Tidlig grågåsjakt

graagaas_01
Det blir tidlig jaktstart på grågås i Herøy fra 1. august 2009. Det er Fylkesmannen som åpner for denne ordningen også i år.
På bakgrunn av tidligere erfaringer fra Herøy, samt utkast til revidert forvaltningsplan, finner Fylkesmannen det imidlertid forsvarlig å åpne for jaktstart på innmark i deler av Herøy kommune fra og med 1. august til og med 9. august i 2009. Forskriften fastsettes med følgende forutsetning:
 
• Det tillates kun jakt på innmark (fulldyrket og overflatedyrket mark samt innmarksbeite, jf forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket). Dette gjøres for å redusere beiteskader. Samtidig vil en på denne måten bidra til at man jakter på hele bestanden, ikke bare de som hekker seinest. Det siste vil trolig til en viss gradmotvirke ytterligere forskyvning mot tidlig hekking.
 
• Det kan kun jaktes i tidsrommet fra klokka 04.00-11.00 (for å unngå at et for høyt jakttrykk fremprovoserer et for tidlig trekk).
 
graagaas_01

Annonser