Vil feire de små framskritt

3_stig_neraas
Et av tiltakene i prosjektet ”Økt Bosetting” kan bli å hedre enkeltpersoner eller bedrifter som utmerker seg med å skape positiv energi, entusiasme og tilhørighet. I morgen tirsdag skal formannskapet i Herøy behandle saka.
Dette er bare et av en rekke tiltak som prosjektleder Stig Neraas foreslår som en del av kommuneplanen.   Slik er nemlig tiltak 2.8 ”Feiring av de små fremskritt” beskrevet i saka som formannskapet skal behandle tirsdag:   Vinnerkultur ”For å skape optimisme og en vinnerkultur bør så vel små framskritt som større milepæler feires. Anerkjennelse av enkeltpersoners eller næringslivets resultater og suksesser - skaper positiv energi, entusiasme og tilhørighet.   Gjennom Herøyfjerdingen bes kommunens innbyggere å sende inn forslag til enkeltpersoner eller bedrifter som har utmerket seg positivt i perioden. Kandidatene blir vurdert av en gruppe på tre personer bestående av; leder av næringsforeningen, leder av barne- og ungdomsrådet og prosjektleder økt bosetting.   Anerkjennelse Anerkjennelse gis til medarbeidere, enkeltpersoner eller bedrifter for oppnådd resultat eller spesielt initiativ Viktig er engasjement som løfter Herøy, skaper bolyst, trivsel, arbeidsplasser.  Det er ikke en absolutt begrensning på antall som blir feiret/tildelt.   I forkant av hvert kommunestyremøte feires resultatene med kaffe, kaker og utdeling en liten gave til de en vil feire/anerkjenne. Samtidig feires nyfødte ved å gi foreldrene en påskjønnelse for den innsats de har lagt til grunn for å øke folketallet i kommunen.   Positivt omdømme Tiltaket vil i tillegg til å gi ovenfornevnte effekter også skape positiv medieomtale og dermed medvirke til å bygge Herøys positive omdømme.”   De andre tiltakene som Neraas foreslår er disse: Tiltak 1.2 – Analyse av situasjonen / flytteanalyse I prosjektsøknaden ”økt bosetting” ligger det inne at det skal utføres meget ressurskrevende analyser av situasjonen i Herøy inklusive flytteanalyse. Av ressursmessige årsaker foreslås at arbeide med analyse begrenses til tiltakspunkt 2.1. Sosialfaglig analyse bør utføres innenfor NAV sin regi / budsjett.   Tiltak 2 - Omdømmebygging Økonomisk konsekvens: 40 000 Beskriving av tiltaket: Et hav av muligheter er Herøys visjon. Visjonen skal ha slagkraft og være sentral i kommunens omdømmebygging. For å lykkes kreves forankring hos hele befolkningen og helhetlige strategier.   Steder med et godt og realistisk omdømme har et konkurransefortrinn i kampen om ressurser, mennesker og arbeidsplasser. Den beste garantien for å skape et positivt omdømme er stolte, fornøyde innbyggere og næringsdrivende. Hver fastboende og hver fritidsbeboer er viktige ambassadører i markedsføringen av kommunen. Omdømmekartleggingen hos Herøys innbyggere vil gi svar på hvilke tiltak som bør prioriteres for å gi bedre omdømme og dermed økt konkurransefortrinn. Styringsgruppen har utarbeidet forslag til tiltak som alle ligger som del-tiltak under hovedtiltak 2.   Summen på kr. 40 000,- er for tiltak 2.2, 2.7, 2.8 og å for sette i verk øvrige tiltak som følge av den planlagte omdømmekartleggingen.   Tiltak 2.2 – Kartlegging Herøy kommunes omdømme hos egne innbyggere – vurdering av tiltak. Beskrivelse av tiltaket: Kartlegge hvor vi står for å vite hvor vi skal gå. Hva er viktig for innbyggerne for at Herøy skal være et attraktivt sted for dem. Sett i forhold til dette, hvor mener innbyggerne at Herøy kommune er i dag. Analyse - hvilke tiltak bør settes i verk for at Herøy skal bli et enda mer attraktivt lokalsamfunn og bo-kommune. En bør ha svar på undersøkelsen før en vurderer flere av underpunktene under tiltak 2 - omdømmebygging.   Tiltak 2.7 – Informasjon og oversikt over mulighetene Beskrivelse av tiltaket: Oversikt over mulighetene som finnes for nyetablering utarbeides. Det vil si; bygninger, tomter, kommunikasjon, hva finnes av tjenester og arbeidsplasser i dag, hva finnes av udekket behov. Hva er framtidens behov for arbeidsplasser og kompetanse. Oversikt er nødvendig for å; 1) kunne vise innbyggerne og spesielt ungdommen hvilke muligheter de har på Herøy. 2) Markedsføre kommunen utad. Oversikten oppdateres. Internettside utvikles. www.bo.iheroy.no    Tiltak 2.10 – Lokal, nasjonal og internasjonal markedsføring Økonomisk konsekvens: 17 000 Beskrivelse av tiltaket: Markedsføre Herøy, distriktet, mulighetene for gründere, mulighetene innen turisme, behovene en har for tjenester, behovene næringslivet har for arbeidstakere er viktig for økt bosetting. Dersom vi lykkes i omdømmebyggingen og få fram mulighetene som finnes i Herøy vil innbyggerne være de viktigste ambassadører i markedsføringen av Herøy.   Dette bør kombineres med ”kommersiell” markedsføring. Å bygge opp et godt omdømme og å få markedsført dette er meget viktig både for kommunen og for næringslivet i kommunen. Foreslår derfor at kommunen går sammen med næringslivet i et samarbeid og i et spleiselag for markedsføring av kommunen. Markedsføringsplan utarbeides.   Slagordet Herøy - Et hav av muligheter bør i tillegg til å bli profilet på brevark, konvolutter Internettside, m.m. profileres ved all markedsføring av kommunen.   Med visjonen Herøy – Verdens vakreste kommune har vi et unikt utgangspunkt for omdømmebygging og markedsføring.   Tiltak 3.1 – Gründerkurs Økonomisk konsekvens: 35 000 Beskrivelse av tiltaket: Større variasjon i arbeidsplasser er grunnleggende for økt bosetting. Det må finnes arbeidsmuligheter som oppfattes som attraktivt for begge i familien. For mange unge kvinner velger å flytte fra kommunen.   Flere har ønske om å starte egen virksomhet, har forretningsideer, men mangler kunnskap og ikke minst et nødvendig nettverk. Som et tiltak for å skape flere og mer varierte arbeidsplasser arrangeres gründerkurs. Målgrupper er personer med tilknytting til Herøy som har ideer og ønske om å starte egen virksomhet.   Også arbeidsledige, innvandrere og flyktninger bør motiveres til å delta. Kurset bør differensieres i forhold til målgruppene. En bør i planleggingen søke samarbeid med Næringshagen i Sandnessjøen, Innovasjon Norge, NAV.   Kostnadene er for planlegging og gjennomføring.   Tiltak 3.2 – Stimulere gründerinteressen hos ungdom Økonomisk konsekvens: 30 000 Beskrivelse av tiltaket: For å stimulere for gründerinteresse og muligheter for reell business hos ungdom: Fond på kr 30.000 avsettes til elev, ungdoms og studentbedrifter. Ungdom fra kommunen kan søke etablererlån i fondet. Informasjon om tiltaket sendes Herøy barne- og ungdomsskole. Brev sendes skoleungdom fra Herøy (videregående, høgskole) der en informerer om fondet og ønsker eleven velkommen som framtidig gründer i Herøy kommune.   Tiltak 3.3 – Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser – kontorfellesskap Økonomisk konsekvens: 25 000 (markedsføring) Beskrivelse av tiltaket: Med utgangspunkt i den planlagte raske fiber bredbåndsforbindelsen bør kommunen tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser. Mulighet for økt inspirasjon i en fantastisk natur og rolige omgivelser er et godt utgangspunkt for at personer kan ønske å ta med seg sin kompetansearbeidsplass til Herøy. Denne type arbeidsplass vurderes som et meget viktig bidrag for arbeidsplasser i distriktene framover.   Kommunen bør i tillegg til å legge til rette for bedriftsfellesskap også legge til rette for utvikling av et moderne kontorfellesskap med attraktiv beliggenhet. Inspirerende utsikt er et konkurransefortrinn. En bør starte arbeidet med å søke etter egnet sted, sørge for eventuell nødvendig reguleringer samt markedsføre ideen.   Tiltak 4.6 – Boligbyggerskolen Økonomisk konsekvens: 50 000 Beskrivelse av tiltaket: Å bygge sin egen bolig er noe de fleste gjør en gang i livet. Mer kunnskap vil føre til at flere våger å ta steget.   Boligbyggerkurs for personer som vurdere å bygge eget hus. Kurset skal ta kursdeltagerne gjennom fasene fra planlegging til ferdig hus. (Ide, tomt, valg av bolig, kommunal saksgang, finansiering, bygging, osv.). Kurset ender opp med at deltagerne som forplikter seg til å bygge får gratis tomt (maks pris kr. 35 000??). Kostnadene er utvikling av kurset, utarbeidelse av søknader for ekstern finansiering, bla. Bolyst 2011. Samt deler av egenandel ved gjennomføring 2011.   Tiltak 5.1 – Velkomstpakke for nye innbyggere Økonomisk konsekvens: 20 000 Beskrivelse av tiltaket: Pakken inneholder et velkomstbrev fra ordføreren, Herøyskjorten som velkomstgave fra kommunen, kart over Herøy, velkomstbrosjyre med liste over lag og organisasjoner, huskeliste og annen nyttig informasjon. Gis alle nye innbyggere fra 1. januar 2010. Formålet med tiltaket er at nye innbyggere skal føle at de er velkommen, få overrakt nødvendig informasjon og med Herøyskjorten markedsføre Herøy og flytting til kommunen til potensiell innflyttere. (Inkl. personer som bor her, men av ulike årsaker ikke har meldt flytting til kommunen).   Oppmerksomhet til nyfødte. Alle nyfødte får en gave fra kommunen. Dette kan være en liten ting som skal vise at kommunen bryr seg. Gaven blir offisielt overrakt under feiring av framskritt (tiltak 2.8)   Tiltak 5.2 – Bli kjent med Herøy. Økonomisk konsekvens: 35 000 Beskrivelse av tiltaket: Bli kjent kveld.  Arrangeres første gang november 2010. Tanken bak er å få presentert alt av tilbud som finnes i kommunen og vise dette fram for innbyggerne. Arrangementet skal være åpent for alle innbyggere. Nye innbyggere inviteres spesielt. Innhold: Utdeling av velkomstpakken for nye innbyggere, servering, bildepresentasjon - guidet tur gjennom kommunen vår. Kommunen, utesteder, lag og foreninger presenterer de tilbud de har. Gjennom tiltaket ønsker vi spesielt å inkludere nye innbyggere i Herøysamfunnet.   Kommuneplan for hovedsatsningsområdet økt bosetting Styringsgruppa for hovedsatsningsområdet økt bosetting har under utarbeidelse forslag til kommuneplan for satsingsområdet for perioden fram til 2014. Forslaget er vedlagt. Dette for å vise sammenhenger og at de foreslåte tiltakene er en del av en helhet.  Gjør oppmerksom på at vedlagte forslag må betraktes som et uferdig arbeidsdokument.   I forhold til økt bosetting ser vi nå for første gang siste 10 år en positiv utvikling. Vi ser nå en optimisme, Herøy er pr i dag en tilflyttingskommune – ikke en fraflyttingskommune. For å få en langsiktig og varig oppgang i folketall er det viktig å raskt sette i verk ytterligere tiltak.    
3_stig_neraas
Stig Neraas foreslår en rekke tiltak, blant annet å hedre personer eller bedrifter i Herøy som utmerker seg positivt.

Annonser