Treningssenteret ”Sprut” har vært stengt i lengre tid etter at fysioterapeutene meldte at de ikke lengre hadde kapasitet til å drive treningssenteret. Dette har vært et meget stort savn for mange Herøyfjerdinger. Ved utbyggingen av omsorgssenteret ble det lagt ned mye arbeid for å få til et fint treningssenter. Resultatet ble meget bra, men skuffelsen ble derfor meget stor når det ble stengt. Svært mange har engasjert seg for å få i gang et treningssenter igjen. Ordfører Arnt Frode Jensen satte fram følgende forslag:

Tillegg til pkt. 1- Unntatt pkt. 3 som tas ut i sin helhet og legges inn i fremtidig driftsavtale.

 

Saken ble enstemmig vedatt.

 

  1. Herøy formannskap godkjenner revidert husleieavtale for fysioterapeutene, unntatt pkt. 3 som tas ut i sin helhet og legges inn i fremtidig driftsavtale.
     
  2. Herøy kommune kjøper treningsutstyret fra Herøy fysioterapi i.h.t vedlagte avtale for kr. 320 000. Kjøpet finansieres med låneopptak.
     
  3. Utstyret leies ut til driver av treningssentret. Leien skal dekke nedskriving over 5 år. Leie av utstyr knyttes opp mot leie av lokaler. Total leie for lokaler og utstyr settes til kr. 200000 pr. år. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med driver innenfor denne rammen.
     
  4. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram lånebetingelser og foreta låneopptak på kr. 320 000. Prosjektet innarbeides i økonomiplanen ved revisjon pr. 30.04.13.

 

Spørsmål ved avtalene
Det ble under behandlingen stilt spørsmål ved om deler av fysioterapien skulle vært kommunal.

- Er en time pr. uke i 45 uker tilstrekkelig til å dekke kommunens behov ut fra de behovene som vi har. Er man kanskje kommet dit med samhandlingsreformen som tilsier at deler av denne tjenesten burde være kommunal, spurte Arnt Erling Paulsen (AP) - Det er ikke umulig, men det er komplisert å behandle disse avtalene tilbake. Kommunens vurdering er at det ikke er formålstjenlig å starte en debatt om avvikling av avtalene nå. Både juridisk og økonomisk er dette ikke formålstjenlig. Skal det gjøres en slik vurdering bør det skje i forbindelse med at avtalene går ut og skal reforhandles, sa rådmann Roy Skogsholm.

Ivaretar loven 
- Fysioterapitjenesten vi har ivaretar lov om fysioterapitjenste og det er derfor komplisert å overføre dette til en kommunal tjenste. De utfyller loven og kan kreve erstatning dersom kundegrunnlaget sitt overføres til andre. De har ikke ventelister og oppfyller loven på alle måter. Treningssenter kan man derimot ikke pålegge dem å ha, men det kan forhandles fram i en avtale, sa kommunaleder 1 Siv Nilsen.

Ikke våken når avtalen ble forhandlet
- Vi har nok ikke ikke vært våken nok da avtalen med fysioterapeutene ble forhandlet fram. Treningssenteret har vært med i planene helt fra begynnelsen, mente ordfører Arnt Frode Jensen.

Krever ikke kompenasjon
- Avtalen med fysioterapitjenesten sier ingenting om drift av treningssenter og i forhandlingene ved overtakelse krever de ingen kompensasjon for å overta kundegrunnlaget og forretningsideen. De er også positive i forhold til de behov som melder seg i forbindelse med samhandlingsreformen, orienterte Skogsholm.

Lite framtidsrettet treningssenter i dag
Før jul i 2012 ble det i regi av Frivillighetssentralen i Møtestedet etablert et tilbud om treningssenter i den gamle kommunestyresalen ved biblioteket. Marine Harvest finansierte innkjøp av utstyr gjennom bevilgning til Møtestedet. Dette treningstilbudet er benyttet av svært mange, men tilbudet er imidlertid lite framtidsrettet. Lokalene er for små, det er ikke ventilasjon og det er ikke garderober og tilfredsstillende toalettforhold. Hvis aktiviteten skulle fortsette i disse lokalene hadde det vært nødvendig å gjøre noe med disse forholdene.

Ny avtale
Ved den årlige evalueringen av driftsavtalen med fysioterapeutene ble dette forholdet tatt opp til drøfting. Det ble da enighet om et opplegg der kommunen kunne endre leieavtalen slik at treningslokalene kunne tas i bruk av en ny driver mot at fysioterapeutene kunne bruke treningslokalet til de pasientene som har behov for trening. Til gjengjeld kunne fysioterapeutene ta seg av tilsynet av treningssenteret på dagtid. 

Det er nå framforhandlet revidert avtale om leie og kjøp av treningsutstyr. Disse avtalene følger som vedlegg. Husleieavtalen er revidert med basis i gjeldende avtale. Prisen for utstyret er satt til kr. 320 000. Nypris på utstyret er kr. 750 000. Utstyret er kjøpt inn i perioden 2006-2011. Med inngåtte avtaler vil vi da kommunen ha en leieinntekt på kr. 351 000 pr. år. Renter og avdrag utgjør kr. 74 000 pr. år i fem år framover. Leieinntekt i.h.t. dagens avtaler er kr. 208 000 pr. år. 

Større lokaler enn tidligere og mer utstyr
Dagens lokaler i "Sprut" skal utvides slik at det blir plass til mer utstyr i treningssenteret. Dette innebærer at dagens tilstøtende lager inngår i det "nye" treningssenteret. Denne ombyggingen vil nødvendigvis ta noe tid og det planlegges derfor oppstart av treningssenteret 1. april. Frivillighetssentralen – Møtestedet driver dagens treningsstudio i bibliotekets lokaler i Silvalen og det er naturlig å tilby dem å flytte og drive treningssenteret "Sprut" på egen regning. Dette utstyret vil da komme i tillegg til allerede eksisterende treningsutstyr hos "Sprut".