- Hadde ikke kommunene fått dette løftet som kom nå, ville det sett mye verre ut for de tjenestene vi skal levere. Og dersom vi ser på budsjettene for 2006 og 2007 under ett, så er dette budsjettet meget bra, sier ordfører Arnt Frode Jensen til HERØYFJERDINGEN.

- Men det er store forskjeller innbyrdes mellom småkommuner, og dette må vi sette oss ned for å se på. Inntektssystemet er et innfløkt regnestykke, sier ordfører Arnt Frode Jensen videre.

Beholder skatteinntekter Han mener at like viktig som økningen i frie midler er det at kommunen får beholde skatteøkningen. Opp mot halvannen millioner kroner kan dette bli. - Men om vi når en million kroner er vi godt fornøyd, mener Jensen.

Dekker to områder De økte midlene på 461.000 kroner skal brukes til å dekke utgifter til innføring av NAV-reformen (opprettelsen av en ny Arbeids- og Velferdsetat samtidig som Aetat og trygdeetaten legges ned).

Dessuten skal økningen i frie midler for Herøy kommunes del gå til å dekke økningen av sosialsatsene på fem prosent.

Totalt sett innbærer forslaget til nytt statsbudsjett at kommunene i landet får 5, 4 milliarder mer å rutte med neste år. Av dette utgjør 2,4 milliarder frie midler. Dermed blir kommunene av mange regnet som en av vinnerne i budsjettet til finansminister Kristin Halvorsen.

For Herøys del blir altså ikke økningen på mer enn 461.000 kroner. Økningen i de frie midlene til kommunene over det nye statsbudsjettet er tuftet på befolkningsammensetning i den enkelte kommune.

Mindre enn Dønna Befolkningsnedgang og ikke minst alderssammensetningen i Herøy fører til at kommunen ”bare” får 267 kroner mer per innbygger i det nye rød/grønne statsbudsjettet. Til sammenlikning får nabokommunen Dønna 946 kroner mer per innbygger i forhold til i fjor.

Fra neste år blir den såkalte merverdiavgifts-kompensasjonen redusert på grunn av reduserte investeringer. Fortsatt er det uklart hvordan konsekvensene av høstens lønnsoppgjør vil slå inn for Herøy kommunes del. Det vet man ikke får de enkelte etatene har lagt fram sine tall.

1,2 mill årlig Fra 2007 slår ferdigstillelsen av utbyggingen ved Herøy alders- og sykehjem inn på budsjettet ved at kommunen må begynne å betale på lån som er tatt opp.

38 millioner kroner fordelt over 30 år utgjør et årlig avdrag på 1,2 millioner kroner. Renter på om lag en million kroner kompenserer Husbanken for.

Nye lån Herøy kommune har også tatt opp store lån: Gang- og sykkelvei (3,6 millioner kroner. Det skal her legges til at Herøy kommune kun betaler om lag 800.000 - 900.000 kroner av en investering på totalt 4 millioner.) Renovering Herøy sentralskole (1,5 millioner) Vannverkets byggetrinn åtte (7,2 millioner hvorav 3 millioner kroner er tilskudd)

Avdragene på disse lånene kommer inn på neste års budsjett for Herøy.