Utekontor i sør-kretsene

heroeygutten
Rådmannen i Herøy går inn for å etablere et fast utekontor for legetjenesten i Husvær/Brasøy og Sandvær. Det er skolene i kretsene som er tenkt som "legekontor".
Kommunestyret vedtok i 2007 at det skal utredes om kommunen skal etablere legekontor for Sandvær, Husvær og Brasøy.

I budsjettet for 2008 er det satt av 150.000 kroner til helsepersonell/utekontordager.

Kommunen betaler pris per kilometer for bruk av "Herøygutten" og prisen per kilometer justeres årlig når det endelige regnskapet for "Herøygutten" er ferdig.

Den totale kostnaden for bruk av båten til skyss av helsepersonell/utekontordager i 2007 var 225.000 kroner.

I 2007 var det om lag 20 dager med tilbud om utekontor i Husvær/Brasøy og fem dager i Sandvær. I tillegg var det tre sykebesøk.

Dersom etaten skal holde seg innen den tildelte økonomiske rammen på 150.000 kroner må tilbudet om utekontor med "Herøygutten" reduseres med rundt 30 prosent, og det vil føre til at befolkningen i sør-kretsen får et dårligere tilbud.

Rådmannen innstiller til formannskapsmøtet 11. juni på å etablere et fast utekontor for legetjenesten i Husvær/Brasøy og i Sandvær.

Rådmannen innstiller videre på at han får fullmakt til å forhandle avtaler om leie av lokaler til utekontor.

Ved salg av skolene i sør-kretsene må det tas forbehold om leie av legekontor.
heroeygutten
Legeskyssbåten "Herøygutten" har til nå fungert som "utekontor" for legetjenesten i sør-kretsene.

Annonser