Vil ha møte om ferjesituasjonen

afj_16
Er de to ferjene på herøysambandet et permanent tilbud, eller er den ene av fergene en reserveferge som Veolia kan benytte etter eget ønske? Spørsmålet stilles i dag av ordfører Arnt Frode Jensen i et brev til samferdselssråd May Valle.
Ordfører Arnt Frode Jensen ber samferdelssråden innkalle til møte med Herøy kommune, Alstahaug kommune og Veolia for å drøfte problemstillingene rundt ferjesituasjonen på herøysambandet.   En situasjonen som igjen ble aktualisert sist helg da Alsten (i ordinær rute) ble omdisponert til nesnasambandet. Dermed ble det bare Vefsna tilbake og suppleringsruta falt ut.   Da også Vefsna fikk motortrøbbel søndag ettermiddag var det ingen ferjer i drift til å betjene sambandet Herøy - Brasøy - Austbø - Søvik.   Her er brevet som ordfører Arnt Frode Jensen i dag har sendt til samferdselssråden:

VEDRØRENDE FERGETILBUD HERØY – SØVIK, MANGLENDE STABILITET.

Viser til deres svar på henvendelse fra Herøy kommune og Marine Harvest datert 23.03.10.

 

Først vil jeg berømme fylkesrådet for rask saksbehandling i forbindelse med fastlands- forbindelsen for Herøy og Dønna. For framtidig næringsutvikling vil realisering av dette prosjektet ha avgjørende betydning.

 

Inntil dette prosjektet er realisert må Herøy ha tilfredsstillende fergeløsninger. Det er ikke holdbart at man tar ut ferger i dette sambandet når det er havari andre steder. For befolkning og næringsliv må det bli større forutsigbarhet i fergetilbudet. Siden etablering av fergesambandet i 2005 har slike episoder for ofte oppstått.

 

Etter initiativ fra Nordland fylkeskommune ble anbudsutsettingen på sambandet Herøy – Søvik utsatt et halvt år. Dette kan innebære at man får en ytterligere utsettelse av nytt materiell. Det som opptar kommunens befolkning og næringsliv er om vi kan forvente å få stabilitet i sambandet. 

 

Jeg minner om fylkestingets vedtak av 22.04.2009 som sier at, sitat;

 

”Sambandet Søvik - Austbø – Herøy – Brasøy trafikkeres med 2 ferger, hvor den minste ferga ”i hovedsak betjener Brasøy og Austbø og den største i hovedsak benyttes mellom Søvik og ”Herøy, sitat slutt.

 

Med bakgrunn i dette vedtaket vil vi vite om disse to fergene er et permanent tilbud, eller om en av fergene er reserveferge som Veolia kan benytte etter eget ønske.

 

Vi er klar over at Veolia sliter med mye gammelt materiell som kan medføre driftsavbrudd, og da vil spørsmålet være om selskapet har beredskapsplaner som fanger opp slike hendelser.

 

I dette sambandet ble det i 2009 satt igjen 1023 biler noe som er tredje verst i Nordland fylke og overstiger normtallet som er satt i nasjonal transportplan. I 2009 viste fergestatistikken at det hver måned ble stående biler igjen noe som forteller at dette ikke er noe sommerproblem.

 

Som Marine Harvest beskriver i sin henvendelse til fylkeskommunen er dette en uholdbar situasjon for deres bedrift. Både Marine Harvest, Herøy kommune og samfunnet forøvrig investerer flere titalls millioner for å sikre bedriftens rammebetingelser og da må en kunne forvente at fergesambandet er å stole på.

 

Avslutningsvis har jeg noen kommentarer til oversendte notat.

 

Det må bli slutt på å henvise trafikken via Bjørn og så tru at alt ordner seg. Det er en kjensgjerning de fleste som kjører fra Herøy benytter sambandet Herøy – Søvik. Når avganger på begge fergestrekningene skjer mer eller mindre samtidig blir det feil å hevde at det bare å kjøre tre mil til neste fergeleie.

 

Det kan innebære at mange mister videre kommunikasjon slik som fly, tog osv. I tillegg vil laksetransporten ut av kommunen bli betydelig forsinket noe som kan få store konsekvenser. Spesielt er det at en henviser til denne løsningen i en periode der føreforholdene er slik at tungtrafikk er direkte uforsvarlig.

 

Konsekvensen av at ferge ”Vefsna” fikk problemer sist søndag var ikke størst for reisende fra Flostad, men fra Austbø, Brasøy og Husvær som totalt mistet sitt fergetilbud.

 

Da det nå er Nordland fylkeskommune som har avsvaret for de tidligere riksfergesambandene, ber jeg om at det innkalles til møte med Herøy kommune, Alstahaug kommune og Veolia for å drøfte denne problemstillingen

 

Etter gjentatte henvendelser venter vi ennå på svar om å få oversendt Sintefrapporten som lå til grunn for fylkestingets beslutning om ikke å bygge nytt fergeleie på Austbø. Da fylkestinget behandlet denne saken påviste Herøy kommune en rekke feil i saksopplysningene. Også her mangler vi tilbakemelding.

 

Vennlig hilsen

Arnt Frode Jensen

Ordfører

afj_16
- Med så store investeringer som blir gjort på Hestøya for å sikre Marine Harvests rammebetingelser må en forvente at ferjesambandet er til å stole på, skriver ordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser