Vedtak i formannskapet

afj_og_roy
I formannskapsmøtet 16. oktober var fire saker oppe til debatt og her ser du vedtakene.
Vedtak i Herøy formannskap 16. oktober: Sak 108/08: BUDSJETTRAPPORTERING / REGULERING PR. 31.08.08 1. Kommunestyret godkjenner framlagte tertialrapport pr. 31.08.08
2. Overskuddet på finanskapittelet disponeres slik:
Overskudd finanskapittelet 700000
Dekning utekontor legetjenesten 100000
Dekning takseringskostnader verker og bruk 133000
Rest til dekning av lokalt lønnsoppgjør 467000
     
            
3. Manglende dekning av det lokale lønnsoppgjøret , kr. 222355,  dekkes ved reduksjon av
vikarkostnader resten av året og vakanse i stillinger.
      
4. Billighetserstatning bevilget i formannskapssak 179/07 dekkes ved bruk av rest ubrukte lånemidler 
  Sak 109/08: INNFØRING AV GENERELL EIENDOMSSKATT 1. Herøy kommunestyre skriver med hjemmel i § 2 i Lov om eigedomsskatt ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (generell eiendomsskatt) med virkning fra 01.01.2009 2. Vedtaket avløser vedtak av 14.02.2008 i sak 2/08. 3. Med basis i innført eiendomsskatt på ”verker og bruk” med 2 promille for 2008 fastsettes skattesatsen med henvisning til lovens §13 til 4 promille for 2009. 4. Det innføres et fast bunnfradrag i taksten på boliger/fritidsboliger på kr. 100000 pr. enhet. 5. Boliger fritas for eiendomsskatt i 10 år etter byggestart. 6.T aksering av eiendommene ivaretas av Eiendomsskattetakstnemda. Klage på takst ivaretas av Klagenemda. 7. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere takstmann for å bistå Eiendomsskattetakstnemda. Utgiftene finansieres over inntekter fra eiendomsskatten. Sak 110/08: ETABLERING AV HERØY FIBER (SUS) Herøy kommune er positivt til å delta i etableringen av Herøy Fiber AS med tilrettelegging av et bedre bredbåndstilbud i kommunen. Det vises til følgende fremlagte dokumenter:

  • Prosjektbeskrivelse "Fiberherøy"
  • Økonomiplan 2008-2011 og budsjett 2008 hvor det er avsatt kr.392.000,- til "Fiberherøy"
  • Søknad om tilskudd, Nordland Fylkeskommune, datert 070807
  • Avtale om prosjektarbeid mellom Herøy kommune og Nordland Fylkeskommune
  • Tilleggssøknad til Nordland Fylkeskommune
Med bakgrunn i ovennevnte bevilger Herøy kommune tilleggsbevilgning kr.235.000,- til aksjetegning i selskapet Herøy Fiber AS (SUS). Vesentlige endringer i prosjektet betinger at saken må tas opp til ny vurdering/behandling. Kjøp av aksjer finansieres med midler fra Næringsfond II, konto 1.1804 Sak 111/08: SØKNAD OM MARKEDSFØRINGSMIDLER 2009 Herøy kommune ser positivt på den felles markedsføring Helgelandskysten Reiseliv ivaretar for HALD-kommunene. Herøy kommune bevilger kr.21.440,- i tilskudd til markedsføring av HALD-kommunene i 2009 gjennom tiltak som fremkommer av søknaden. Belastes konto 1.1801 Næringsfond I
afj_og_roy
Ordfører Arnt Frode Jensen (t.v.) og rådmann Roy Skogsholm.

Annonser