Vil ha ferdig Dønnahall om to år

9_hallbygging_dugnad2
Rådmann Tore Westin i Dønna kommune har mottatt så sterke signaler fra politikerne om at Dønnahallen skal opp at han til møtet 7. desember innstiller på ny kostnadsramme på 39 millioner og at prosjektet realiseres snarest mulig. Om to år kan hallen stå ferdig.

I arbeidsmøte den 5. november i høst ble det gitt helt entydige signal til rådmannen om at kommunestyret vil ha utarbeidet en økonomiplan for perioden 2011-12 hvor Dønnahallen innarbeides i 2012 og 2013 med en total kostnadsramme på 39 mill. kroner.

Snarest mulig Med bakgrunn i det tydelige signal gitt av kommunestyret i møte den 5. november og det forhold at kommunestyret har signalisert at kostnadsrammen skal være 39 millioner kroner anbefaler rådmannen at man realiserer prosjektet snarest mulig og ikke utsetter det til i 2012.

”Man vil da trolig spare 2-4 mill. kroner på at man unngår ny anbudsrunde og forventa prisstigning. Rådmannen er klar over at ny anbudsrunde teoretisk også kan medføre lavere priser, men anser dette som lite realistisk, ” skriver rådmann Tore Westin i sin tilrådning til formannskapet 7. desember.

Jan Brattli Med bakgrunn i anbefalingene fra innleid konsulentfirma (COWI AS) og kommunens teknisk sjef anbefaler rådmannen at Dønna kommune inngår kontraktsforhandlinger med firma Entreprenør Jan Brattli AS.

Rådmannen har innarbeidet tiltaket i sitt forslag til årsbudsjett for 2011 og vil innarbeide ferdigstillelse omkring årsskiftet 2012/2013 og årlige driftsutgifter på om lag 700.000 kroner samt kapitalkostnader (rente- og avdragsutgifter på lån på 12 millioner kroner) fra og med 2013 i sitt forslag til økonomiplan for perioden 2011-14.

Dugnad Når det gjelder verdi av dugnad har rådmann etter samtaler med teknisk sjef med flere funnet ut at dugnadsarbeid i stor grad må gjelde opparbeiding/ferdigstillelse av uteområde og vasking/ klargjøring av ferdig bygg og at det trolig ikke er realistisk å tallfeste dette til mer enn 300.000 kroner.

Rådmannen mener det vil være naturlig å bruke Dønna Frivillighetssentral i organisering med mer i forbindelse med dugnadsarbeidet.

Sponsormidler Når det gjelder gaver/sponsormidler så har rådmannen lagt til grunn at dette utgjør 900.000 kroner og at formannskapet tillegges ansvaret for at dette oppnås.

Trolig må det inngås avtaler med lag og organisasjoner som må stå som mottakere av slike gaver/sponsormidler, mener rådmannen.

Her er innstillingen til formannskapets møte:

1. Kommunestyret godkjenner kr.39.000.000 inkl. mva som ny kostnadsramme for bygging av Dønnahallen.

2. Kommunestyret vedtar følgende reviderte finansieringsplan: Bruk av lån    Kr.  12.000.000. Tilskudd fra fylkeskommunen (spillemidler)  Kr.    9.000.000. Overført fra driftsbudsjettet (momskompensasjon) Kr.    7.800.000. Bruk av fond (dr. disp.fond + ubundet kap.fond)  Kr.    6.650.000. Sponsormidler/gaver    Kr.       900.000. Verdi av dugnadsinnsats   Kr.       300.000. Annen egenkapital m.v.    Kr.    2.350.000. Sum finansiering    Kr.  39.000.000.

3. Kommunestyret vedtar anbud levert av Entreprenør Jan Brattli AS på kr. 27.550.864 eksl. mva og gir rådmannen fullmakt til å inngå kontraktsforhandlinger med dette firma.

4. Kommunestyret forutsetter at formannskapet følger opp arbeidet ovenfor aktuelle sponsorer for å sikre skriftlige avtaler om sponsormidler/pengegaver på til sammen minimum kr. 900.000 og at dette arbeidet sluttføres innen 1. juni 2011.

5. Kommunestyret forutsetter at rådmannen gjennom bruk av Dønna Frivillighetssentral inngår skriftlige avtaler med aktuelle lag og foreninger som sikrer dugnadsarbeid til en verdi av minimum kr. 300.000 og at dette skal foreligge innen 1. juni 2011.

Bildene er fra dugnadsarbeidet på Herøyhallen 1999.
9_hallbygging_dugnad2
Snart kan kanskje dønnværingene gå igang med dugnadsarbeid på sin etterlengede hall. Her fra dugnaden på Herøyhallen.
9_hallbygging_dugnad
Rådmannen beregner verdien av dugnadsarbeidet til 300.000 kroner og at dette kun vil gjelde utendørs.
9_hallbygging_utvendig
RådmannenTore Westin anbefaler at Dønna kommune inngår kontraktsforhandlinger med firma Entreprenør Jan Brattli AS.

Annonser