Store løft i Herøy

Nytt helsehus utvendig

Herøy kommune investerer for tiden i nytt helsehus og nye omsorgsboliger for å gi bedre tjenester til kommunens innbyggere. Herøyfjerdingen kommer her med en status for disse prosjektene og flere andre positive løft for kommunen.

Herøy kommune har over mange år gjennomført mange store investeringsprosjekt for å gi kommunens innbyggere og næringsliv gode fasiliteter. Nylig kunne man blant annet ta i bruk ei ny flott kantine i tilknytning til Herøyhallen.

Helsesenter og omsorgsboliger
Høsten 2016 startet byggingen av nytt helsehus i Herøy. Dette er et prosjekt med en samlet brutto kostnadsramme på 33,8 millioner kroner. Prosjektet er planlagt avsluttet ved utgangen av august 2017. I 2016 vedtok kommunen også å starte utbygging av nye omsorgsboliger i tilknytning til Herøy sykehjem. Dette prosjektet hadde et budsjett på 12 millioner kroner i 2016, og har et budsjett på 26,5 millioner kroner i 2017.

Bygging av nytt helsehus og omsorgsboliger har vært mye preget av at kommunen har mottatt et søksmål i forbindelse med anbudsprosessen og prosjektleders rolle. Denne saken skal avgjøres i retten i oktober og Herøyfjerdingen vil ikke komme nærmere inn på denne saken.

Vi har tatt oss en prat med tidligere rådmann Roy Skogsholm og bedt han om å komme med en statusrapport for de prosjektene han har vært engasjert i. Vi har også spurt han om hvilken rolle han har hatt i kommunens store utbyggingsprosjekt.

Hovedentreprenør for helsehuset og nye omsorgsboliger er XO Construction AS. Grunnarbeider har blitt utført av Olaf Pettersen AS fra Herøy. Elektrikerarbeid utføres av Elektro & Kjøleteknikk fra Herøy mens rørleggerarbeidet utføres av Brødrene Dahl fra Sandnessjøen. I tillegg er en rekke lokale aktører engasjert, blant annet Svend Morten Reinertsen som sikkerhetsansvarlig.

Snart ferdig
Helsesenteret begynner å nærme seg avslutning og det er planlagt overtakelse 1. september 2017. Kommunen får et nytt og moderne helsesenter som inneholder ambulansemottak, akuttmottak, legesenter, helsestasjon og tannlegekontor. Dette gir gode forhold for brukerne og de ansatte.

- Det har vært noen utfordringer med grunnarbeider. Videre har kommunen besluttet å bygge en forstøtningsmur mot nabo i nord, anskaffe eget nødstrømsaggregat og bygge parkeringskjeller under helsesenteret for å erstatte de parkeringsplassene som går tapt ved bygging av omsorgsboligene. Det siste var medtatt i anbudsinnbydelsen. Utover dette styres prosjektet innenfor antatte anbudsrammer.

- Arbeidet med omsorgsboligene har kommet godt i gang. Bygget er tettet og de øvrige arbeider er kommet godt i gang. Omsorgsboligene er planlagt overført i mars 2018. Når dette er gjennomført har kommunen en meget god dekning av plasser.

Godt samarbeid
Skogsholm opplyser at det har vært et godt samarbeid mellom entreprenører og byggherre og alle økonomiske transaksjoner følger de fastlagte planer.

- Sikkerheten er godt ivaretatt og det er utført 28 vernerunder siden prosjektet startet. Utover selve byggeprosjektet går kommunen til anskaffelse av nytt utstyr og møbler. Det er nylig utført en anbudsrunde på dette og oppdragene er tildelt. Videre skal det etableres nye utomhusanlegg som inneholder sansehager. Vi håper å kunne rive det gamle helsehuset og gjøre ferdig det meste av utomhusarealene i løpet av høsten. Det skal også tilrettelegges for bedre framkommelig både for biler og gående i området rundt blant annet Karolineveien.

Meget godt fornøyd
- Vi er meget godt fornøyd med utførelsen av prosjektet der det ligger an til styring av prosjektet både innenfor anbudsrammer og kommunens vedtatte budsjetter. Kommunen får dermed rimelige løsninger i forhold til den store spriken det lå an til i anbudsprosessen. Kommunen sparer hele 20 millioner kroner i forhold til de to høyeste anbudene. Dette er fornuftig bruk av kommunale midler, sier Skogsholm.

Skogsholms rolle
- Da jeg sluttet som rådmann inngikk jeg en pensjonistavtale med kommunen der jeg på timebasis i hovedsak skulle jobbe med saker tilknyttet samferdsel.

- Da kommunalleder 3 Roy Nilssen på tragisk vis gikk bort i august 2016 var kommunen i avslutningen av arbeidet med Herøyhallen og under oppstart av de store prosjektene «nytt helsesenter», «nye omsorgsboliger» og «nytt høydebasseng på Langåsen». Det var allerede ansatt byggeleder/prosjektleder i alle prosjektene. Han har ansvaret for framdriften og den daglige oppfølgingen av prosjektene. Det er kommunalleder 3 som har ansvar for økonomi og eventuelle endringer.

- Ved kommunalleder 3 sitt fravær ble jeg engasjert av rådmannen til å ivareta kommunallederens rolle i prosjektene, foreta bestillinger utover kontrakt og godkjenne fakturaer og styre de økonomiske disposisjonene. Jeg har hatt denne rollen siden 1. september 2016. Det er nå ansatt ny kommunalleder 3. Han fases gradvis inn i prosjektene og jeg regner med å tre ut av denne rollen ved fullførelsen av helsesenteret ved utgangen av august i år.

- Jeg deltar i alle byggemøter og møter i byggekomite, der også politikerne er representert og deltar i alle prosesser rundt prosjektene slik at jeg skal være i stand til å utføre min rolle, sier Skogsholm.

Herøyhallen
Herøyhallen har fått nytt inngangsparti. Videre er det bygget lager og kantine i tilknytning til hallen. Prosjektet hadde en samlet brutto kostnadsramme på 6 millioner kroner.

- Prosjektet er overlevert og tatt i bruk. Det gjenstår et lite reklamasjonsarbeid. Prosjektet omfattet opprinnelig kun nytt inngangsparti, lager og sikring av nødutganger på Herøyhallen.

- Kommunen besluttet å utvide prosjektet til å omfatte kantine, forbindelse mellom kantine og skole/aula samt en del arbeider på aulaen. Prosjektet er oppgjort og finansiert. Prosjektet i selve Herøyhallen har mottatt et betydelig statstilskudd. Hovedarbeidet er utført av XO Construction AS med deltakelse også fra lokale leverandører.

- Herøy sitter nå med et komplett anlegg til gode for alle brukere i kommunen, sier Skogsholm.

Høydebasseng på Langåsen
Kommunen startet byggingen av et nytt høydebasseng på Langåsen høsten 2016. Dette ble allerede planlagt i 2014. Prosjektet har en samlet brutto kostnadsramme på 14,7 millioner kroner.

- Anlegget er overlevert og tatt i bruk., men det gjenstår noe kledningsarbeid som skal være avsluttet i neste uke. Denne kledningen ble bestilt som ekstraarbeid for sikre mot klatring i tårnet.

- Anbudene i dette prosjektet lå betydelig over kalkylen fra prosjektutredningen. Consto AS, Mo i Rana har vært hovedentreprenør. Grunnarbeidet er utført av Olaf Pettersen AS. Elektriker og rørlegger kommer fra Sandnessjøen.

- Dette har vært et krevende oppdrag, spesielt med transport av store tunge elementer og betong til toppen av Langåsen.  I tillegg til tanken er det tilrettelagt for fritidsaktiviteter ved støping av en krans rundt tårnet og utescene. Dette påførte prosjektet betydelige ekstraarbeider.

- Det er tilrettelagt for påbygg både oppe på tanken og rundt tanken, men dette må eventuelt realiseres som et nytt prosjekt. Prosjektet er fullført innenfor reviderte budsjettrammer og overlevert langt foran avtalt overleveringsfrist.

- Gjennom et samarbeid mellom kommunen og private aktører vil det bli anlagt belysning opp til tårnet. Alle aktører i prosjektet har gjort en god jobb og det har vært et godt samarbeid mellom byggherre og aktører. Vi sitter igjen med et anlegg som sikrer vannforsyningen til både næringsliv og private også i krisesituasjoner. I tillegg er det tilrettelagt for positive fritidsaktiviteter, avslutter Skogsholm.

Nytt helsehus utvendig
Det nye helsehuset skal etter planen være ferdig ved utgangen av august 2017.
Nytt høydebasseng Langåsen
Nytt høydebassen på Langåsen er overlevert og tatt i bruk. Her er det også laget en utescene som kan benyttes til konserter.
Nytt ingangspartil Herøyhallen 1
Herøyhallen har fått et nytt fint inngangsparti.
Ny kantine
Ny kantine er på plass i tilknytning til Herøyhallen.
Nye omsorgsboliger
Nye omsorgsboliger skal være ferdigstilt ved utgangen av mars 2018.
Nytt helsehus kontor 2
Her er et av de nye kontorene i det nye helsehuset.
Nytt helsehus parkeringskjeller
Egen parkeringskjeller er på plass som skal benyttes til parkering for de ansatte.
Roy Skogsholm
Tidligere rådmann Roy Skogsholm har fulgt opp byggeprosjektene og styrt de økonomiske disposisjonene.

  1 / 10 
 
Store løft i Herøy 
Store løft i Herøy
Slik ser det nye helsehuset ut fra Karolineveien.
 


Annonser