Viderefører kriseledelse til 1. juni

Kommunestyret 2019-2023

Kommunestyret vedtok på et telefonmøte tirsdag 31. mars 2020 å videre føre kommunens krisledelse fram til 1. juni 2020. 

Torsdag 12. mars 2020, kl. 14.30 besluttet ordføreren å etablere krisestab i kommunen. Bakgrunnen for dette var utbruddet av Koronaviruset, og tiltakene som ble varslet iverksatt i landet.

Den 12. mars 2020 ble det på nasjonalt hold innført strenge tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Dette innebar blant annet stengning av barnehager og skoler og forbud mot ulike arrangementer og tilbud. Med bakgrunn i at administrasjonen hadde behov for å konsentrere ressursene mot krisehåndtering og på grunn av smittefaren, besluttet ordføreren å avlyse planlagte politiske møter i tiden framover.

Den 24. mars 2020 videreførte og skjerpet regjeringen de smittebegrensende tiltakene, som nå skal vare fram til 13. april 2020. Den 13. mars 2020 innførte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19. Forskriften gjelder fram til 1. august 2020, og innebærer at det er lov å organisere møter i folkevalgte organer som fjernmøter, selv om kommunestyret ikke har vedtatt at folkevalgte organer skal ha adgang til dette.

Det er foreløpig ikke påvist smitte av koronaviruset i Herøy, men kriseledelsen jobber med forberedelsene for å kunne opprettholde samfunnskritiske funksjoner og kapasitet til å ivareta liv og helse i tiden framover. Uvissheten rundt den videre utviklingen gjør det vanskelig å opprettholde saksbehandling opp mot politisk nivå.

Her er kommunestyrets vedtak:

  1. Herøy kommune viderefører etableringen av kriseledelse fram til 01.06.2020.

  2. Kriseledelsen i kommunen drives innenfor de rammer som er gitt i kommunens politiske delegeringsreglement, økonomireglementet, administrativt delegeringsreglement og kommunens overordnede kriseplan.

  3. Formannskapets disposisjonskonto styrkes med 5 mill. kroner, fra kommunens disposisjonsfond, med virkning fram til 01.06.2020. Oversikt over formannskapets bruk av disse midlene skal oversendes kommunestyret så snart dette er mulig.

  4. Rådmannen gis myndighet i tiden fram til 01.06.2020, til å kunne omdisponere midler i vedtatt budsjett mellom rammeområdene i en krisesituasjon.

  5. For å sikre bred polisk medvirkning gis Herøy Bygdeliste v/gruppeleder i tiden fram til 01.06.2020, tilgang til å tilre formannskapsmøter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.

  6. Herøy kommunestyre godkjenner at møter i formannskapet og teknisk hovedutvalg kan gjennomføres som fjernmøter for å opprettholde nødvendige samfunnsmessige funksjoner fram til 01.06.20.

  7. Formannskapets- og kommunestyremedlemmer med vara orienteres digitalt med fylkesmannen får rapportering ang. Corona-tiltak i kommunen.

Kriseweb
Kommunens kriseledelse har opprettet en egen kriseweb på Herøy kommunes hjemmeside der det fortløpende legges ut nyttig informasjon til befolkningen i forbindelse med koronaviruset. Det finnes også et eget menypunkt som heter "Koronavirus/Covid -19" der det legges ut informasjon.

Kriseweb.jpg

 

Annonser