Den økte virksomheten til Polar Seafood i Fagervika den siste tida har ført til enkelte problemer for Herøy Rorbucamping som holder til like ved.

I søknaden skriver rorbucampingen at bedriften vil vil bygge en terasse eller kai fra det gamle kaiet som skal gå langs det utsprengte området øst for rorbucampingen.

- Dette vil forhåpentlig bedre miljøet for gjestene. Terassen kan også brukes i forbindelse med bedriftens øvrige virksomhet. Det planlagte arbeidet er kostnadsberegnet til 150.000 kroner.

Rådmannen innstiller på at rorbucampingen innvilges 30.000 kroner i investeringstilskudd.

Sakslista til formannskapsmøte torsdag 9. november ser slik ut:

Sak 155/06: Badeanlegg i Sandnessjøen sentrum Alstahaug kommune inviterer i et brev fra 20.07 i år kommunene i HALD-regionen til å være med på utbygging av et badeland i sentrum av Sandnessjøen.

"Hvis byggingen organiseres som et regionalt foretak vil en kunne øke spillemiddelandelen med 20 prosent. Det er i en slik sammenheng et krav at hver av de andre kommunene må ta ansvar for fem prosent av investeringskostnadene. Det vil bety at kommunene Dønna, Herøy og Leirfjord skal stå for 1,7 millioner kroner per kommune av en total investering på om lag 100 millioner kroner".

Det heter det i brevet fra ordfører Magne Greger i Alstahaug kommune, som legger til at kommunene i tillegg må være med på å dekke driftsutgifter på rundt 50.000 kroner per år. Samlet drift er beregnet til tre millioner kroner per år.

Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune ser positivt på at Alstahaug kommune har planer om å bygge badeland i sentrum av Sandnessjøen, noe som vil styrke regionen generelt og regionsenteret spesielt.

2. Herøy kommune vil ikke kunne støtte prosjektet økonomisk.

Sak 156/06: Herøy Prix - Salgsbevilgning for øl. Godkjenning av ny stedsfortreder Herøy kommunestyre godkjente 23. juni 2005 Geir Fossum som styrer for bevilgningen med Anita Olsen som stedfortreder. Stedfortreder Anita Olsen er nå sluttet og Edel Anita Martinsen er tilsatt som ny stedforteder.

Rådmannens innstilling: 1. Edel Anita Martinsen godkjennes som ny stedfortreder for bevilgningen fram til bevilgningsperiodens utløp 20.06 2008.

2. Vedtaket fattes i medhold av fullmakt av kommunestyret 23.06 2004.

Sak 157/06: Møteplan 1. halvåret 2007 Rådmanns innstilling:

Formannskapet/administrasjonsutvalget: Onsdag 31.01 Torsdag 01.03 Torsdag 29.03 (årsregnskap/årsmelding 2006) Torsdag 03.05 Torsdag 24.05 (budsjettrapport per. 30.04.07) Torsdag 21.06

Kommunestyret: Torsdag 12.04 (årsregnskap/årsmelding 2006) Torsdag 07.06 (budsjettrapport per 30.04.07)

Hovedutvalg for persontjenester (PER): Onsdag 17.01 Onsdag 28.02 Onsdag 02.05 Onsdag 13.06

Hovedutvalg for kommunalteknikk og miljø: Onsdag 24.01 Onsdag 14.03 Onsdag 29.05 Onsdag 20.06

Ordfører/leder av hovedutvalg gis fullmakt til å fastsette møtetidspunkt.

Sak 158/06: Høring: Etablering av fritidsbebyggelse i Brunsvika. Dispensasjon fra nåværende plan: Plan og Utvikling har fått forespørsel fra Ruth Brunsvik vedrørende etablering av fritidsbolig på tidligere utgått tomt med gårdsnummer 5, bruksnummer 217.

Dette er en eiendom som ikke er blitt registrert ved luftfotografering av eiendommer i kommunen. Eiendommens skjøte er bokført med nummer 272 i 1971, og skylddeingsforretning er dagbokført som nummer 52 i 1969.

Rådmannens innstilling: Herøy formannskap som friluftsnemnd har ingen merknader til søknad fra Ruth Brunsvik om etablering av fritidsbolig på tidligere utgått tomt, gårdsnummer 5, bruksnummer 217.

Sak 159/06: Høring: Søknad om dispensasjon fra 100 m/50 meter-belte langs sjø på Hokleppan: Tor Karsten Angel ønsker å etablere utleiehytter som supplement til gårdsdrifta på Hokleppan. Området er klassifisert som LNF 1 og 3 hvor helårsboliger og fritidsbebyggelse kan etableres etter søknad.

Dispensasjonssøknaden omhandler plassering av to selvstendige uteleiehytter innenfor 50 metersbeltet langs sjøen, rundt 10 meter fra strandlinjen og med 15 meters mellomrom.

Rådmannens innstilling: Herøy formannskap som friluftsnemnd har ingen merknader til søknad fra Tor Kartsen Angel om dispensasjon fra 100 m/50 meters-beltet langs sjøen på Hokleppan.

Sak 160/6: Forslag til skiltplan for gang- og sykkelvei Flostad - Silvalen

Blant forslagene som formannskapet skal vurdere er et forslag om å endre lokalnavnet "Flostad" til "Herøy" ved ilandstigning på ferjeleiet.

Det blir også innstilt på at formannskapet skal be Statens veivesen om å sette opp anvisningsskilt til Herøy i rundkjøringen på Sandnes i Sandnessjøen.

"Formannskapet ber veivesenet om at nåværende skilt blir endret slik at veifarende ikke er i tvil om kjøreretning til Herøy."

Sak 161/06: Søknad om konsesjon Per Arne Grønnevik fra Mo søker om konsesjon på gårdsnummer 28, bruksnummer 2 i Herøy. Dette ligger på Almendingen nord for Prestøy.

Rådmannens innstilling: Det innvilges konsesjon til landbruksformål. Det stilles som vilkår at arealene brukes til landbruk, eventuelt til utleie.

Sak 162/06: Søknad om kjøp av sjøtomt i Åsen Erlend Sjåvik søker om å kjøpe sjøtomt i Åsen. I søknaden skriver han: "Jeg er blitt kjent med at det fortsatt er ledige tomter i Åsen. Jeg ønsker fortsatt å kjøpe sjøtomt i Åsen. For noen år tilbake ble jeg tilbudt sjøtomt i Åsen og takket muntlig ja. Da jeg skulle ordne opp i papirene fikk jeg beskjed fra kommunen om at tomta var solgt til en annen", skriver Sjåvik blant annet.

I sakspapirene vurderer Plan- og Utvikingsavdelingen det slik at kommunen har fulgt opp intensjonene ved at nyetablertere primært skal preferes (prioriteres) ved salg av sjøtomter og kan ikke anfale at ytterligere salg blir foretatt da det kun er to tomter igjen i området.

Rådmannens innstilling: Søknad om sjøtomt i Åsen avslås.

Begrunnelse: Kommunen har kun to tomter igjen i området, men det forefinnes tre ledige kommunale boligtomter. Ved å fristille til salg til andre kjøpere opphever man ønske om at sjøtomt skal være tilknyttet kjøp av ny boligtomt, noe som gjør nyetablering mer attraktivt.

Sak 163/06: Søknad om sjøtomt Marthe Solheim med flere Marthe Solheim søker på vegne av henne og ektemann Bjørn Åge Remman, Sigrid og Jan Berglund, Vigdis og Arnt Frode Jensen om å få kjøpe tomt nummer 5/534 beliggende i Åsen.

"Vi ønsker å bygge felles naust/brygge og legge ut flytebrygge", skriver Solheim blant annet.

Rådmannens innstilling: Søknad om sjøtomt i Åsen avslås.

Begrunnelse: Kommunen har kun to tomter igjen i området, men det forefinnes tre ledige kommunale boligtomter. Ved å fristille til salg til andre kjøpere opphever man ønske om at sjøtomt skal være tilknyttet kjøp av ny boligtomt, noe som gjør nyetablering mer attraktivt.

Sak 164/06: Søknad om tilskudd Furuvold Eiendom AS Furuvold Eiendom ved styrelder Steinar Furu søker om 120.000 kroner i tilskudd til finansiering av molo/kai/asfaltering.

Furuvold Eiedom er et eiendomsselskap som leier ut sine lokaler til andre som driver i disse og betaler månedlig husleie. Totalt beløper prosjektet som skal gjennomføres seg til 551.400 kroner.

Selskapet skal asfaltere og legge kantstein på uteomrdet. Dette betrakter rådmannen som en driftsutgift, noe kommunen ikke skal yte tilskudd til.

Bygging av molo og kai derimot har å gjøre med tilrettelegging for kundene som kommer sjøveien skal kunne betjenes ved anlegget. Dette vil dermed være av stor betydning for det totale tilbudet som blant annet Herøy Bil og Maskin kan tilby sine kunder.

Rådmannens innstilling: Furuvold Eiendom AS innvilges 40.000 kroner i investeringstilskudd til bygging av molo/kai.

Sak 165/06: Søknad om tilskudd - Herøy Rorbucamping Rådmannens innstilling: Herøy Rorbucamping innvilges kr. 30.000 kroner i investeringstilskudd til formål som omsøkt. (se først omtalte sak her på siden)

Sak 166/06: Søknad om støtte - Horva 2007 Nord-Norsk landbruksutstilling Rådmannens innstilling: Herøy kommune ser meget positivt på at det på nytt blir arrangert landbruksutstilling i regionen. Under forutsetning av at Dønna og Leirfjord kommuner støtter tiltaket som omsøkt, bevilger Herøy kommune 20.000 kroner til formålet.

Sak 167/06: Søknad om tilskudd - Elektro & Kjøleteknikk AS Elektro & Kjøleteknikk AS har søkt om tilskudd for kjøp av en tilhengerlift til 221.000 kroner.

Rådmannens innstilling: Elektro & Kjøleteknikk AS innvilges 30.000 kroner i investeringstilskudd.

Sak 168/06: Søknad om tilskudd - Elfis Sjøcamping Fra Elfis Sjøcamping ved Elfrida Eide Lian er det kommet søknad om lån/tilskudd til investeringer i utleieobjekter i Labukta på Nord-Herøy.

Formålet er å drive med utleie av en hytte og to boenheter i naust. Søknaden omfatter ombygging av andre etasje i et båthus til utleie-enheter.

Rådmannens innstilling: Elfis Sjøcamping innvilges støtte til formål som omsøkt: Oppstartingstilskudd 15.000 kroner Investeringstilskudd 15.000 kroner Investeringslån 35.000 kroner

Lånet skal nedbetales over en periode på tre år og belastes en årlig rente på fem prosent.

Sak 169/06 - Strategisk plan og handlingsplan 2007 HALD Rådmannens innstilling: Herøy kommune godkjenner handlingsplanen for HALD AS for 2007.

Sak 170/06: Sluttføring av forhandlingene angående rådmannsstillingen i Herøy

Formannskapet gjorde 27. 09. vedtak i ni punkter (se vedtak fra dette møtet). Formannskapet skal torsdag 9. november vedta sluttføringen av forhandlingene.

Ordførerens forslag til vedtak: 10. For dekking av flyttekostnader innhentes det minimum to tilbud som sendes administrasjonen. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å avgjøre hvilke tilbud som skal nyttes.

11. Rådmannen er inntatt i fleksitidordningen. I tillegg innvilges sju ekstra fridager i henhold til Hovedtariffavtalen (HTA.)

12. Kommunen er tilsluttet AFP-ordningen og rådmannen kan ved avslutning benytte seg av denne under forutsning av at han tilfredsstiller de øvrige krav tilordningen.

13. Det vises til HTA paragraf 2.4 angående åremåltilsetting.

Herøyfjerdingen kommer tilbake med vedtakene.