Kommunestyret fattet i sak 8/13 (25.06.13) følgende vedtak ”Det settes av kr. 200.000.- til søknadsbasert støtte til bygging av veilys.Tildelingen foretas av formannskapet. Utgiftene dekkes over disposisjonsfondet.”

I samme vedtaket ble det også sagt at det skulle utarbeides retningslinjer for tildeling av tilskudd slik at man får lik behandling av de forskjellige søknadene.

Kriterier
I formannskapsmøte 27. august ble det vedtatt følgende kriterier.

Søknad fra utbyggere må inneholde følgende opplysninger:

  • Kart over området som skal utbygges hvor aktuell veistrekning er markert.
  • Plassering av lyspunkt på kartutsnitt.
  • Kostnadsoverslag for ferdigstilt anlegg.
  • Finansieringsplan.
  • Det gis tilskudd med inntil 30 % av godkjente anleggskostnader.

Bakgrunn
Herøy kommune vedtok i 1973 (k.st. sak 42/73) å støtte utbygging av veilys.Tilskuddet ble satt til 30 % av anleggskostnadene og skulle ytes i den utstrekning og tur og orden det kunne skaffesbudsjettmessig dekning.

Denne ordningen ble videreført fram til og med 1995, men etter dette har det ikke vært avsatt midler til tilskudd veilysforeninger.