Tildelt tilskudd kan kun brukes til å dekke faktiske dokumenterte utgifter ifm tiltaket. Tildelt tilskudd kan ikke benyttes som betaling for egeninnsats, dugnadsinnsats og udokumenterte utgifter.

Kriterier:

  • Søker må ha organisasjonsnr.

  • Søknad må inneholde beskrivelse av tiltaket, kostnadsoversikt/budsjett, plan for gjennomføring og ansvarlig kontaktperson.

  • I budsjett er det krav om 50% egenfinansiering for tiltaket (kan være arbeidstimer/dugnadsinnsats. Timesats for dugnad i budsjettet er kr 350,- pr time).

  • Maksimal søknadssum kr 10.000,-

  • Tiltaket må som hovedregel gjennomføres i søknadsåret.

  • Etter gjennomføring må det skrives en kort rapport om tiltaket. Utbetaling av tildelte midler skjer etter nærmere avtale med Helgeland friluftsråd.

Prioriterte tiltak:

  • Nærmiljøtiltak som favner mange.

  • Nye tiltak som ikke tidligere har vært gjennomført.

  • Tiltak som kan få nye brukergrupper til å starte med friluftsliv.

Søknad sendes på mail til: helgeland@friluftsrad.no innen 20. mars 2022. Fordeling av midler vil bli kunngjort senest 1. mai 2022.