Vil bort fra skyhøy festeavgift

1_flostad
Herøy kommune ønsker å starte reguleringsarbeid på Flostad industriområde for å kartlegge hvor stort areal som trengs til et framtidig kai. Dette området ønsker kommunen å kjøpe, og det øvrige arealet som kommunen i dag betaler dyr leie for kan selges til andre.
Helt nederst finner du alle saksdokumenter til møtet.   Rådmannen innstiler slik i første sak til formannskapets møte 8. september: 1.Det igangsettes en omregulering av Flostad Industriområde med sikte på å sikre arealer til framtidig kai sør for fergeleiet.
2.Herøy kommune kjøper arealene for framtidig kai til en pris a kr. 35 pr. m2. Kjøpet finansieres over disposisjonsfondet.
3.Herøy kommune samtykker i at de resterende arealer trekkes ut av festeavtalen slik at grunneier kan selge til tilstøtende naboer som tilleggsarealer til dagens tomter.
4.Herøy kommune tar initiativ til å få gjennomført dette så snart som mulig slik at løpende festeavtale kan bringes til opphør. Revidert festeavtale legges til grunn for denne prosessen.   Festeavgiften økte voldsomt Kommunen har fram 2008 betalt en årlig festeavgift på 4000 kroner. Men i forbindelse med regulering av festeavgiften ble denne økt til hele 55.825 kroner i året.   Herøy kommune sa derfor opp leieavtalen, men Statsskog SF, som representerer grunneieren, har opprettholdt sitt krav med henvisning til at leieavtalen ikke kan sies opp uten grunneieres samtykke.   Siden har det vært en omfattende korrespondanse i saken, hvor Herøy kommune blant annet har påpekt at takstprisen er altfor høy i forhold til markedspris i Herøy.   Det er ikke realistisk å oppnå mer enn 100 kroner per kvadratmeter for ferdig opparbeidet næringsareal i Herøy.   Engasjert advokat Herøy kommune har engasjert advokat Øyvind Renslo i KS. Han konkluderer blant annet slik:   ”Det er slik i utgangspunkt markedsverdien ut fra gjeldende regulering som skal legges til grunn for å fastslå festeavgiften. Jeg vil på den bakgrunn anbefale at kommunen engasjerer en takstmann for å vurdere markedsverdien av tomten, og slik festeavgiften.   Jeg vil deretter kunne drøfte med kommunen og takstmann grunnlaget/mandat for utarbeidelse av slik takst, og ber om å få komme tilbake til det. På bakgrunn av den takst som fremlegges og kommunens vudering av denne, er det naturlig å fremsatte et forslag til avgift til statsskog som grunnlag for forhandlinger.”   Forhandlingsmøte 

9. februar i år ble det avholdt et forhandlingsmøte med Statskog. Rådmannen skriver i saka:

 

"Statskog er steil med hensyn til pris. De henviser til nylig gjennomført takst for området utført av Helgeland Byggekontroll AS som fastlegger markedspris for området.

Vi klarte imidlertid å få bevegelse i fastleggingen av formål og aksept for forskjellig prissetting av formålene. Vi klarte videre å få fjernet en del "skrapareal" fra avtalen. Vi sitter da igjen med 10921 m2 fordelt slik med ny prissetting:

Rent næringsareal 7454 m2 a kr. 70

Trafikk/kaiområde 2567 m2 a kr. 35

Naustområde 900 m2 a kr. 55

 

Med henvisning til kommunestyrets vedtak punkt 4 har naboene meldt interesse for:

7454 m2 næringsareal

1267 m2 Trafikk/kaiområde

900 m2 naustområde

 

Hvis det blir gjennomført salg til naboene sitter kommunen igjen med 1300 m2 Trafikk/kaiområde til en pris på kr. 45500 eller årlig leie på kr. 3299. Dermed nærmer vi oss kommunestyrets opprinnelige vedtak om annullering av avtalen.

Statskog har pr. 12.4.2010 lagt fram en revidert avtale med basis i forhandlingsmøtet som medfører kr.47931 i årlig leie. Dette har de satt i verk uten vår behandling av revidert avtale", skriver rådmann Skogsholm.

  Ikke forsvarlig Rådmann Roy Skogsholm skriver i sin vurdering og anbefaling til formannskapet dette:   Herøy kommune har satset tungt på utvikling av en næringspark som skal dekke næringslivets behov for videre utvikling. Det er ikke forsvarlig at kommunen skal leie store arealer til næringsområder med høye leiekostnader som ligger brakk så lenge vi har store alternative arealer liggende klar til utbygging.   Kommunen bør imidlertid sikre seg arealer til et framtidig kai i tilknytning fergekaiet. Jeg er usikker på om det avsatte arealet er stort nok. Det bør derfor gjennomføres et reguleringsarbeid som ivaretar et framtidig arealbehov for kai i området. Dette arealet anbefaler jeg at Herøy kommune kjøper til den framforhandlede prisen.   Anbefaler å frigi arealene Jeg finner det ikke hensiktsmessig at kommunen først kjøper arealene for videresalg til naboene slik kommunestyret har lagt vekt på.   Jeg anbefaler at kommunen frigir de aktuelle arealene fra festeavtalen og at dagens grunneier selger direkte til de interesserte naboene. Dette vil være innenfor de rammer og fullmakter som kommunestyret har gitt formannskapet.      
1_flostad
Flostad ferjeleie med bilferja Vefsna ved kai.

Annonser