Tilfreds med to permanente ferjer

ferja_Vefsna
Herøy formannskap er fornøyd med at det i anbudsgrunnlaget for ferjesambandet Herøy – Søvik 2012 – 2020 legges opp til to permanente ferjer og at kapasiteten på sambandet øker betydelig.
I anbudsgrunnlaget som Statens veivesen har sendt ut legges det nemlig opp til at en større ferje i hovedsak skal gå direkte Herøy-Søvik-Herøy og at en mindre ferje også skal ivareta Austbø og Brasøy.
 
Herøy-Søvik-sambandet har i dag en fast ferje og en suppleringsferje og det er sistnevnte ferje som til stadighet blir hentet ut av sambandet for å betjene andre samband ved behov.
 
Når ”ekstraferja” forsvinner og blir erstattet med en permanent mener Herøy kommune at den ene ferja ikke skal kunne hentes ut av sambandet slik som er tilfelle i dag.
 
Herøy kommune har drøftet anbudsgrunnlaget med grendeutvalgene i Brasøy/Husvær, Herøy næringsforening og Marine Harvest.
 
Ut fra dette og kommunens egne vurderinger vedtok formannskapet at følgende forhold må ivaretas:
 
Ruteproduksjon:
1. For å ivareta produksjonen med Marine Harvest må siste ferjeavgang settes til om lag klokka 24.00 (Siste skift avslutter produksjonen klokka 23.30)
2. For å ivareta en god flyt ved Marine Harvest må det være to ferjeavganger mellom klokka 17.20 og 21.50.
3. For å ivareta næringsliet i Brasøy/Husvær må Brasøy opprettholde et ferjeanløp rundt klokka 16.00
4. For å dekke næringslivets og privatpersoners reisebehov med fly om morgenen må første ferjeavgang settes til klokka 05.10 i stedet for 05.50. Dette sees i sammenheng med Dønnas behov.
 
Ferjemateriell/driftsrutiner:
1. Det må stilles krav til moderne ferjemateriell som er tilrettelagt for rasjonell om bord/avkjøring.
2. Eventuelt hengedekk må ikke regnes inn i foreskrevet kapasitet, men kan komme som et tillegg.
3. Det må stilles strenge miljøkrav til ferjene.
4. Det må tilrettelegges for rasjonelle laste- og billetteringsrutiner.
5.  Det bør tilrettelegges for kafé på ferja m skal betjene lengre reisetid enn 30 minutter.
6.  Utover fastlagte krav til hviletid og pauser bør det tilrettelegges for maksimal utnyttelse av ferjemateriellet.
7.  Ferja må ha universell utforming i henhold til handicap-tilpasning.
 
Klausul for trafikkøkning:
Framtidig kontrakt må inneholde en bestemmelse om rett til reforhandling og innsetting av nytt materiell ved trafikkøkning/trafikknedgang over en fastlagt størrelse.
 
Formannskapet vedtok også et forslag til ruteløsning og disponering av ferjemateriellet.
 
Bakgrunn:
Statens veivesen er nå inne i siste fase med arbeidet med anbudsunderlaget for ferjesambandet Søvk-Austbø-Herøy-Brasøy og sambandet Sandnessjøen-Bjørn-Løkta for perioden 2012 – 2020.
 
Statens veivesen inviterte de berørte kommunene til en informasjon om anbudsunderlaget i et møte 8. oktober. Ut fra denne informasjonen ønsket veivesenet en uttalelse innen 16. oktober.
ferja_Vefsna
Herøy kommune er tilfreds med at Statens veivesen legger opp til to permanente ferjer i sambandet Herøy-Søvik.

Annonser