Vedtok budsjett og økonomiplan

kommunestyret_desember
Herøy kommunestyre vedtok i dag budsjett for 2010 og økonomiplan for 2010 – 2013. I tillegg til formannskapets innstilling vedtok kommunestyret sju nye punkter som Arbeiderpartiet forslo. Her ligger det blant annet 100.000 kroner til utvikling av egne program for grendeutvalgene.
I tillegg sier Arbeiderpartiets forslag (som ble vedtatt i kommunestyret) at ”for å stimulere til økt boligbygging legges tre byggeklare tomter i byggefelt Åsen ut for salg til en pris av 10.000 kroner per tomte-enhet.
 
Se hele vedtaket under:
 
Kommunestyrets vedtak:
 
1. Inntekstskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme.
 
2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) paragraf 2 og 3
I medhold av eiendomsskatteloven paragraf 2 og 3 videreføres i 2010 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 paragraf 3 og 4 omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven paragraf 11 utliknes eiendomsskatten for 2010 med kr. 6 per kroner 1000 i takstverdi.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
Eiendomsskatten skal betalers i fire terminer.
Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 10 år eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jamfør eiedomsskatteloven paragraf 7.
 
Punktene 3 – 7 vedtatt som innstilling fra formannskapet (se innstillingen i møteinnkallingen annet sted her på nettsiden)
 
8. Eksisterende kassakredittlån på fem millioner kroner forlenges for budsjetterminen 2010.
 
 
9. Stillingen som næringssjef stilles i vakanse fra1.09.10 og skal vurderes i forhold til evalueringen av HALD iks. Kommunestyret forventer at resultat av evalueringen foreligger så tidlig at næringssjefsstillingen kan vurderes i forbindelse med budsjett for 2011.
 
10. Undervisningsstillingen på 0,4 opprettholdes fra 1.01.10 og ut planperioden.
 
11. Kommunestyret vil komme tilbake til spørsmålet om kutt i lærerressurs fra 1.08.10 i forbindelse med vårens budsjettregulering/økonomiplanrammene.
 
12. For å styrke kretsenes utvikling skal det utarbeides et program som skal ha som formål å bidra til positiv utvikling og vekst. Som kommunestyrets fremste organ i kretsene skal grendeutvalgene være kommunens samarbeidspartner i arbeidet. Aktivitetene i programmet må defineres og utvikles mellom det enkelte grendeutvalg og kommunen. Når tiltakene er definert vi kommunestyret komme tilbake til finansieringen. For å sette prosessen i gang bevilges det kr 100.000.-.
 
13. For å stimulere til økt boligbygging legges tre byggeklare tomter i byggefelt Åsen ut for salg til en pris av kr 10 000.- pr tomteenhet. Tilbudet gjelder kun enkeltpersoner, ikke selskaper og lignende. Dette er et forsøk for å se hvordan prissettingen på ferdigstilte byggeklare tomter påvirker omsetningen. Når dette tiltaket er evaluert vil kommunestyret komme tilbake til om dette tilbudet også skal gjelde andre områder.
 
14. Kommunestyret erkjenner behovet for økt lagerkapasitet i tilknytning til idrettshallen. I tillegg er det krav om forbedringer i forbindelse med brannsikkerhet. Kommunestyret ber om å få seg forelagt sak om kostnader og finansiering ved førstkommende møte i 2010
 
15. Tiltakene i forslagene finansieres ved at aksjeutbytte fra Helgelandskraft legges inn i budsjettet med samme beløp som inneværende års utbytte.
 
Punktene 9 - 15 var Arbeiderpartiets forslag.
 
Herøyfjerdingen kommer tilbake onsdag morgen med flere enkeltsaker og detaljer fra kommunestyret. På grunn av liten tid kommer i denne omgang kun budsjettvedtaket.
kommunestyret_desember
Herøy kommunestyret avsluttet møtet klokka 12 i dag.

Annonser