Ordføreren ønsket velkommen til møtet før Statens vegvesen og Kystverket informerte om sine planer og det arbeidet som var gjort i forhold til ny bru.

Ikke penger til bru
Hanne Alvsing fra Statens vegvesen sa i sin orientering at ingenting var avgjort i denne saken og at de planene og skissene som ble presentert ikke var ferdige enda.

Alvsing poengterte også at det er Nordland fylkeskommune som bestemmer og foreløpig er det ikke satt av penger til ny bru.

Lavere seilingshøyde
Statens vegvesen har sett på ulike løsninger og kommet fram til to forslag med henholdsvis seilingshøyde på sju og ni meter og plassert den sør for den eksisterende brua. Det å bygge ny bru på samme sted som den gamle vurderes som en urealistisk og for dyr løsning.

Over dobbelt så bred
Den nye brua planlegges som en tospors løsning med veibredde på 7,5 meter og gang- og sykkelvei som er skjermet med rekkverk. Hele konstruksjonen får da en bredde på 12,5 – 13 meter. Kostnadene til ny bru anslås til mellom 50 og 60 millioner kroner.

Mindre stigning
Dagens bru har på det meste en stigning på 10 % og det er mye og kan lett føre til trafikkfarlige situasjoner. En bru med seilingshøyde på 9 meter vil gi en maksimal stigning på ca 5,7 %.

Meget stor trafikk
Målinger som er gjort av trafikken over Herøysundbrua viser at den har en gjennomsnittlig trafikk på litt i underkant av 1500 kjøretøy pr. døgn (ÅDT=årsdøgntrafikk) Dette er omtrent dobbelt så mye som på E6.

Brasethgården må rives
Dersom brua skal bygges i henhold til de framlagte planene får dette kosekvenser for en del eksisterende bygninger og blant annet Brasethgården rives. Jon Halvar Hjerpbakk fra eiendomsseksjonen i Statens vegvesen tok for seg hvilke rettigheter som gjelder i slike prosesser. Han opplyste om at de berørte grunneierne skal tas med tidlig i prosessen og ivaretas på en god måte både juridisk og økonomisk.

Lite trafikk av store båter
Ole Osland fra Kystverket viste fram statistikk som viser at det har vært 155 passeringer under Herøysundbrua i 2011. Disse målingene er basert på såkalte AIS-registreringer, men dette er det ikke alle båtene som har og målingene blir derfor ikke helt nøyaktige. I hovedsak er det oppdrettsbåter som passerer under brua og det er registrert få fiskebåter i denne leia.

Sterke meninger
Under spørsmålsrunden etter møtet var det mange som hadde betenkninger til redusert seilingshøyde. Den som gikk sterkest ut var fisker Asbjørn Olsen fra Brasøy som mente at redusert seilingshøyde kunne bety døden for fiskerinæringa. Han ville helst beholde dagens høyde og tok også til orde for tunnelløsning under Herøysundet. Dette ble imidlertid utelukket som en mulig løsning på grunn av kostnadene.

Tragedie med sju-meters bru
Trond Olsen i Seløy kystferie mente det var svært uheldig å få lavere seilingshøyde, og at det ville bli en tragedie dersom det ble en bru med seilingshøyde på sju meter. Han poengterte at reselivsnæringa var en viktig og økende næring og at en seilingshøyde på sju meter i praksis ville stenge sundet for større passasjerbåter.

Viktig med ny bru
Rådmann Roy Skogsholm mente det var viktig å få ny bru på plass så fort som mulig.

- Brua har tung trafikkbelastning og en trafikk som er dobbelt så stor som på E6, og kommunen har blant annet vært nødt til å sette i gang ekstra skyssordning for å ivareta sikkerheten for skolebarna. Det blir også feil å skylde på at det er tungtransporten til Marine Harvest som utløser ny bru. Denne utgjør bare en en liten del av den totale trafikken, sa Skogsholm. 

- Vi må nok gjøre en prioritering mellom vei og sjø, men vi må nok ha en bru med seilingshøyde på 9 meter avsluttet Skogsholm

Ni meter kan vi leve med
Arnt Erling Paulsen oppsummerte til slutt det de flest hadde sagt i sitt innlegg mot slutten av møtet.

- Vi har et delt sentrum og trenger ny bru uavhengig av Marine Harvest. Det hadde selvsagt vært ønskelig med større seilingshøyde, men vi kan leve med ni meter, sa Paulsen.

Ferdigbehandlet av kommunen i mars
Ordfører Arnt Frode sier til Herøyfjerdingen at saken må behandles av Herøy kommune før handlingsprogrammet for de fire neste årene skal vedtas av Nordland fylkekommune i april. 

- Det er viktig å få meldt inn ønsket om ny bru i forkant av dette møtet, sier Arnt Frode.

- Vi må først få et ferdig utkast til ny bruløsning fra Statens vegvesen som skal sendes ut på høring til alle berørte parter. Saken skal deretter mest sannsynlig behandles av formannskapet 5. mars før den blir endelig behandlet i kommunstyret 19. mars, sier Jensen til Herøyfjerdingen.