de forlates, og gjerne låse de fast til ett eller annet som gjør at sykkelen vanskelig blir vanskelig å fjerne for tyven.

Lensmann Edvard Børø
lensmann_boeroe_01
Lensmann Edvard Børø.

Annonser