Under møtet ble det gitt orientering fra Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen om renovering av sykehjemmet og renovering av Herøy sentralskole. Det ble også foretatt befaring av begge byggene.

Etter befaringene orienterte ordføreren om: - Herøy ASVO - overtakelse av bygget, markering - Brev fra Ståle Solli - kostnader ved regulering Gotteløy (se sak 171) - Brev fra Torid Braseth, ulempe-erstatning gang- og sykkelvei.

Rådmann Harry Nilssen orienterte om LOSA-rapport og det ble enighet om å legge fram sak for formannskapet 30.november og kommunestyret 19. desember. (se egen sak på vårt nettsted fra 9. november).

Til møtet hadde ordfører framlagt ønske om at det ble gitt orientering om følgende saker: - Ballbinge på Seløy - Veilys generelt (Brasøy og Øksningan spesielt) - se sak 172 - Framdrift området ved sentralskolen - Orientering vedrørende grusing av veiene i Sandvær - Vannverk - framdrift - Seløy skole - Engasjerte konsulenter vedrørende renovering av aula og basseng ved sentralskolen - Møte med Henriksen for å få utarbeidet søknad om sentrumsmidler til området rundt sentralskolen.

På bakgrunn av dette orienterte plan- og utviklingssjefen om investeringsprosjektene.

Sak 155/06: Badeanlegg i Sandnessjøen sentrum Alstahaug kommune inviterer i et brev fra 20.07 i år kommunene i HALD-regionen til å være med på utbygging av et badeland i sentrum av Sandnessjøen.

Vedtak 1. Herøy kommune ser positivt på at Alstahaug kommune har planer om å bygge badeland i sentrum av Sandnessjøen, noe som vil styrke regionen generelt og regionsenteret spesielt.

2. Herøy kommune vil ikke kunne støtte prosjektet økonomisk.

Sak 156/06: Herøy Prix - Salgsbevilgning for øl. Godkjenning av ny stedsfortreder Herøy kommunestyre godkjente 23. juni 2005 Geir Fossum som styrer for bevilgningen med Anita Olsen som stedfortreder. Stedfortreder Anita Olsen er nå sluttet og Edel Anita Martinsen er tilsatt som ny stedforteder.

Vedtak 1. Edel Anita Martinsen godkjennes som ny stedfortreder for bevilgningen fram til bevilgningsperiodens utløp 20.06 2008.

2. Vedtaket fattes i medhold av fullmakt av kommunestyret 23.06 2004.

Sak 157/06: Møteplan 1. halvåret 2007 Vedtak:

Formannskapet/administrasjonsutvalget: Onsdag 25.01 Torsdag 01.03 Torsdag 29.03 (årsregnskap/årsmelding 2006) Torsdag 03.05 Torsdag 24.05 (budsjettrapport per. 30.04.07) Torsdag 21.06

Kommunestyret: Torsdag 12.04 (årsregnskap/årsmelding 2006) Torsdag 07.06 (budsjettrapport per 30.04.07)

Hovedutvalg for persontjenester (PER): Onsdag 17.01 Onsdag 28.02 Onsdag 02.05 Onsdag 13.06

Hovedutvalg for kommunalteknikk og miljø: Onsdag 24.01 Onsdag 14.03 Onsdag 29.05 Onsdag 20.06

Ordfører/leder av hovedutvalg gis fullmakt til å fastsette møtetidspunkt.

Sak 158/06: Høring: Etablering av fritidsbebyggelse i Brunsvika. Dispensasjon fra nåværende plan: Plan og Utvikling har fått forespørsel fra Ruth Brunsvik vedrørende etablering av fritidsbolig på tidligere utgått tomt med gårdsnummer 5, bruksnummer 217.

Vedtak: 1. Herøy formannskap som friluftsnemnd har ingen merknader til søknad fra Ruth Brunsvik om etablering av fritidsbolig på tidligere utgått tomt, gårdsnummer 5, bruksnummer 217.

2. Saken oversendes Plan og Utvikling for sluttbehandling.

Sak 159/06: Høring: Søknad om dispensasjon fra 100 m/50 meter-belte langs sjø på Hokleppan: Tor Karsten Angel ønsker å etablere utleiehytter som supplement til gårdsdrifta på Hokleppan. Området er klassifisert som LNF 1 og 3 hvor helårsboliger og fritidsbebyggelse kan etableres etter søknad.

Vedtak: 1. Herøy formannskap som friluftsnemnd har ingen merknader til søknad fra Tor Kartsen Angel om dispensasjon fra 100 m/50 meters-beltet langs sjøen på Hokleppan.

2. Saken oversendes Plan og Utvikling for sluttbehandling.

Sak 160/6: Forslag til skiltplan for gang- og sykkelvei Flostad - Silvalen

Formannskapet vedtok blant annet å endre lokalnavnet "Flostad" til "Herøy" ved ilandstigning på ferjeleiet.

Dt ble også vedtatt å be Statens veivesen om å sette opp anvisningsskilt til Herøy i rundkjøringen på Sandnes i Sandnessjøen.

Sak 161/06: Søknad om konsesjon Per Arne Grønnevik fra Mo søker om konsesjon på gårdsnummer 28, bruksnummer 2 i Herøy. Dette ligger på Almendingen nord for Prestøy.

Vedtak: Det innvilges konsesjon til landbruksformål. Det stilles som vilkår at arealene brukes til landbruk, eventuelt til utleie.

Sak 162/06: Søknad om kjøp av sjøtomt i Åsen Erlend Sjåvik søkte om å kjøpe sjøtomt i Åsen. Vedtak: Saken utsettes.

Sak 163/06: Søknad om sjøtomt Marthe Solheim med flere Marthe Solheim søker på vegne av henne og ektemann Bjørn Åge Remman, Sigrid og Jan Berglund, Vigdis og Arnt Frode Jensen om å få kjøpe tomt nummer 5/534 beliggende i Åsen. Vedtak: Saken utsettes.

Sak 164/06: Søknad om tilskudd Furuvold Eiendom AS Furuvold Eiendom ved styrelder Steinar Furu søker om 120.000 kroner i tilskudd til finansiering av molo/kai/asfaltering. Vedtak: Furuvold Eiendom AS innvilges 40.000 kroner i investeringstilskudd til bygging av molo/kai.

Sak 165/06: Søknad om tilskudd - Herøy Rorbucamping Vedtak: Herøy Rorbucamping innvilges kr. 30.000 kroner i investeringstilskudd til formål som omsøkt.

Sak 166/06: Søknad om støtte - Horva 2007 Nord-Norsk landbruksutstilling Vedtak: Herøy kommune ser meget positivt på at det på nytt blir arrangert landbruksutstilling i regionen. Under forutsetning av at Dønna og Leirfjord kommuner støtter tiltaket som omsøkt, bevilger Herøy kommune 20.000 kroner til formålet.

Sak 167/06: Søknad om tilskudd - Elektro & Kjøleteknikk AS Elektro & Kjøleteknikk AS har søkt om tilskudd for kjøp av en tilhengerlift til 221.000 kroner. Vedtak: Elektro & Kjøleteknikk AS innvilges 30.000 kroner i investeringstilskudd.

Sak 168/06: Søknad om tilskudd - Elfis Sjøcamping Fra Elfis Sjøcamping ved Elfrida Eide Lian er det kommet søknad om lån/tilskudd til investeringer i utleieobjekter i Labukta på Nord-Herøy. Vedtak: Elfis Sjøcamping innvilges støtte til formål som omsøkt: Oppstartingstilskudd 15.000 kroner Investeringstilskudd 15.000 kroner Investeringslån 35.000 kroner

Lånet skal nedbetales over en periode på tre år og belastes en årlig rente på fem prosent.

Sak 169/06 - Strategisk plan og handlingsplan 2007 HALD Vedtak: Herøy kommune godkjenner handlingsplanen for HALD AS for 2007.

Sak 170/06: Sluttføring av forhandlingene angående rådmannsstillingen i Herøy

Formannskapet gjorde 27. 09. vedtak i ni punkter (se vedtak fra dette møtet). Formannskapet vedtok 9. november sluttføringen av forhandlingene. Vedtak: 10. For dekking av flyttekostnader innhentes det minimum to tilbud som sendes administrasjonen.

11. Rådmannen er inntatt i fleksitidordningen. I tillegg innvilges sju ekstra fridager i henhold til Hovedtariffavtalen (HTA.)

12. Kommunen er tilsluttet AFP-ordningen og rådmannen kan ved avslutning benytte seg av denne under forutsning av at han tilfredsstiller de øvrige krav tilordningen.

13. Det vises til HTA paragraf 2.4 angående åremåltilsetting.

Sak 171/06: Annonseutgifter i forbindelse med reguleringsplan Vedtak: Herøy formannskap viser til kommunestyrets sak 43/06 hvor det ble vedtatt at initiativtakere til private reguleringsplaner skal betale prosessen selv.

Formannskapet finner grunn til å presisere at dette gjelder regulering av arealer som inneholder flere tomter og hvor utgiftene kan fordeles på flere.

I denne sammenheng viser formannskapet til brev fra Ståle Solli som beskriver en sak hvor han er pålagt å utarbeide reguleringsplan i forbindelse med bygging av sjøhus.

I dette tilfellet synes det urimelig at Solli skal betale hele prosessen med reguleringen.

Formannskapet ber derfor om at Solli får refundert de annonseutgiftene han har hatt vedrørende regulering av nausttomt.

Sak 172/06: Oppgradering av veilys - bevilgning Vedtak: Det bevilges kr. 50.000 til oppgradering av veilys i Øksningan og Brasøy.