Svarte på interpellasjonen

siv3
Det var kommunalleder 1 Siv Nilsen som i dag svarte på interpellasjonen fra Anne-Lise Gjengaar om hva som er herøy kommunes strategi for å beholde/rekruttere helsepersonell. Les hele svaret her.
Se egen sak med interpellasjonen fra Anne-Lise Gjengaar fra i går onsdag.
 
(Nederst under "Relaterte nyheter")
 
Kommunalleder 1 Siv Nilsens svar var i dag som følger:
 
Kommunens strategi for å beholde og rekruttere helsepersonell?
Kommunen gjennomfører en del tiltak for å rekrutterre å beholde helsepersonell:
- Markedsføring på yrkesmesse
-  Lønnspolitisk plan
-  Nyutdannede sykepleiere får godkjent 10 års ansiennitet
-  Redusert antall små helgestillinger, de fleste stillinger er minimum 50 %
-  Lærlingordning
-  Studenter får arbeid i helgene/vikar
-  Undervisningssykehjem
-  Kompetanseheving/videreutdanning
 
I tillegg er det flere områder som er viktig å fokusere:
- Omdømme har innvirkning på og er avgjørende for evnen til å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere. Godt omdømme skapes gjennom å levere gode resultater og formidle disse. Særlig har ansatte et ansvar for ¨bidra til å utvikle gode holdninger og verdier. Det er også viktig hvordan arbeidsgiver, arbeidstakere, og politiker omtaler arbeidsplassen og arbeidstidsordningene.
- Økt kompetanse i tjenestene
- Bruk av deltid kan også være positivt da mange velger det for å lettere kunne forene arbeid og fritid.
- Det er også fordeler med turnusarbeid, som redusert uketimer og mange benytter seg av interne bytter for å få lengre friperioder.
 
Overgang fra 2 hver helg til 3 hver helg.
I 1989 ble det vedtatt at de som arbeidet i turnus skulle få arbeide 3. hver helg istedenfor 2. hver helg. Det resulterte i opprettelse av mange små helgestillinger. Den gangen var det flere husmødre som ville ha litt arbeid. I dag er det umulig å få fagarbeidere i slike stillinger. Det er også vanskelig å få ufaglærte til å ta slike stillinger.
 
I 1993 vedtok kommunestyre en ny bemanningsplan for pleie- og omsorg. Det ble omorganisering av tjeneste og flere stillinger ble opprettet med arbeid hver 2 helg for å dekke bemanningsbehovet og en forsvarlig drift.
 
Oppdeling av stillinger i små stillingsbrøker gir dårligere oversikt og kan gå utover effektiviteten og kontinuiteten i virksomheten, noe som igjen kan gå utover kvaliteten på tjenesten. En del brukere er avhengige av å ha få personer å forholde seg til. Arbeidstakere i små stillinger kan ha vansker med å holde seg faglig oppdatert.
Kravet om fagkompetanse er like viktig i helgene som i ukedagene, den er kanskje enda større i helgenen da det er færre personer på arbeid.
 
I forbindelse med renoveringen og utbyggingen av Herøy alders- og sykehjem var det nødvendig å foreta omstilling av driften. 
 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe (ledet av HSO-sjefen og bestod av ledere, 4 hovedtillitsvalgte, verneombud og 3 ansatte) som skulle utarbeide bemanningsplaner og turnuser for den nye driften. Målet var også å redusere antall små helgestillinger og øke stillingsprosenten for å oppnå pensjonsrettigheter.
Målet ble nesten nådd, de fleste stillinger ble minimum 50 %, med unntak av noen få stillinger som benyttes til studenter/lærlinger.
 
Arbeidsgruppen så på ulike former for helgearbeid, en bedre fordeling av helgene, ettersom det var mange som arbeidet 2 hver helg.
 
Det ble sett på en økt frekvens et sted mellom hver annen og hver tredje helg for å få en helhetlig løsning for alle, men tillitsvalgte ønsket ingen endring for de som allerede arbeidet 3 hver helg.
 
Gruppen så også på muligheten for at alle kunne arbeide 3 hver helg men det ville ført til 10 nye helgestillinger på ca 14 %.
 
Det var enighet om at det ville føre til at kvaliteten på tjenesten ikke kunne opprettholdes. I tillegg vil det ikke være mulig å få ansatt fagpersoner i så mange helgestillinger, det vil være faglig uforsvarlig.
 
Resultatet ble at de som arbeidet 3. hver helg fikk fortsette med det og de som arbeidet 2 hver helg måtte fortsette med det.
 
Sykepleierne fortsatte derfor å arbeide 3 hver helg noe som også flere hjelpepleiere gjorde.
 
Sykepleierne inngår i en egen sykepleierturnus for å dekke behovet for sykepleierkompetansen i omsorgstjeneste. Det er derfor vanskelig å endre på en enkelt stilling uten at det får konsekvenser for de andre.
 
Kommunen ønsker ikke å redusere 100 % stillinger, men det er personer som har fått redusert stilling i en periode, retten til redusert arbeidstid er regulert i AML §10-2.
 
Det er inngått avtale med tillitsvalgte om at stillinger på 75-100 % skal som hovedregel ikke deles opp. Likeledes skal utvidelse av deltids stillinger ikke medføre at det skapes nye helgestillinger.
 
Arbeidsgruppen gjennomføret en spørreundersøkelse når det gjelder uønsket deltid, og det var kun 3 ansatte som ønsket 100 % stilling, men det var flere som ønsket økt stillingsandel.
 
Det er sannsynligvis ikke bare helge/kveld/nattarbeid som er avgjørende for yrkesvalg.
 
Sykepleiere velger å arbeide på sykehus selv om de får dårligere lønn og flere arbeidshelger.
 
Innenfor mange mannsdominerte yrker er det vanlig med skiftarbeid og det er sjelden å høre at de ikke velger disse yrkene selv om det er ubekvem arbeidstid.
 
Arbeid innenfor offshore er attraktivt selv om det medfører at personer er borte i lange perioder, innen skipsfart er det vanlig med en 1:1 system(en uke på, en uka av).
 
Omsorgstjenesten har i dag 38 stillinger med arbeid 3 hver helg, av disse er det 10 sykepleiere. 31 stillinger arbeider 2 hver helg og 3 stillinger har ikke arbeidshelg.
 
Dersom vi skulle gjennomført arbeid 3 hver helg for alle ansatte i omsorgstjenesten ville det ført til 15 helgestillinger på ca 11 %. Tilsvarende prosent må reduseres hos den enkelte som ”mister ” en helg, ellers vil det medføre en økning på 1,5 årsverk.
 
Det vil være urimelig bruk av ressurser når vi i dag vet at det er for lite ressurser i avdelingene i helgene.
 
 
Leilighet tilpasset rehabilitering og palliativ behandling.
Leilighetene har ikke vært i bruk på grunn av manglende økonomiske ressurser. Omsorgstjenesten har for tiden mange brukere med store hjelpebehov så det har vært nødvendig å bruke ressursene på nødvendig pleie og stell.
 
 
Transport tjenesten til eldre.
Vi har mottatt et tilbud fra Herøy ASVO. De kan tilby kjøring på Nordlandsbuss sitt løyve. Tidsrommet de kan kjøre i styres etter skoleruten. Tilbudet er kjøring fra 0830-1300, retur. Vi mener dette tidsrommet for kjøringen er for begrenset i forhold til åpningstidene ved Dagsentret. I tillegg er det i dag ikke av satt økonomiske midler til transport.
 
Med hilsen
Siv Nilsen
Kommunalleder I
 
siv3
Kommunalleder 1 Siv Nilsen.
anne-lise_01
Anne-Lise Gjengaar.

Annonser