Vedtok jubileumsbok

1_harry
Herøy formannskap vedtok i dag å engasjere Kåre Hansen fra Sandnessjøen til å skrive jubileumsboka om Herøys historie. Selv om alle ønsket bok ble vedtaket gjort med knappest mulig margin 4 – 3.
Alle de sju politikerne i formannskapet ønsket at det skal skrives bok om Herøys historie. Uenigheten besto i beløpet på 1, 4 millioner kroner og finansieringen.
 
 
Leder i den politikeroppnevnte jubileumskomitéen, Harry Nilssen, holdt en kort innledning hvor han blant annet redegjorde for kontakter han har hatt med fagmiljøet etter at saka ble utsatt i april.
 
 
Kontaktet fagmiljøene
- Jeg har blant annet vært i kontakt med Landslaget for bygdehistorie” i Trondheim og Norsk Lokalhistorisk Institutt”. Jeg har videre sett på saksutredninger fra andre kommuner som har gjennomført liknende prosjekter, sa Harry Nilssen.
 
Og kunne legge til at kommunen sto i fare for å miste Kåre Hanssen til dette oppdraget.
 
Hansen har fått utsatt fristen til i dag med å svare sin arbeidergiver Alstahaug kommune om han søker permisjon for å skrive boka.
 
 
Jubileumskomitéen har satt opp en rekke forslag til emner som boka kan berøre. Mangelen på dette var en av årsakene til utsettelsen da formannskapet hadde saka på bordet i april.
 
 
Beslutning for mange år
Harry Nilssen ønsker også signaler fra formannskapet om man skal gå bort fra statue, som er et av fire punkt i planene for kommunens 150års-jubileum i 2012.
 
 
Ordfører Arnt Frode Jensen lovet å komme tilbake til dette. Han mente at politikerne nå står overfor en situasjon der man skal ta en beslutning som vil stå i mange år framover.
 
 
- Nå skriver vi historie. Saka er vid i tema og vi har en økonomisk ramme som er høy. Men det finner jeg naturlig – det er mye som skal gjøres, sa ordfører Jensen.
 
Også 54 år av Dønnas historie
Han la til at også 54 år av Dønna kommunes historie også vil havne mellom permene som kommunen nå har engasjert Kåre Hanssen til å skrive.
 
 
Istvan Heiszter (politisk uavhengig) la fram forslag om at saka skal gå til kommunestyret for endelig behandling på grunn av det høye beløpet.
 
 
Kenneth Johansen (Frp) var veldig positiv til bok, slik han uttrykte det, men mente finaniseringen er et problem.
 
 
 Formannskapet er hovedkomité
- Vi kan ikke vedta at fylkeskommunen skal overføre disse pengene, sa Johansen og pekte på at forslaget til vedtak innebar en søknad om at fylkeskommunen og andre skal bidra med 800.000 kroner.
 
 
Rådmann Roy Skogsholm slo fast at kommunestyret har vedtatt at formannskapet skal være hovedkomité og utarbeide budsjett.
 
 
- Kommunestyret har lagt rammene, og vi kommer tilbake til kommunestyret med den økonomiske rammen, sa rådmannen og la til at administrasjonen i kommune godt kunne ha avgjort saken, siden den er delegert.
 
 
Vedtaket
Ved avstemmingen stemte Arbeiderpartiets representanter Laila Furu Vold, Espen Storholm, Ellinor Zahl og Arnt Frode Jensen for partiets eget forslag som ble vedtatt:
 
 
1. Kåre Hansen engasjeres med virkning fra 1. august 2010 til arbeidet med å utarbeide, kvalitetssikre og få opptrykt en jubileumsbok til 150års-jubileet for Herøy kommune, som skal være ferdig innen 1. april 2012.
 
 
2. Prosjektet skal finansieres innenfor en bruttoramme på 1, 4 millioner kroner. Dette finansieres med 500.000 kroner fra overskuddet for regnskapsåret 2009, 300.000 kroner fra Nordland Fylkeskommune, 200.000 kroner fra næringslivet i Herøy og 400.000 kroner i salg av boka. 
 
 
Istvan Heiszter og Vegar Dalen og Kenneth Johansen (Frp) stemte imot.
1_harry
Harry Nilssen er leder for jubileumskomitéen og holdt en kort orientering til formannskapet i dag.

Annonser