Ungdommer diskuterer forebyggingspris

barne_og_ungdomsraadet
Barne- og Ungdomsrådet i Herøy diskuterer nå i ettermiddag om rådet skal foreslå Herøy kommune som kandidat til "Ungdommens Forebyggingspris". Det er Helse- og Omsorgsdepartementet som deler ut prisen.
Helse- og Omsorgsdepartementet ønsker å stimulere til økt engasjement og bevisstgjøring om god rusmiddelforebygging i kommunene.

Departementet vil derfor dele ut Ungdommens forebyggingspris til en kommune som har utmerket seg i å involvere barn og unge i utformingen og gjennomføringen av rusforebyggende arbeid.

Eksempler på gode rusforebyggende tiltak kan være fritidsklubber, rusfrie aktivitetstilbud og arrangementer, god undervisning i skolen om rusproblematikk, kulturtilbud, arbeid for å forhindre salg av alkohol til mindreårige, arbeid for å skape et godt miljø i skolen og arbeid for å motvirke mobbing.

Kommuner som har oppfylt følgende kritierier kan foreslås til prisen: - kommuner som har et variert tilbud til barn og unge, tilbud som ungdommene bruker og er fornøyd med

- kommuner som har etablert permanente ordninger som sikrer ungdoms medvirkning i rusforebyggende arbeid

- kommuner som har gjort et spesielt godt arbeid for å involvere barn og ungdom i utviklingen av planer som har betydning for barn og ungdoms nærmiljø

- kommuner som har utarbeidet en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Kandidater kan foreslås fritt av barne- og ungdomsråd og tilsvarende organ for barn og ungdm i kommunen.

Fristen var først satt til 13. oktober, men er utvidet til 1. november.
barne_og_ungdomsraadet
Barne- og ungdomsrådet i Herøy består av fra venstre foran leder Anja Albrigtsen, Kristine Johansen, Espen Bakkelid. Bak står Sandra Edvardsen (t.v.) og nestleder Helene Heggheim.

Annonser