Uenig i framstillingen

pressemelding
Advokat Pål Henrik Løftingsmo, som har vært Thomas Nyruds advokat i forhandlingene med Herøy kommune om tomteavståelse på Hestøya, er uenig i framstillingen vår 2. mars. Vi bringer her hans pressemelding.
Løftingsmo viser til artikler i Herøyfjerdingen 1. mars og 2. mars som han mener er ensidige og bør suppleres med den andre sides synspunkter og opplevelse av situasjonen.   Under bringer vi Løftingsmo pressemelding i sin helhet:   _____________________     Harstad, 3.03.2010
PRESSEMELDING - AD AVSTÅELSE AV AREALER - TOMAS NYRUD - GNR 4 BNR 22   KOMMENTARER TIL HERØY KOMMUNES FREMSTILLING AV SAKEN
Viser til artikler i Herøyfjerdingen av 01.03.10 og 02.03.10, som er ensidige og bør suppleres med den andre sides synspunkter og opplevelse av situasjonen.
Tomas Nyrud er positiv til næringsparkplanene på Hestøya, og har vært det gjennom hele prosessen, helt siden planene ble presentert på informasjonsmøtet for halvannet år siden. Dette har han vært til tross for at det har vært åpenbart hele tiden at det er hans eiendom som blir skadelidende på grunn av tiltaket.   Befolkningsvekst og økt satsning i kommunen er viktig og tiltak som fremmer dette bør støttes. Det som Tomas Nyrud ikke skjønner, er at Herøy kommune ikke vil kompensere han for hans økonomiske tap i sakens anledning.
Rådmann Skogsholm oppfattes som tendensiøs når han hevder at det ikke foreligger grunnlag for ulempeerstatning. Nyruds eiendom vil etter tiltaket, fremstå som vesentlig mindre attraktiv både med tanke på bruk og med tanke på salg.   Dette er åpenbart for alle som kjenner planene og har vært på Hestøya. Arealet på Hestøya er lite og påvirkningen på Nyruds eiendom vil være meget stor både i anleggsfasen og i driftsfasen.
Nyrud ser at de samfunnsmessige fordeler ved tiltaket veier tyngre enn en grunneiers ulemper. Nyrud har på den bakgrunn samtykket til arbeidstillatelse og motsetter seg ikke ekspropriasjonen.
Nyrud har også sagt seg enig hva angår avståelse av nødvendig areale og praktiske tiltak. Det man er dypt uenige om, er ulempeerstatningen for tiltakets virkning på resteiendommen.   Det er ettergrunneiers oppfatning en kjensgjerning at så vel bruks- som salgsverdi på gården og boligen
{resteiendommen} vil falle drastisk med tiltaket, og det er ingen god grunn til at dette ikke skal erstattes. Er det rimelig at det er den ene grunneier som skal subsidiere næringsparken?

Når man velger å bosette seg på Hestøya fremfor sentrum er det fordi man ønsker å utnytte eiendommens idylliske kvaliteter. I dag er eiendommen avsidesliggende og usjenert, med god avstand til vei og terrengmessig skjerming mot Marine Harvest. På kveldstid kan man sitte og se kveldssola gå ned bak Dønna, mens rådyrene går til ro borti "skogen" som ligger skjermende ved siden aven liten "innsjø".   Etter tiltaket vil den lille skogen forsvinne, og idyllen med rådyrene og dyrelivet rundt denne skogen vil bli borte. Veien blir ikke lenger "på trygg avstand", men kommer inn på åkeren og nærme vinduene og den lille innsjøen blir erstattet med en trailerparkeringsplass.
Grunneier har hele tiden ønsket å bidra i prosessen og å komme til enighet med kommunen, og da forventet at hans bidrag til næringsparken blir verdsatt. Isteden opplever han at han har blitt overkjørt og at tilbudet fra kommunen for resteiendommen sin del er helt urealistisk. Slik han opplever det er det kun en taper i dette, og det er han.   Etter tiltaket vil han sitte med en resteiendom som kan bli ubrukelig, og som sannsynligvis vil være uselgelig.
Når det gjelder advokatutgifter, så er det en grunnleggende forutsetning og absolutt regel at den som eksproprierer grunn skal dekke grunneiers advokatutgifter.   Dette er ikke en velvillighet fra kommunens side, slik det ble fremstilt i "Herøyfjerdingen", men en minimumsbeskyttelse for den grunneier som blir utsatt for tiltak under trussel om tvang. Åutferdige en reguleringsplan er noe helt annet enn å ta annen manns eiendom med makt. Herøy kommune har åpenbart ikke sett denne forskjellen.
Nå har partene med advokathjelp kommet frem til at man skal avgjøre spørsmålet i en skjønnsrett med et noe videre skjønnstema enn hva som følger av ekspropriasjonsretten.   Med vennlig hilsen
Advokatformaet FINN AS Pål Henrik Løftingsmo
Advokat/partner  
pressemelding
Advokat Løftingsmo mener kommunens framstilling er ensidig og bør suppleres med den andre sides synspunkter og opplevelse av situasjonen.

Annonser