Representant Øyind Kvale framla på vegne av Herøy Senterparti følgende tilleggs-/endringsforslag:

Tillegg nr. 1 - Hjemmekompostering
Abonnenter kan inngå avtale om hjemmekompostering. Avtalen skal være skriftlig og fornyes annet hvert år. Rabatt i renovasjonsforskriften i henhold til gebyrregulativ. For 2016 kr. 580. Det skal benyttes isolert kompost-binge. Bingen skal plasseres og brukes slik at den ikke er til sjenanse for andre eller at det oppstår uhygieniske forhold eller skadedyrproblemer. Det skalforeligge skriftlig avtale med SHMIL IKS før det gis rabatt for hjemmekompostering. Avfall fra husholdningene som kan komposteres skal komposteres og komposteringen skal drives på helårsbasis. Flere abonnenter kan etter skriftlig avtale med SHMIL IKS samarbeide om felles kompost-binge. Ved valg av størrelse skal 50 liter per person per år legges til grunn.

Tillegg nr. 2
Herøy kommune ber SHMIL IKS gjennomføre gode prosesser ved etablering av innsamlingspunkter for hytterenovasjon hvor de berørte gis anledning til å uttale seg.

Liten gevinst
Ordfører Arnt Frode Jensen mente dette var en ordning som hadde liten gevinst og henviste til at avfallet blir tatt vare på uansett. Jensen hevdet at dette var diskutert i styret i SHMIL flere ganger og at det da hadde blitt konkludert med at dette var en dyr og lite hensiktsmessig ordning som krevde mye ressurser. Han oppfordret derfor til å si nei til forslaget om rabatt for denne ordningen.

Vegar Dalen fra FRP, som for anledningen presenterte sitt parti som «miljøparti», syntes det var hårreisende at ordføreren sa nei til dette forslaget.

- Selv om ikke dette lønner seg så mye i kroner og ører så sitter mye av gevinsten i miljøarbeid mellom ørene. Det er også viktig å tenke på arbeidsmiljøet til de ansatte i SHMIL som skal håndtere dette avfallet når det er varmt ute. Jeg støtter derfor forslaget fra Senterpartiet, sa Dalen.

Overrasket
Jim Dahl (SP) var overrasket over at Arbeiderpartiet sa nei til dette forslaget og viste til at forslaget fra SP var tatt fra kommunestyret i Alstahaug der det ble vedtatt.

- Det er kommunestyrene i kommunene som bestemmer og da må styret i SHMIL rette seg etter dette, hevdet Dahl.

Ordfører Jensen var overrasket over at kommunestyrene i Alstahaug og Leirfjord hadde gjort slike vedtak og stod fast på sitt standpunkt ut fra at dette var en renovasjonsordning som var vanskelig å få til å fungere.

Under voteringen fikk endringsforslaget fra Senterpartiet støtte fra samtlige parti, unntatt de 12 stemmene fra Arbeiderpartiet. Det falt dermed med 7 mot 12 stemmer.

Trykk her for lese forslaget til revidert renovasjonsforskrift i SHMIL som kommunestyret vedtok uten endringer.