Vil selge 4 nedlagte skoler og en barnehage

seloey_skole_01
Til formannskapets møte 11. juni innstiller rådmannen på at skolene i Husvær, Øksningan, Gåsvær og Seløy (bildet) legges ut for salg på det åpne markedet, pluss Tenna barnehage.
Rådmannen innstiller altså på at Sandvær skole, som ble nedlagt i 2001, skal legges ut for salg på det åpne markedet, under forutsetning av at kommunen får godkjent redusert bindingstid og/eller redusert tilbakebetaling av innvilgede tilskudd.

I motsatt fall innledes forhandlinger med grendeutvalget i Sandvær med tanke på overdragelse av bygget.

Rådmannen innstiller videre på at utder forutsetning av at driften i Tenna barnehage opphører, skal også denne bygningen legges ut for salg på det åpne markedet.

Øremerking
Inntekter av salg av skoler skal øremerkes prosjektene "Herøy sentralskole fase 4" og "Herøy sentralskole - skole,kultur og idrett del 2".

I 1988 ble det utbetalt 100.000 kroner i STUI-midler til idrettsdelen av Sandvær skole og det ble i 1989 utbetalt 100.000 kroner i kulturmidler.

Det ble samtidig gjennomført en dugnad av befolkningen i Sandvær tilsvarende 100.000 kroner.

I forbindelse med tildeling av tilskudd be det stilt vilkår for statsstøtte til samfunnshus.

Tilbakebetale statsstøtte? I vilkåret heter det blant annet at dersom ikke samfunnshuset lenger blir brukt i samsvar med opprinnelig formål, kan dette medføre at mottatt statstilskudd må tilbakebetales.

Bindingstiden på denne type finansiering er på 40 år. Dersom bygningen skal selges til andre formål enn beskrevet i tildelingen av tilskudd må dette godkjennes av fylkeskommunen.

Fylkeskommunen innvilget i 1994 et tilskudd på 19.000 kroner i statstilskudd til Sandvær skole til tiltak for barn og unge. Dette tilskuddet var det ingen tidsmessige bindinger på.

Høyeste pris avgjør
I utgangspunktet mener rådmann at bygningene i utgangspunktet bør legges ut for salg der høyeste pris avgjør salget.

Det har imidertid kommet innspill på salg/overføring til nærings- og samfunnsnyttige formål.

Foreldrene til skolebarna i Øksningan har arbeidet med en plan om privat skole uten at Herøy kommune vet eksakt hvordan dette arbeidet går.

Ved de andre skolene har kommunen hatt forespørsler om overtakelse for kombinasjon av næring og samfunnsnyttige formål.

Det gjelder blant annet for Seløy skole hvor en interessegruppe ønsker å gjøre skolen om til en historisk bygning eller et museum og grendehus.

Før bygningene annonseres bør det utarbeides en tilstandsraport og eventuelt en takst.

For å sikre en best mulig pris anbefaler rådmannen salg i det åpne markedet.

Dersom formannskapet ønsker å legge andre føringer kan dette gjøres ved den politiske behandlingen.
seloey_skole_01
Seløy skole er en av fire skoler som rådmannen vil legge ut for salg, i tillegg til Gåsvær skole og Tenna barnehage

Annonser