Tildelinger fra kommunalt næringsfond

Larsen

Formannskapet i Herøy tildelte i møte 13. mars 2019 næringsstøtte til flere bedrifter i Herøy.

Det ble behandlet 7 søknader om støtte fra næringsfondet og alle fikk innvilget støtte fra kommunens Næringsfond II.

Disse ble innvilget støtte:

Sak 21/2019 - Søknad fra Olaf Paulsen om tilskudd fra Næringsfond II til innkjøp av hydraulisk trommel til vakumslange med koblinger.
Olaf Paulsen leverer allerede tjenester til Herøy kommunes befolkning knyttet til tømming av septiktanker. I vurderingen fra rådmannen anses dette som et godt prosjekt som vil føre til en kvalitetsheving av tjenesten.

Under behandlingen ble representant Jim Dahl erklært inhabil jfr. FVL § 6, 2.ledd. Under voteringen stemte representant Yngve Magussen i mot med bakgrunn i at han mente retningslinjene tilsa at slik støtte ikke skulle gis til drift. Ordfører Arnt Frode Jensen påpekte at dette kun var gjeldene for Næringsfond I og at man stod mye friere for Næringsfond II.

Formannskapets vedtak:
1. Det bevilges 23 500 kr i tilskudd fra Næringsfond II til Olaf Paulsen til innkjøp av hydraulisk trommel til vakumslange med koblinger.
2. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 01.10.19, trekkes bevilgningen tilbake.

Sak 22/2019 - Søknad fra Torben Pedersen om tilskudd fra Næringsfond II til flytekai og molo.

Formannskapets enstemmige vedtak:
1. Det bevilges 100 000 kr i tilskudd fra Næringsfond II til Torben Pedersen til utvidelse av flytekai og molo.
2. Hvis prosjektet ikke er fullført og sluttrapport levert innen 01.11.19, trekkes bevilgningen tilbake.

Sak 23/2019 - Søknad fra Svein Olav Heggheim om tilskudd fra Næringsfond II til tilpasning av flishugger og etablering av en tjeneste for gjenvinning av plast fra havbruksnæringen.​

Formannskapets enstemmige vedtak:
1. Det bevilges 42 500 kr fra Næringsfond II i tilskudd til tilpassing av tilpasning av flishugger og etablering av en tjeneste for gjenvinning av plast fra havbruksnæringen.
2. Hvis prosjektet ikke er fullført og sluttrapport levert innen 01.11.19, trekkes bevilgningen tilbake.

Sak 24/2019 - Søknad fra Larsens Motorservice AS om tilskudd fra Næringsfond I til innkjøp av truck

Under behandlingen ble representant Elbjørg Larsen erklært inhabil jfr. FVL § 6 pk.t C.

Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannen innstilte på avslag, men ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy Ap et endringsforslag som ble enstemmig vedtatt.

1. Søknaden imøtekommes og det bevilges kr. 60.000.- til omsøkte tiltak.
2. Bevilgningen dekkes over Næringsfond II.

Trykk her for lese mer om disse sakene og andre saker fra siste formannskapsmøte på Herøy kommunes hjemmeside.

Larsen
Larsens Motorservice ble innvilget næringsstøtte til innkjøp av ny truck. Fra venstre: Stig Roar Larsen og Halvar Larssen.

Annonser