Ikke uventet var det Arbeiderpartiets endringsforslag som ble enstemmig vedtatt etter at opposisjonens forslag ble nedstemt og fikk kun 3 stemmer. I tillegg ble det også enstemmig vedtatt å ikke øke treningssatsene på Sprut treningssenter samt å rydde opp i en nylig oppdaget feil med teknisk føring av avskrivninger med bruk av fondsmidler.

Flinke kulturskoleelever
Møtet startet med at elever fra kulturskolen imponerte med flott sang til de folkevalgte. Dilana, Tora og Ingrid framførte vakkert sangen «Snow Angel» som også finnes på kulturskolens juleradio. Deretter sang Linnea vakkert «Nå kjæm jula» som er avslutningssangen i julespillet Nissetusseland som ble satt opp i begynnelsen av desember 2017. Det er skrevet av Ove Røsbak og Reidar Moursund og finnes også på Spotify.

Ny kommunalleder presenterte seg
Liv-Åse Brosveet Lorentzen ble nylig tilsatt som kommunalleder for oppvekst og kultur i Herøy og skal begynne i jobben 1. mars 2019. Hun deltok på møtet og fikk anledning til å presentere seg til de folkevalgte og sa at hun gledet seg til å begynne å jobbe i kommunen.

MOT presentere seg
Herøy er en MOT-kommune som jobber godt på mange plan. I år ble de også nominert som kandidat til årets MOT-partner kommune. Selv om de ikke nådde helt opp tyder dette på at dette viktige arbeidet blir lagt merke til. På kommunestyremøtet var MOT-koordinatorene Kirsti Iversen og Lise Theimann sammen med Herøy skoles to unge MOTivatorer Thea Wang Larsen Chris Daniel Salvador Gjengaar og holdt et flott innlegg om det viktige arbeidet de gjør.

Oppdaget feil i 12. time
I forkant av behandlingen av budsjettet måtte rådmann Geir Berglund informere om en feil som ble oppdaget kvelden før budsjettet skulle vedtas. Det var økonomisjef Frank Pedersen som hadde gjort han oppmerksom på en teknisk feilføring av avskrivninger som førte til et udekket beløp på totalt 10,6 millioner i økonomiplanperioden (2019-2022). I og med at det er ulovlig å legge fram budsjett og økonomiplan i ubalanse var dette noe som måtte korrigeres under behandlingen. Ordfører Arnt Frode Jensen (Ap) grep imidlertid ordet og beroliget de folkevalgte om at han allerede hadde en løsning klar. Han er nå inne i sin syvende og siste periode som ordfører og har derfor lang erfaring i rollen som ordfører. Han ville dekke inn hele beløpet fra disposisjonsfondet og det gikk også et samlet kommunestyre inn for senere under behandlingen.

Opposisjonens forslag:
Yngve Magnussen la fram et eget forslag fra opposisjonen (H, V, uavhengig) der han blant annet påpekte at driften ikke kommer i balanse uten bruk av fond.

- Vi har tatt ett formidabelt ansvar i forhold til de flyktninger som er kommet til Herøy. Dette må vi nå ta med i fremtidige visjoner og planer. I den sammenheng er vi nødt for å konstituere driften opp mot den fremtidige situasjonen som vi ser for oss med den viten og kunnskap vi har angående dette. Derfor tar vi av flyktningefondet, sa Magnussen.

Forslaget fulgte i hovedsak rådmannens innstilling med følgende unntak:

 • Barnehagepersonalets Trondheimstur fullfinansieres av Herøy kommune.
 • Finne ut hva ungdommen ønsker i ett prosjekt med ramme på 150 000 kr i 2019 og 2020. Dette innebærer også evt. innkjøp utstyr.
 • Ekstra lærerressurs på skolen f.o.m 2019.
 • Oppgradering av parkering ved Valsåsen bofellesskap.
 • Prosjekt «Havplast» 125 000 kr i 2019 og 2020.
 • Bruke 1 % av havbruksfondet til ett Næringsfond 3 som går øremerket til Havbruk.
 • Vi går ikke inn for kulturhuset på 12 millioner.
 • Vi går ikke for ny barnehage da vi mener vi har nok byggkapasitet pr. dags dato. Utredes i perioden og kommer tilbake til dette da.
 • Vi velger å ta ut Tufteparken i denne omgang.
 • Veterinærkontoret utgår p.g.a vedtak i Formannskapet.
 • Vi går ikke inn for vennskapsmonumentet da dette er sterkt knyttet opp mot turisme og vi vet ikke hva Herøy sin turistnæring ønsker pr nå (les prosjekt «økt reise og turisme i Herøy»).
 • Henrikvalen skal utredes før vi evt. gjør en investering i løsninger. Vi ønsker å løse problemet.
 • Dette gjennomfører vi med å redusere noe investerings utgifter, integrerings tiltak tas av flyktningefondet og ENØK tiltak.

Arbeiderpartiets forslag:
Det var Steinar Furu som la fra Arbeiderpartiets endringsforslag.

I tillegg til det opprinnelige budsjettet hadde de følgende punkter:

 • Det settes av kr. 1 000 000.- til næringsfond
 • Kommunestyret ber om at det kartlegges hva som gjenstår av rehabilitering av veilysene slik at vi får ferdigstilt dette tiltaket. Det avsettes kr. 500.000.- til dette tiltaket. Hvis kartleggingen viser behov for større bevilgning vil ytterligere bevilgning bli vurdert.
 • Det settes av kr. 700.000.- til asfaltering, i første omgang boligfeltet i Åsen som tidligere vedtatt av kommunestyret. Det bør utarbeides en reasfalteringsplan.
 • Avløps-, bygg- og oppmålingsgebyret holdes uforandret fra 2018 til 2019.
 • Vannavgiften holdes uforandret fra 2017
 • Det bevilges kr. 100.000.- til elevdatamaskiner. (Dette kommer i tillegg til at det allerede ligger inne kr. 210.000  i budsjettet for 2019)
 • Kommunestyret ber rådmannen utarbeide beslutningsgrunnlag for utskifting av taklysene i Herøyhallen. Bevilgningsspørsmålet vil bli tatt opp når investeringsomfanget er kjent. Det bør også undersøkes behovet for å etablere høyttalere i hallens inngangsparti og ute.
 • Eiendomsskatten holdes uendret i 2019 og 2020. Dette innebærer tap av inntekter på kr. 2.500.000.- Vi vil komme tilbake til ny ordning i forbindelse med regjeringens forslag.
 • Nettverk for kyst og fjordkommunene (NFKK) har i en uttalelse anmodet sine medlemskommuner om å bevilge 1 prosent av havbruksfondet til å motvirke marin forsøpling. En slik bevilgning burde også utløse bidrag fra marin/maritime næringer. Det settes av kr. 300.000.-
 • Lærer for fremmedspråklige elever etableres med 50 % stilling. Dette innebærer økt utgift på kr. 554.000.-
 • I forbindelse med utredningen av kulturhus bør underetasjen vurderes ominnredet til ungdomsklubb. I påvente av dette skal ferdigstilles får rådmannen i oppgave å utrede egnede lokaler på skolen som ungdomsklubben kan ta i bruk i mellomtiden. Det bør også legges vekt på innholdet, hva som tilbys. Saken legges frem til politisk behandling innen 01.07.19.
 • Idrettsanlegget (Herøy stadion) ble tatt i bruk i 1991. Siden da har det ikke anlegget vært rehabilitert.  Kommunestyret ber derfor rådmannen få utarbeid vedtaksgrunnlag for oppgradering av anlegget. Det bør også tas med garderobe, kjøkken og møterom.
 • Havbruksfondet settes av på et samfunnsutviklingsfond. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide statutter for bruken av fondet.
 • Det tas opp kr 4 millioner i startlån fra Husbanken for videre utlån.
 • I økonomiplanen legges det opp til bruk av kr 22 millioner ved investering av nytt basseng i 2020. Det foreslåes at kr 12 millioner lånefinansieres istedenfor å finansiere hele tiltaket over disposisjonsfondet.

Vegar Dahlen (uavhengig) tok ordet flere ganger under behandlingen Han syntes det var en del gode tiltak i Arbeiderpartiets forslag selv om han selvsagt mente at deres forslag var det beste. Han mente også at det var svært uheldig at man fikk beskjed i budsjettmøtet at grunnlaget er feil.

- Vi ønsker å styrke skolen med ekstra ressurser og er spent på hvordan det nye lederteamet vil virke inn på kommunen, sa Dahlen.

Fokus på folketallsøkning - Austbø som del av Herøy?
Ordfører Arnt Frode Jensen takket Vegar for hyggelige ord om budsjettet. Han var opptatt av at kommunen måtte ha sterk fokus på god integrering og positiv folketallsutvikling. Han spøkte også med at det kanskje på sikt kunne være aktuelt å innlemme Austbø som en del av Herøy. Dette utsagnet skapte naturlig nok en del munterhet og ble selvsagt kommentert i den påfølgende debatten.

- Fokus på befolkningsøkning må alltid være der. Glem det aldri. Jeg kan ikke erindre at vi har hatt bedre økonomi siden jeg begynte i 1984, sa Jensen.

Yngve Magnussen som selv kommer fra Austbø støttet imidlertid forslaget om å innlemme Austbø som en del av Herøy. Han var også rimelig sikker på at en stor del av befolkningen på Austbø ikke var fremmed for dette. Han berømmet også administrasjonen for en god jobb, men kommenterte at dette også førte til at det ble lite spillerom for politikerne.

Vegar Dalen er kjent for sine humoristiske replikker og kunne selvsagt ikke unnlate å kommentere ordførerens utsagn om å innlemme Austbø som en del av Herøy. Han spøkte både med Anschluss (Tysklands annektering av Østerrike i 1938) og Cohen-låten «First we take Manhattan» til stor munterhet fra salen.

- Jeg håper det ikke er væpnet aksjon ordføreren tenker på, spøkte Dalen.

Varaordfører Elbjørg Larsen var enig i at dette måtte være fokus på positiv folketallsutvikling. Hun mente også at et samfunnsutviklingsfond kunne være et viktig redskap i denne sammenheng. Hun skrøt også av det arbeidet som gjøres med MOT i kommunen.

Berømmer administrasjonen og den enkelte ansatte
Arnt Eling Paulsen (Ap) kommenterte at det var uheldig med en slik inngang til budsjettprosessen, men at han allikevel ikke var så bekymret.

- Det er lov å gjøre feil, men jeg er allikevel ikke så bekymret for fondsbruken. Det er viktig at vi som politikere får bruke penger når vi har dem. Vi har et stort næringsliv i Herøy og vi har et ansvar for å forvalte pengene på en god måte. Det er også artig å se at vi har mange felles tiltak mellom partiene. Vi må passe på at vi er flink til å tilpasse driften framover med fortsatt god budsjettdisiplin. Jeg vil berømme både administrasjonen og den enkelte ansatte for dette, sa Paulsen.

Nytt basseng
De største investeringene i 2019 er utbygging og oppgradering av brannstasjonen til rundt 14 millioner, 11. byggetrinn av Herøy vannverk til 13 millioner. Videre skal det totalrenoveres tre leiligheter i Karolineveien til rundt 4,6 millioner og ferdigstilles industrikai til 3,3 millioner kroner og ferdigstilles inngangsparti på rådhuset til 150000 kroner og bygges Tuftepark til 500000 kroner. I Tufteparken inngår det også et allerede innvilget tilskudd på 200000 kroner.

En del tunge investeringer skal ha oppstart i 2020 og de viktigste er nytt basseng og ombygging av aulaen til å bli kulturhus. I tillegg ligger det også inne et vennskapsmonument til 1,2 millioner. Dette er et ledd i vennskapsavtalen mellom Herøy kommune og Murter Kornati i Kroatia. Tilsvarende vennskapsmonument skal oppføres i Murter.

Nytt basseng er beregnet til 35 millioner kroner og ombygging av aulaen på skolen til kulturhus er beregnet til 12 millioner.

På filmsnutten nedenfor kan dere se et lite innslag fra kulturskolens underholdningsinnslag.