Vedtak i formannskapet

roy_og_elbjoerg
Herøy formannskap fulgte rådmannens innstilling i tre av de fire sakene som var oppe til behandling i dag. Unntaket kom ved at politikerne imøtekom søknaden fra SMISO om støtte til drift.
Sak 1/09: FAST ETABLERING AV UNDERVISNINGSSYKEHJEMMET HELGELAND Formannskapets vedtak: 1. Herøy kommune vedtar å delta i Undervisningssykehjemmet Helgeland der Alstahaug er vertskommune. Vertskommunesamarbeidet organiseres etter Kommunelovens §28 b – Administrativt vertskommunesamarbeid. Oppstartsdato: 01.02.09

2.  Rådmennene i den enkelte kommune inngår i et fast styringsråd for USH Helgeland. Styringsrådet vil også ha felles representant fra arbeidstakerorganisasjoner, representant fra Høgskolen i Nesna og Sandnessjøen videregående skole. Konsultative medlemmer av styringsgruppen vil være en felles representant fra Eldrerådene i HALD - kommunene, representant fra Fylkesmannen i Nordland, en representant for sykehjemslegene i HALD og en representant fra Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen

3. Styringsrådets oppgaver er å godkjenne avtaler om utviklingsprosjekter, godkjenne handlingsplan og gi anbefalinger vedrørende budsjett, regnskap og årsrapport. Styringsrådet har ca. 4 møter årlig.

4. Det ansettes en leder for fagavdelingen tilsvarende 100 % stilling under forutsetning av ekstern finansiering.

5. USH Helgeland skal ha fysisk tilstedeværelse i alle sykehjem i HALD - kommunene ved lokale fagutviklingssykepleiere. Stillingsressursen i Herøy kommune blir 20 % innenfor dagens budsjettramme. Funksjon og stillingsstørrelse fagutviklingssykepleiere evalueres fortløpende, og senest etter 2 år.

Penger gjennom statsbudsjettet Kommunalleder 1 Siv Nilssen svarte på spørsmål fra politikerne med blant annet å si at prosjektperioden er over, og at det nå er snakk om å etablere en fast stilling. (se punkt 4 i vedtaket)

- Vedkommende skal drive fagutvikling og forskning, og samtidig vil en slik stilling kunne bidra til større rekruttering av utdannende personer til stillinger ved sykehjemmet.

Vi er lovet penger gjennom statsbudsjettet til undervisnings-sykehjem, sa Siv Nilsen blant annet.

Sak 2/09: SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT Formannskapets vedtak: Herøy kommune bevilger 3635 kroner til SMISO Nordland (Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nordland), som omsøkt.

Her gikk politikerne imot rådmannens innstilling om avslag på søknaden. Det var Elbjørg Larsen som på vegne av Arbeiderpartiet foreslo å gi støtte til SMISO. Senteret ligger i Mosjøen.

Debatten: Rådmann Roy Skogsholm uttalte at administrasjonen syns det er dumt at det finnes flere institusjoner som jobber med det samme, uten offentlig støtte.

- Disse driver i konkurranse med hverandre. Formålet og oppgaven er god, men måten å organisere arbeidet på er uklar, sa rådmannen blant annet.

Laila Furu Vold (Ap): Det er snakk om så lite penger at vi godt kan imøtekomme søknaden. Ikke minst vil det være et viktig signal å gi.

Ellinor Zahl Johansen (Ap): VI kan godt til tilskudd,men vi bør samtidig gi signaler om at senteret bør profilere seg bedre, slik at folk som trenger dem vet at de finnes.

Vegar Dalen (Frp): Vi vil få en viss nærhet til senteret med Toven-tunnelen. Jeg tror nok at markedsføring avtilbudet vil være noe vanskelig for denne type institusjon.

Ellinor Zahl Johansen (Ap): Jeg tenker da på en plakat på skoler eller en reklame-snutt på lokal-TV. Det vil gjøre at terskelen for å ta kontakt kanskje ikke blir så høy.

Sak 3/09: FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT Formannskapets vedtak: 1. Herøy formannskap slutter seg til forslaget om endringer i kommuneloven – krav til kjønnsmessig balansert sammensetning av styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper.

2. Herøy formannskap uttaler videre at lovendringer bør gjelde for alle aksjeselskaper der kommuner eier mer enn 2/3 av aksjene i selskapet.

Vedtaket gjort mot en stemme (Vegar Dalen, Frp)

Debatten: Vegar Dalen (Frp): Jeg syns det er en svakhet at kvinner skal inn i styrer på grunn av de er kvinner, og ikke på bakgrunn av kompetanse.

Laila Furu Vold (Ap): Kvinner er kanskje ikke så flinke til å profilere seg. Når de først er inne i styrer ser man at de kan være dyktige. Kvinner til styreverv må man ut og lete etter.

Vegar Dalen (Frp): Det må jo være skremmende å gå inn i styrer med bakgrunn at de er kvinner. HVa syns dere kvinner?

Ann Kristin Lenning (Sp): Kvinner velges inn i styrer med bakgrunn at de er kvinner, men fordi de har sagt "ja" til å stå på en politisk liste.

Sak 4/09: SØKNAD OM TILSKUDD POLARBJØRN V/BJØRN ØKERN, BRASØY Formannskapets vedtak: Søknaden fra Polarbjørn avslås.

Begrunnelse: Investeringene knyttes direkte opp mot drift av anlegget og regnes som driftsutgift. Det kan ikke ytes driftstøtte fra kommunalt næringsfond.

Debatten: Rådmann Roy Skogsholm: Saken er ikke fremmet som en samlet næringssak. Jeg syns dette er på kanten i forhold til andre. Vi skal være med på å skape varig sysselsetting gjennom næringsfondet, og det gjør vi ikke ved å gi tilskudd til dette formålet. Jeg ser ikke muligheter for at det gjennom dette kan skapes sysselsetting.

Vegar Dalen (Frp): Jeg vet ikke om jeg vil være så bombastisk, men denne enkeltsaken er klar. Likevel vil jeg si at Polarbjørn gjør en flott jobb med å profilere Herøy.

Laila Furu Vold (Ap): VI har støttet bedriften tidligere, så vi er positive til det som skjer der. Men denne søknaden støtter jeg ikke.

Rådmann Roy Skogsholm: Vi ser på tilbudet i Brasøy som veldigt positivt og ser at det har stor betydning for Herøy. Men dette er en søknad om søknad til drift og det må vi avslå.

Elbjørg Larsen (Ap): Jeg tror det kan være behov for et oppfriskingskurs i retningslinjene for næringsfondet.

Vegar Dalen (Frp): Jeg syns det er smålig at kommunen blant annet ikke var på plass med blomster da Pelles Pub på Seløy åpnet i sommer. Næringssjefen svarte meg med å si at kommunen ikke har retningslinjer for det. Men kommunen har vært på plass ved andre liknende tilfeller.

Rådmann Roy Skogsholm: Herøy kommune har faktisk retningslinjer for det og det er vedtak fattet av politikerne.

Vegar Dalen: Næringssjefen burde hatt anledning til å gjøre slike ting. Det vil være en fin ting å gjøre.

Ellinor Zahl Johansen (Ap): Kanskje bør vi se på dette?

Elbjørg Larsen (Ap): Ok, da kan vi i alle fall konkludere med at vi bør se på retningslinjene for oppmerksomhet fra kommunen og et oppfriskingskurs om retninglinjene for næringsfondet.
roy_og_elbjoerg
Varaordfører Elbjørg Larsen ledet dagens møte. Rådmann Roy Skogsholm var som vanlig "bisitter".

Annonser