I forkant av møtet i Husvær hadde ordfører Elbjørg Larsen og kommunalsjef for kommunalteknikk og miljø Morten Hanssen vært på fylkestinget i Bodø og pratet varmt både for bruforbindelsen til Brasøy og fastlandsforbindelsen fra Herøy og Dønna til Alstahaug. Gruppeleder i Høyre Stig Tore Skogsholm arrangerte en tur for gruppeledere og en del av administrasjonen og skulle til området, og han lurte da på om de kunne komme innom.

- Vi laget da et opplegg til dem på Havkanten i Husvær, og jeg tror vi fikk maksimalt ut av dette besøket. Det at vi også tok turen ut til Brasøystraumen og så på traseen gjør nok også at forståelsen blir mye bedre, sier Larsen.

Det må også nevnes at fylkespolitikerne sist fredag deltok på et godt møte på Mowi der fastlandsforbindelsen var tema. Herøyfjerdingen kommer tilbake med en egen artikkel om dette.

Startet for 20 år siden
Allerede i 2005 utførte Norconsult en studie for veiforbindelse til Brasøy. Det ble vurdert en veiforbindelse (ytre trase) som bestod i å bygge bru mellom Lamholmen og Dragan, samt et alternativ med en undersjøisk tunnel mellom Tennvalen og Brasøy. Alternativene ble kostnadsberegnet på et overordnet nivå. I 2021 utførte Aas-Jacobsen et skisseprosjekt for ytre trase. Her ble det sett detaljert på bru mellom Brasøy og Buøy, samt bru mellom Dragan og Lamholmen. Det ble utarbeidet et detaljert kostnadsoverslag for bruene, uten at kostnadene for veiene ble tatt med. Kostnadene for bruprosjektet ble da anslått til 590 millioner kroner.

Stort oppmøte
Det er tydelig at det er stort engasjement blant befolkningen i Brasøy og Husvær når det gjelder bruforbindelse til Tennvalen. Det viste seg fort at det lokalet som var planlagt til møtet ble altfor lite, og man måtte da improvisere og flytte møtet ut i hagestua på Havkanten.

Etter at ordfører Elbjørg Larsen hadde ønsket alle velkommen holdt leder i Herøy næringsforening Hilde Kristin Bonde en stødig orientering til fylkespolitikerne og de andre som hadde møtt opp. Bonde er selv bosatt i Husvær, og har vært mye engasjert i dette prosjektet. Hun orienterte først litt om samfunnene i Brasøy og Husvær, før hun argumenterte sterkt for behovet for bruforbindelse. Hun tok også et tilbakeblikk på det som hadde skjedd og etterlyste framdrift i prosjektet.

Bonde kunne fortelle at det i Brasøy og Husvær nå er 75 registrerte fastboende, men at det også er mange som kan tenke seg å flytte dit dersom det kommer bruforbindelse. Det er registrert hele 146 fritidseiendommer i området som brukes mye året rundt, og økende turisttrafikk fører til at kapasiteten på fergene ofte er sprengt. Samfunnene preges av god dugnadsånd, der også mange av de som har fritidseiendommer deltar i stor grad. Av næringsliv finnes det blant annet to butikker, campingplass, maritimt verksted, base for oppdrett, hotellvirksomhet, flere bønder og fiskere.

Det haster med bru.
Bonde var klar på at det haster med å få en bruforbindelse på plass, og at det finnes mange argumenter for at dette er en god ide. Med en bruforbindelse vil fylkeskommunen få en fergestrekning mindre å drifte, og dette vil igjen frigjøre større kapasitet på fergesambandet mellom Flostad og Søvik, som allerede har meget store utfordringer med kapasiteten. Hun mente også at dette var god distriktspolitikk og at kostnadene til drift av ferger bare ville øke i framtida.

En bruforbindelse vil også sørge for en rekke fordeler for befolkningen, med blant annet enklere varetransport og arbeidspendling. Det blir tilgang på helsetjenester som det i dag ikke er mulig å benytte seg av. Med tilgang til hjemmehjelp og hjemmesykepleie vil folk kunne bo lengre hjemme og slippe å flytte ut av egen bolig når helsen begynner å skrante. Samtidig vil det også bli bedre beredskap både når det gjelder brann og lege- og ambulansetjenester.

Hilde Kristin Bonde var klar på at det nå hastet med å få fortgang i dette bruprosjektet, som i 2022 ble vurdert til å være selvfinansierende. Staten har for tiden gunstige finansieringsordninger med bruk av fergeavløsningstilskudd, og hun oppfordret derfor fylkespolitikerne til å presse på for å få fortgang i områdereguleringen som allerede Herøy kommune hadde lagt til rette for.

Viktig å komme i gang med områdereguleringen
Den 15. juni 2022 gjorde fylkestinget et vedtak der bruforbindelse mellom Tennvalen og Brasøy skulle utredes som et eget prosjekt. Den 22. august 2023 bevilget kommunestyret i Herøy 1,7 millioner kroner til å få startet en prosess med områderegulering for en trasé med veiforbindelse og bru fra Tennvalen til Brasøy.

Kommunalsjef for miljø og kommunalteknikk Morten Hanssen tok ordet etter Bonde og informerte om at Herøy kommune prioriterte dette prosjektet høyt. Etter vedtaket har Herøy kommune fått utarbeidet et skisseprosjekt av Norconsult, som utreder fire alternative traseer for veiforbindelse mellom Tennvalen og Brasøy. To av alternativene er med bruforbindelse og to alternativer innebærer undersjøisk tunnel. Dette skisseprosjektet ivaretar de totale investeringskostnadene både når det gjelder bru og vei. På grunn av stor usikkerhetsmargin til prissettingen av tunellalternativene mente Hanssen at det var tryggest å gå for et av brualternativene.

Kostnadsoverslagene for begge brualternativene viser en kostnad på i overkant av en milliard kroner og da er også alle tilførselsveier tatt med. Hanssen var klar på at det nå er viktig at fylkeskommunen setter av ressurser og kommer i gang med områdereguleringen. Uten at dette skjer kommer man ikke videre med prosjektet, og aller helst håpte Hanssen at dette skulle skje allerede i august.

Lovte å gifte seg på brua
Anna Mevik og Ole Zahl deltok på møtet og var klar på at de vil flytte til Husvær når brua kommer. De holdt et lite innlegg der de argumenterte varmt for bruforbindelsen og sat at de var klar til å overta gårdsdriften etter faren til Ole så snart brua var på plass. De lovte også at de ville gifte seg på brua når den var ferdig. Dette skapte selvsagt både latter og liv og røre i forsamlingen, og flere fylkespolitikere uttalte at de nå følte på et ekstra press for at brua ble realisert.

Godt mottatt
Fylkespolitikerne var imponert over at så mange hadde møtt opp i Husvær og roste både kommunen for jobben de hadde gjort, og befolkningen for det engasjementet de viste. Ikke uventet var politikerne noe forsiktig med å komme med for store lovnader, men mange gav uttrykk for at de syntes det var veldig lærerikt å reise ut og å se på det engasjementet som vises rundt slike prosjekt. Det å komme seg ut i båt og se brutraseen gjorde nok også et ekstra inntrykk for mange.