Vedtak som innstilling

komstyre_pol_ledelse
Budsjettering av interkommunale ordninger, pensjonspremie, overtakelse av veilys og møteplan var saker som politikerne hadde få kommentarer til. Sakene ble vedtatt slik formannskapet hadde innstilt.
BUDSJETTERING AV INTERKOMMUNALE ORDNINGER Vedtak i kommunestyret:   * Herøy kommune kan ikke godkjenne Ytre Helgeland kommunerevisjonsbudsjett for 2009 og ber styret å utarbeide et nytt budsjett med nullvekst fra 2008 til 2009. * Herøy kommune kan ikke godta at styrene for de interkommunale ordningene vedtar budsjetter som ligger utenfor de generelle rammene som ar lagt i eierkommunene. For å unngå dette, gjennomføres en årlig budsjettkonferanse (innen utgangen av juni) mellom politisk og administrativ ledelse i kommunene og daglig leder og styreleder i de interkommunale ordningene som fastlegger rammene for neste budsjettår for de interkommunale ordningene.  * Ønsker styrene for de interkommunale ordningene å fremme forslag som har budsjettmessige konsekvenser utover gitte rammer, må forslagene godkjennes av alle eierkommunene før det sluttbehandles i styret og legges til grunn for budsjettet. PENSJONSPREMIE Vedtak i kommunestyret: Herøy kommune endrer praktisering av regnskapsprinsipp fra paragraf 13 – 4 C til 13 - 4 D, jfr. Forskrift om årsregnskap og årsmelding av 15/12- 2000. Endringen skjer fra og med 1/1-2009. Saksutredning: Saksbehandler: Økonomisjef Frank Pedersen. Bakgrunn: Pensjonspremien blir regnet ut av KLP og SPK hvert år for å sikre innbetalinger som er store nok til å sikre framtidige pensjonsforpliktelser i samsvar med lov og tariffavtaler for sykepleiere, lærere og for andre kommunalt ansatte. Fram til og med regnskapsåret 2001 ble denne betalte pensjonspremien fratrukket arbeidstakerandel på 2 % ført som pensjonskostnad direkte i rekneskapen. Årlige rentekostnader på pensjonsforpliktelsene, avkasting på plasserte pensjonsmidlar og overskudd i pensjonsselskapa er viktige element i utregning av premien. Høyt rentenivå og sviktende avkasting i finansmarkedene kombinert med et dyrt lønsoppgjer gjorde at pensjonspremien ble svært høy i 2002. Det ble derfor innført en ordning der pensjonskostnaden i regnskapet skulle fastsettes ut fra langsiktige forutsetninger om rente og avkasting slik at årlege svingingar ikke skulle påverke årsrekneskapen i same grad. § 13 i Forskrift om årsregnskap og årsmelding omfatter rekneskapsføring av pensjon. I § 13-4 A og B står det at dersom pensjonspremien er større eller mindre enn pensjonskostnaden skal differansen (premieavviket) førest som inntekt eller kostnad og balanseføres mot kortsiktig fordring eller gjeld. § 13-4 C seier at premieavviket det enkelte året skal førest til inntekt eller utgift året etterpå. § 13-4 D seier at kommunen kan bestemme at inntektsføring eller utgiftsføring etter bokstav C skal fordeles med 1/15 pr. år til opprinnelig avvik er eliminert. Herøy kommune har fram til nå benyttet seg av paragraf 13 -4 C, dvs. premieavviket skal føres året etter det enkelte regnskapssår. Saken legges fram p.g.a. at en vurderer endring av praktisering av prinsipp fra paragraf 13 -4 C til 13 -4 D. MØTEPLAN 2009 Vedtak i kommunestyret:

Formannskapet

Plan- og teknisk

Hovedutvalg

Eldreråd/

Råd for funksj.h.

Kommunestyre

Merknad

Tirsdag 20.01.09

Onsdag 21.01.09

 

 

 

Tirsdag 17.02.09

Onsdag 18.02.09

Mandag 23.02.09

 

 

 

 

 

Tirsdag 10.03.09

 

Tirsdag 24.03.09

Onsdag 25.03.09

 

 

1)

Tirsdag 28.04.09

Onsdag 29.04.09

 

 

 

 

 

Mandag 04.05.09

Tirsdag 12.05.09

 

Tirsdag 09.06.09*)

Onsdag 03.06.09

Mandag 15.06.09

Fredag  19.06.09*)

2)

 

 

 

 

 

Tirsdag 25.08.09

Onsdag 26.08.09

 

 

 

Tirsdag 06.10.09*)

Onsdag 07.10.09

 

 

 

 

 

Mandag 05.10.09

Tirsdag 20.10.09*)

 

Tirsdag 27.10.09

Onsdag 28.10.09

 

 

 

Tirsdag 24.11.09

Onsdag 25.11.09

 

 

 

 

 

Mandag 07.12.09

Tirsdag 15.12.09

 

*) Tertitalrapport pr. 30.04. og 31.08.09 behandles. 1) I forbindelse med formannskapsmøte 24.03.09 bør det avholdes møte i valgstyret. 2) Regner med at revidert nasjonalbudsjett er framlagt og de økonomisk rammene for 2010 – 2013 kan behandles. VEGLYS - OVERTAGELSE OG VEDLIKEHOLD 1) Driftsnivå og åpningstid på veglysanleggene opprettholdes på 2008-nivå. 2) Hovedutvalget har møte med veglysforeningene der man inngår avtaler om hvilke punkt som skal opprettholdes/legges ned.  Deretter blir det opptil hver enkelt forening å avgjøre om de ønsker at kommunen skal overta drift/vedlikehold. Adm. sitt bakgrunnsmateriale blir brukt som grunnlag i forhandlingene med de ulike foreningene.
    komstyre_pol_ledelse
    Varaordfører Elbjørg Larsen og ordfører Arnt Frode Jensen.

    Annonser