Vil felle seks elger

elgbilde
Til onsdagens møte i Plan og Teknisk Hovedutvalg innstiller rådmannen på at det gis fellingstillatelse på seks valgfrie elger i Herøy i 2009.
Rådmannens innstillingen:
Med hjemmel i Forskrift om adgang til jakt etter elg i Herøy kommune i Nordland fylke ogForskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 6 gis det fellingstillatelse på 6 valgfrie dyr i Herøy i 2009.
 
 
Saksutredning:
Herøy grunneierlag organiserer de fleste grunneierne i Herøy. De disponerer 12.591 dekar. Den lokale forskriften setter et minsteareal på 4000 dekar pr. dyr. Dette gir fellingstillatelse på 3 dyr.
 
Det har den siste tiden vært observert 7 dyr på Herøy, herav 3 kyr. Dersom man regner en tilvekst på gjennomsnitt 1,5 kalv pr. ku, vil bestanden til høsten være ca. 11 – 12 dyr. Man ser da bort fra innvandring/utvandring av dyr.
 
Det har siste vært en del ubehagelige episoder mellom elg og mennesker siste vinter. Selv om det er grunn til å tro at de mest aggressive dyrene har forlatt øya, er det ingen grunn til å øke elgstammen.
 
Det bør derfor gis fellingstillatelse på flere dyr enn de 3 dyrene den lokale forskriften gir hjemmel for.
 
Det er gitt hjemmel for dette i den sentrale Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 6:
 
§ 6 Fravik fra minstearealet
Ut fra dette kan minstearealet reduseres til 2000 dekar. Dette gir en fellingstillatelse på 6 dyr.
 
Bakgrunn:
Herøy grunneierlag v/Kornelius Dahl har søkt om godkjenning av elgvald.
 
Vurdering:
Elgen er et skogsdyr. Det er ingen naturlige leveområder for elg i Herøy. Bosettinga er spredt over øyene. Det er derfor ikke til å unngå at det kan komme til ubehagelige episoder mellom mennesker og elg.
 
Det er ikke ønskelig at det skal bli flere. Med de små arealene som finnes i Herøy, sett ut fra elg-beite perspektiv, er det ikke ønskelig å øke stammen. Saksbehandler tilrår derfor å bruke 50 % regelen fullt ut.
 
Kommunen kan ved tildeling av fellingstillatelser fravike minstearealet for jakt på elg, hjort og rådyr med inntil 50 %. Vedtak om minstearealet og kan gjøres for særskilte vald og for et begrenset tidsrom.
 
Vedtaket skal være begrunnet i ulikheter i viltartens levekår, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold.
 
elgbilde
Rådmannen innstiller på at det skal felles seks elger i Herøy i år.

Annonser