Det ble bevilget tilskudd til utbygging av nye veilysanlegg med inntil 30 prosent av godkjente kostnader til disse områdene:

 • Beboerne i Åsenveien bevilges tilskudd på inntil 23 276 kr.
 • Veilys Herøyholmveien bevilges tilskudd inntil 60 375 kr.
 • Veilys i Skolnesveien bevilges tilskudd på inntil 66 750 kr.
 • Kirkåsveien vel bevilges tilskudd på inntil 59 212 kr.

Alle disse anleggene fikk tilskudd i samsvar med søknad.

Ved søknadsfristenes utløp var det innkommet syv søknader og av disse ble fire av dem bevilget støtte. De søknadene som ikke fikk støtte var enten mangelfulle eller ble ikke prioritert i denne omgang. Søknad om veilys ved Øksningsveien ble betraktet som mangelfull på grunn av at dette dreier seg om renovering av eksisterende anlegg og dermed skal tas over en annen budsjettpost. Søknad om veilys i Karolineveien ble avslått på grunn av mangelfull søknad.

Veilys langs Færøyveien ble ikke prioritert i denne omgang. Kommunestyret vedtok imidlertid i budsjettet for 2014 å sette av 150 000 kroner til veilys så dette innebærer at de som ikke fikk støtte denne gangen får en ny sjanse ved neste behandling.

Bakgrunn
Kommunestyret avsatte i sak 8/13 200.000 kr til søknadsbasert støtte til bygging av veilys og formannskapet vedtok i sak 107/13 følgende kriterier for tilskudd veilys:
 

 1. Ordningene om søknadsbaserte tilskudd til veilys annonseres i Herøyfjerdingen.
   
 2. Søknad fra utbyggere må inneholde følgende opplysninger:
  - Kart over området som skal utbygges som viser aktuell veistrekning er markert.
  - Plassering av lyspunkt på kartutsnitt.
  - Kostnadsoverslag for ferdigstilt anlegg.
  - Finansieringsplan.
   
 3. Det gis tilskudd med inntil 30 % av godkjente anleggskostnader.

400 000 til opprusting av veilys hvert år
I tillegg til at det er bevilget 150 000 kroner til nye veilysanlegg i 2014 er det satt av 400 000 kroner i økonomiplanen hvert år fram til 2017 til opprusting av eksisterende veilysanlegg i kommunen.