Vedtak i formannskapet

arnt_og_roy_04
28. november hadde formannskapet sitt siste møte i 2008 og utvalget behandlet 14 saker. Her er vedtakene.
Sak 112/08: Budsjett 2009/ Økonomiplan 2009 - 2012 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Skattesatsen for eiendomsskatt settes til 4 promille for 2009. 3. Priser på kommunale tjenester for 2009 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. 4. Herøy kommunes budsjett for 2009 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer:

Inntekter

Utgifter

Netto

Finansforvaltning

-88130

14119

-74011

Folkevalgte styringsorgan

0

1527

1527

Administrasjonsenheten

-10046

24251

14205

Herøy sentralskole

-1076

16951

15875

Herøy barnehage

-4083

5885

1802

Kulturskolen i Herøy

-127

910

783

Herøy sosialkontor

-105

958

853

Barnevernstjenesten i Herøy

-40

3277

3237

Herøy sykehjem

-2628

15932

13304

Herøy helsesenter

-1601

6446

4845

Hjemmetjenesten i Herøy

-1911

14334

12423

Teknisk enhet

-14984

20141

5157

-124731

124731

5. Herøy kommunes budsjett for 2009 vedtas i henhold til vedlagte dokument med en investeringsramme på kr. 3 mill. Lånerammen settes til kr. 3 mill.. Lånet gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte låneramme. 6. Herøy kommunes økonomiplan for 2009-2012 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer

Beskrivelse

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011

B 2012

Herøy kommune i Nordland

Sum inntekter

-120 621

-124 731

-124 686

-123 993

-123 462

Sum utgifter

120 621

124 731

124 686

123 993

123 462

Netto utgift

0

0

0

0

0

Finansforvaltning

Sum inntekter

-84 008

-88 130

-88 105

-87 605

-87 105

Sum utgifter

11 971

14 119

14 281

14 311

14 302

Netto utgift

-72 037

-74 011

-73 824

-73 294

-72 803

Folkevalgte styringsorgan

Sum inntekter

0

0

0

0

0

Sum utgifter

1 585

1 527

1 712

1 627

1 593

Netto utgift

1 585

1 527

1 712

1 627

1 593

Administrasjonsenheten

Sum inntekter

-8 206

-10 046

-10 082

-9 889

-9 858

Sum utgifter

18 481

24 251

24 571

24 131

23 914

Netto utgift

10 275

14 205

14 489

14 242

14 056

Herøy sentralskole

Sum inntekter

-1 002

-1 076

-1 076

-1 076

-1 076

Sum utgifter

15 421

16 951

16 262

16 064

15 794

Netto utgift

14 418

15 875

15 187

14 988

14 718

Herøy barnehage

Sum inntekter

-2 223

-4 083

-4 083

-4 083

-4 083

Sum utgifter

3 265

5 885

5 883

5 883

5 883

Netto utgift

1 042

1 802

1 800

1 800

1 800

Kulturskolen i Herøy

Sum inntekter

-120

-127

-127

-127

-127

Sum utgifter

822

910

910

910

910

Netto utgift

702

783

783

783

783

Herøy sosialkontor

Sum inntekter

-105

-105

-105

-105

-105

Sum utgifter

1 184

958

1 009

1 009

1 009

Netto utgift

1 079

853

904

904

904

Barnevernstjenesten i Herøy

Sum inntekter

-198

-40

-40

-40

-40

Sum utgifter

3 152

3 277

3 277

3 277

3 277

Netto utgift

2 954

3 237

3 237

3 237

3 237

Herøy sykehjem

Sum inntekter

-2 257

-2 628

-2 628

-2 628

-2 628

Sum utgifter

17 126

15 932

15 890

15 890

15 890

Netto utgift

14 868

13 304

13 262

13 262

13 262

Herøy Helsesenter

Sum inntekter

-2 778

-1 601

-1 545

-1 545

-1 545

Sum utgifter

7 103

6 446

6 446

6 446

6 446

Netto utgift

4 325

4 845

4 901

4 901

4 901

Hjemmetjenesten i Herøy

Sum inntekter

-2 411

-1 911

-1 911

-1 911

-1 911

Sum utgifter

11 470

14 334

14 304

14 304

14 304

Netto utgift

9 058

12 423

12 393

12 393

12 393

Teknisk enhet

Sum inntekter

-15 162

-14 984

-14 984

-14 984

-14 984

Sum utgifter

20 356

20 141

20 141

20 141

20 141

Netto utgift

5 194

5 157

5 157

5 157

5 157

7. Herøy kommunes økonomiplan for 2009-2012 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer:
 

2009

2010

2011

2012

Sum investeringer

3 000

0

0

0

Sum fond

0

0

0

0

Sum bruk av driftsmidler

0

0

0

0

Sum lån

-3 000

0

0

0

Sum tilskudd

0

0

0

0

Sum annet

0

0

0

0

Sum renter

135

178

169

159

Sum avdrag

0

118

157

157

Netto finansiering

0

0

0

0

8. Kommunen startet en omstillingsprosess i 2008 som videreføres i 2009-10. Dette betyr en betydelig omstilling av tjenesteproduksjonen og organisasjonen. Kommunestyret forutsetter at den påbegynte prosessen mellom administrasjonen og de ansattes organisasjoner videreføres i.h.t. vedtatte retningslinjer for nedbemanning og med en målsetting om minst mulig skadevirkninger for de ansatte og brukerne av tjenestene.  (Se mer fullstendig omtale i formannskapets innstilling til kommunestyrets møde 16. desember) ____________________________________________ Sak 113/08: Kommuneplan - næring Saka ble utsatt ____________________________________________ Sak 114/08: ØKT BOSETTING - BOSETTING AV FLYKTNINGER 1. Herøy komune har som målsetting å motta og bosette flyktminger i kommunen.   2. Rådmannen forbereder sak for poitisk behandling som viser hvordan: * Boligbehov

* Arbeid

* Øvrige integrertingstiltak kan løses i Herøy kommune. De økonomiske konsekvensene skal også utredes. Saksutredning: Staten ved IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)har inngått en rammeavtale med KS om mottak av flyktninger i kommunene. Herøy kommunestyre har i sak 22/08 Kommuneplan 2008 -2020 vedtatt følgende hovedsatsingsområd

  1. Næringsutvikling
  2. Økt bosetting
Når så næringslivet i Herøy har behov for arbeidskraft, og folketallsutviklingen i Herøy viser en negativ utvikling, kan det å motta og bosette flyktninger være verdt å utrede nærmere. (Se mer utfyllende omtale i innstilling til kommunestyrets møte 16. desember) _____________________________________________ Sak 115/08: Kommunedelplan for økt bosetting. Hovedmål og delmål. Saka ble utsatt. _____________________________________________ Sak 116/08: Innkjøpsordning i Herøy kommune
 • Herøy kommune slutter seg til Nordland Fylkeskommunes innkjøpsavtaler (fylkesavtalen) fra 01.01.2009.
 • Ordningen evalueres pr. 31.12.2011
(Se mer utfyllende omtale i innstillingen til kommunesrtes møte 16. desember) _____________________________________________ Sak 117/08: Etablering av boligselskap Herøy kommune går inn for å etablere Herøy Boligselskap AS (SUS) Av kommunens boligmasse legges følgende eiendommer inn som grunnkapital i selskapet:

 • G.nr.5 b.nr.453 "Lunden"
 • G.nr.5 b.nr.273 "Svingen 1-4"
 • G.nr.5 b.nr.343 "Valsåsen 1-2"
 • G.nr.4 b.nr.4 b.nr.1 f.nr.73 "Askmyra 8 og 10"
Rådmannen gis mandat til å gjennomføre verditaksering av eiendommene samt utarbeide vedtekter og stiftelsesdokumenter for selskapet. Endelige planer for selskapet fremmes som egen sak. (Se mer utfyllende omtale i innstillingen til kommunesrtes møte 16. desember) _______________________________________________ Sak 118/08: Budsjettering av interkommunale ordninger
 • Herøy kommune kan ikke godkjenne Ytre Helgeland kommunerevisjons budsjett for 2009 og ber styret å utarbeide et nytt budsjett med nullvekst fra 2008 til 2009.
 • Herøy kommune kan ikke godta at styrene for de interkommunale ordningene vedtar budsjetter som ligger utenfor de generelle rammene som ar lagt i eierkommunene. For å unngå dette, gjennomføres en årlig budsjettkonferanse (innen utgangen av juni) mellom politisk og administrativ ledelse i kommunene og daglig leder og styreleder i de interkommunale ordningene som fastlegger rammene for neste budsjettår for de interkommunale ordningene.
 • Ønsker styrene for de interkommunale ordningene å fremme forslag som har budsjettmessige konsekvenser utover gitte rammer, må forslagene godkjennes av alle eierkommunene før det sluttbehandles i styret og legges til grunn for budsjettet.
 • Bakgrunn:

  I en stadig strammere økonomisk situasjon må kommunene stadig vurdere nedskjæringstiltak for å få budsjettet i balanse.

  Kommunene deltar mer og mer i interkommunale samarbeidsløsninger. Disse konstellasjonene eks. PPT, RKK, Ytre Helgeland kommunerevisjon, Helgeland Regionråd, SEKON o.s.v. har sine egne styrer med liten eller ingen kontakt med det enkelte kommunestyre. De lever derfor for mye utenom den kommunale hverdagen og vedtar sine egne budsjetter ut fra egne ønsker/behov. Som oftest forholder de seg til normal prisstigning men de hender de vedtar betydelige aktivitetsøkninger uten at dette er behandlet av eierkommunene.

  Dette blir en uholdbar situasjon. Mens kommunene må skjære ned på egne aktiviteter, får vi en jevn vekst i de interkommunale ordningene. Ved stadig større deltakelse i interkommunale ordninger må egne aktiviteter stadig strammes mer til.

  _________________________________________

Sak 119/08: Nye lokaler for Tenna barnehage - godkjenning av tilleggsavtale
 • Herøy formannskap godkjenner tilleggsavtale av 06.11.08 mellom Herøy eiendom finans AS og Herøy kommune for utførelse av tilleggsoppgaver og innkjøp av utstyr.
 • Så snart det er tilgang på fondsmidler og eventuelt tilskudd til ombyggingen innløses denne avtalen.
Saksutredning: Ved behandlingen av budsjettreguleringen pr. 31.08.08 i kommunestyret 23.10.08 ble det orientert om tilleggsarbeider i de nye lokalene for Tenna barnehage. I den opprinnelige avtalen som ble behandlet i kommunestyret 24.06.08 ble det lagt til grunn en ombygging av Herøy motell til barnehageformål der uberørte bygningsdeler innvendig ikke skulle oppusses da tilstanden ble vurdert som tilfredsstillende. Etter kommunestyrets godkjenning av avtalen ble det nedsatt en utvidet byggekomite av ansatte/foreldre. Disse satte fram et ønske om følgende tilleggsarbeider og innkjøp av utstyr som manglet eller som var i en slik forfatning i Tenna barnehage at det ikke kunne flyttes i ny barnehage:

 1. Fingarderobeutstyr, knaggrekker for grovgarderobe, frittstående stellebord, personalgarderobeskap, legging av 145 m2 nytt golvbelegg, ny kjøkkeninnredning med hvitevarer. Totalt kr. 329151 inkl. mva i henhold til tilbud av 02.09.08 (vedlagt)
 2. Maling av vegger som ikke var berørt av ombygging, totalt 247 m2. Pris i henhold til tilbud av 09.09.08 (vedlagt) kr. 72706 inkl. mva.
 3. Maling av panel himling. Pris kr. 58266 inkl. mva i.h.t. tilbud av 30.09.08.
Jeg deler byggekomiteen ønske om å gjøre dette arbeidet før vi flyttet inn i stedet for å ta det ved en senere anledning. Utstyr til garderober og kjøkken måtte vi kjøpe uansett løsning p.g.a. lovkrav. Siden vi ikke har tilgjengelige investeringsmidler tilbydde huseier å finansiere dette over en tilleggsavtale over to år slik at vi kunne finansiere dette over avsatte driftsfond. Vi søker nå om tilskudd til ombyggingen . I tilfelle innvilgelse vil dette sammen med driftsfond gå til innfrielse/innløsing av denne avtalen. Forslag til tilleggsavtale for å finansiere tilleggsarbeidene følger som vedlegg. I kommunestyret den 23.10.08 ble det stilt spørsmål om den opprinnelige leieavtalen og tolkningen av avtalen om overtakelse av bygningen; om dette kun var barnehagedelen eller hele bygningen. Jeg har bedt utleier om å komme med en presisering av dette. Dette følger som vedlegg. Som det framgår av dette overtar vi hele eiendommen gnr.5 og bnr 394 med påstående bygning slik vi orienterte om i kommunestyret. __________________________________________ Sak 120/08: Pensjonspremie Herøy kommune endrer praktisering av regnskapsprinsipp fra paragraf 13 – 4 C til 13 - 4 D, jfr. Forskrift om årsregnskap og årsmelding av 15/12- 2000. Endringen skjer fra og med 1/1-2009. Saksbehandler: Økonomisjef Frank Pedersen. Bakgrunn: Pensjonspremien blir regnet ut av KLP og SPK hvert år for å sikre innbetalinger som er store nok til å sikre framtidige pensjonsforpliktelser i samsvar med lov og tariffavtaler for sykepleiere, lærere og for andre kommunalt ansatte. Fram til og med regnskapsåret 2001 ble denne betalte pensjonspremien fratrukket arbeidstakerandel på 2 % ført som pensjonskostnad direkte i rekneskapen. Årlige rentekostnader på pensjonsforpliktelsene, avkasting på plasserte pensjonsmidlar og overskudd i pensjonsselskapa er viktige element i utregning av premien. Høyt rentenivå og sviktende avkasting i finansmarkedene kombinert med et dyrt lønsoppgjer gjorde at pensjonspremien ble svært høy i 2002. Det ble derfor innført en ordning der pensjonskostnaden i regnskapet skulle fastsettes ut fra langsiktige forutsetninger om rente og avkasting slik at årlege svingingar ikke skulle påverke årsrekneskapen i same grad. § 13 i Forskrift om årsregnskap og årsmelding omfatter rekneskapsføring av pensjon. I § 13-4 A og B står det at dersom pensjonspremien er større eller mindre enn pensjonskostnaden skal differansen (premieavviket) førest som inntekt eller kostnad og balanseføres mot kortsiktig fordring eller gjeld. § 13-4 C seier at premieavviket det enkelte året skal førest til inntekt eller utgift året etterpå. § 13-4 D seier at kommunen kan bestemme at inntektsføring eller utgiftsføring etter bokstav C skal fordeles med 1/15 pr. år til opprinnelig avvik er eliminert. Herøy kommune har fram til nå benyttet seg av paragraf 13 -4 C, dvs. premieavviket skal føres året etter det enkelte regnskapssår. Saken legges fram p.g.a. at en vurderer endring av praktisering av prinsipp fra paragraf 13 -4 C til 13 -4
  ____________________________________________ Sak 121/08: Møteplan 1) Forslag til møteplan for 2009 tiltres. 2) Ordfører/leder av utvalg gis fullmakt til å fastsette møtetidspunkt. ____________________________________________ Sak 122: Søknad om støtte til drift - SMISO Saka ble utsatt ______________________________________________ Sak 123/08: Rullering av kommunedelplan 2006 - 2009 Fysisk aktivitet og naturopplevelse Herøy kommune vedtar rulleringen av anleggsdelen i kommunedelplan for "Fysisk aktivitet og naturopplevelser" 2006 - 2009    Bakgrunn: Herøy kommune vedtok i formannskapet den 12.12. 2005, sak 155/05 kommunedelplan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser for 2006 – 2009 En slik plan skal rulleres hvert år og revideres hvert fjerde år. I veileder v-0798 "Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet" defineres begrepet rullering på følgende måte: "Med rullering menes mindre vesentlige endringer av handlingsprogrammet. Så lenge rulleringen kun medfører endringer på prioriteringslisten av allerede oppsatte anlegg (og ikke vesentlige endringer for øvrig) aksepterer departementet at den politiske behandles i et underutvalg. "Med revidering menes en fullstendig saksbehandling etter plan- og bygningslovens § 20-5, med sluttbehandling i kommunestyret. Vesentlige endringer av planen skal behandles på samme måte som revidering av planen (f.eks. at helt nye større anlegg, eller mindre anlegg som ikke er i samsvar med planens målsettinger, tas inn)". Idrettsråd og andre involverte parter i kommunen bør få handlingsprogrammet til uttalelse i alle tilfelle. Det er et krav fra Fylkeskommunen at ordinære anlegg og ordinære nærmiljøanlegg kostnadsberegnet til over kr.80.000,- skal være med i planen, og at nye anlegg av denne type bare kan tas inn i planen ved revisjon hvert fjerde år, eller ved fullstendig revidering av planen. Bare prioriteringslistene for ordinære anlegg, ordinære nærmiljøanlegg og mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg er med i denne sak. Ikke selve tekstdelen i planen. Saksutredning: I veileder om bestemmelser "Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2007" står det at ordinære anlegg skal være med i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Om nærmiljøanlegg står det at anlegg med en kostnadsramme over kr. 80.000,- skal være med i planen. Mindre kostnadskrevende anlegg (under 80.000,-) må ikke stå i planen. Men saksbehandler velger å ta disse med allikevel. Med bakgrunn i dette har saksbehandler valgt å sette opp et eget oppsett for mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Når det gjelder nye ordinære anlegg og nærmiljøanlegg kostnadsberegnet til over kr. 80.000,-, skal de som det står ovenfor bare tas inn i planen ved revidering, d.v.s. i plan som skal revideres og gjelde fra 2010, eller ved fullstendig revisjon av planen. I planen for 2008 ble følgende tiltak fullført:

  1. Herøy kunstgressbane
   Vurdering: Da det i økonomiplan for 2008 – 2011 ikke er avsatt kommunale midler til slike anlegg, anbefaler saksbehandler at rulleringen av anleggsdelen i kommunedelplan for "Fysisk aktivitet og naturopplevelser" godkjennes slik den foreligger. ______________________________________________ Sak 124/08: Godkjenning av nye lokaler - Tenna "nye" barnehage De nye lokalene til Herøy barnehage godkjennes i henhold til kravene i barnehageloven. Både inne- og utearealene er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven, arbeidsmiljøloven og forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager og næringsmiddellovgivningen. Barnehagen godkjennes for inntil 42 plassekvivalenter for aldersgruppen 0 – 5 år. Barnehagen godkjennes for full åpningstid slik den er vedtatt i vedtektene. Saksutredning: Jamfør kommunestyrets vedtak i sak 32/08 om etablering av nye, midlertidige lokaler for Tenna barnehage i tidligere Herøy motell, søkes det herved om godkjenning av den nye barnehagen i henhold til barnehageloven. I henhold til § 10 i Barnehageloven er det kommunen som avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av følgende:

  • Barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold
  • Antall barn barnehagen godkjennes for
  • Vilkår når det gjelder barnas alder
  • Oppholdstid i barnehagen
  I tillegg må barnehagens bemanningsplan og vedtekter godkjennes. Bemanningsplan Bemanningen i en barnehage styres av §§ 17 og 18 i Barnehageloven og §§ 1 og 2 i Forskrift om pedagogisk bemanning. Det skal minimum være én pedagog per 18 barn når barna er over tre år og én pedagog per 9 barn når barna er under tre år. Styrers administrasjonstid kommer i tillegg til normen om pedagogisk bemanning. Dette gir at Herøy barnehage i dag har en pedagogisk bemanning som kan ivaretar 20,7 plasser. Barnehagen har per i dag 20,6 plasser. Ut over dette sier barnehageloven at bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Herøy barnehage har i dag en assistentbemanning på 2,35 stillinger. Det er vanlig å ta utgangspunkt i den gamle bemanningsnormen i barnehagen, der en avdeling med 18 barn var bemannet med én pedagog og to assistenter. Dette gir at Herøy barnehage i dag har en assistentbemanning som kan ivareta omkring 26 plasser. Dersom barnetallet skal økes må bemanningsplanen for barnehagen endres. Vedtekter Herøy barnehage følger kommunens politisk vedtatte vedtekter. Disse styrer blant annet barnehagens åpningstid og arealutnyttelse. Barnehagens åpningstid er i dag ifølge vedtektene fra kl. 07.00 – 16.15, men har etter forespørsel fra næringslivet blitt utvidet med en halv time. Dagens åpningstid er fra kl. 06.45 – 16.30. Dette er ikke innarbeidet i vedtektene enda. Ut fra saksbehandlers vurdering er det nye bygget godt egnet til barnehagedrift, og mener at det derfor ikke finnes noe grunnlag for å sette begrensninger når det gjelder egnethet for aldersgrupper eller åpningstid. I henhold til vedtektene har de kommunale barnehagene i Herøy en arealutnyttelse på 4m2 for barn over tre år og om lag 1/3 mer for barn under tre år. I praksis Herøy kommune en praksis for å telle barn under tre år med en faktor på 1,5. Vi opererer med begrepet plassekvivalenter der barn under tre år telle som mer enn et barn, og tar utgangspunkt i dette tallet ved en vurdering av om barnehagen oppfyller normen til leke- og oppholdsareal. Vurdering: Ut fra de begrensninger som ligger i at bygget i utgangspunktet ikke var bygget for barnehagedrift, mener saksbehandler at den ombygde delen av tidligere "Herøy motell" i dag fremstår som et velegnet og tidsmessig bygg for barnehagedrift. Det har romslige arealer og en betydelig utvidelse av leke- og oppholdsareal som gir muligheten for utvidelse av antall barn dersom behovet for barnehageplasser i kommunen skulle øke. ________________________________________ Sak 125/08: Opptrappingsplan for psykisk helse 2008 - øremerket tilskudd til kommunene De overførte midler fra 2007 til 2008 vedtas brukt på følgende måte :

  1. Økt støttekontakttilbud til unge og voksne kr 65.000,-
  2. Dagsenter eldre har økt åpningstiden med en dag kr 76.000,-
  3. Kompetanseheving psykisk helse for barn kr 40.000,-
  4. Videreutdanning psykisk helse kr 20.000,-
  5. Bistand /Oppfølging arbeid ungdom kr 40.000,-
  6. Tilsetting av psykisk helsearbeider for barn og unge kr 20.000,-
  Totalt kr 261.000  Bakgrunn: Helsedirektoratet stiller vilkår for utbetaling av statlige øremerkede tilskudd, og et av vilkårene er at det skal foreligge politisk vedtak om bruken av overførte midler fra 2007 til 2008. Saksutredning: Kommunen rapporterte i vår om bruken av øremerkede tilskudd for 2007. Det viste seg da at enkelte planlagte tiltak ikke var gjennomført og det var nødvendig å overføre de ubrukte midler på kr 261.000 fra 2007 til 2008. Årsaken til at tiltakene ikke var gjennomført var blant annet at videreutdanningen innen psykisk helse ikke avsluttet før våren 2008. Tilsetting av psykisk helsearbeider for barn og unge var planlagt tilsatt i 2007, men ble ikke tilsatt før høsten 2008. Ettersom vi ikke har politisk vedtak på hva de overførte midlene på kr 261.000 skal brukes til blir disse holdt igjen av Fylkesmannen.
  arnt_og_roy_04
  Ordfører Arnt Frode Jensen (t.v.) og rådmann Roy Skogsholm.

  Annonser