Spørretime i kommunestyret

2_kommunestyret
Seks politikere benyttet den 30 minutter korte ”Spørretimen” i dagens kommunestyremøte til å stille ordfører og rådmann spørsmål. På grunn av sykdom kunne ikke alle de ni spørsmålene besvares.
Først ute i dag var Kjell Inge Jakobsen (Frp) som ville vite når husene og leilighetene som er under bygging i kommunen blir klare for utleie og til hvilken pris.
 
Rådmann Roy Skogsholm svarte:
- HERBO AS er et selvstendig aksjeselskap, med kommunen som generalforsamling.
 
Daglig leder Jens Norum burde svare på dette spørsmålet, men den første leiligheten som HERBO bygger skal stå ferdige i desember og innflyttingsklar 1. januar.
 
Til sommeren neste år skal alle de 20 leilighetene stå ferdige. HERBO engasjerer seg også i et annet selskap blant annet sammen med EntrepreTor og skal sette opp leiligheter i Åsen.
 
Nye åtte
Her nærmer man seg det antallet man trenger å ha bestilt før man kan gå i gang med bygging. Det ser bra ut.
 
I tillegg til dette er det et annet prosjekt i gang hvor det skal bygges åtte leiligheter.
 
Kommunen har bedt om at prisene på leilighetene settes til lavest mulig akseptable pris, svarte rådmannen.
 
Brøyting
Tore Grønbech (H) spurte om brøyteberedskapen er kommet ut på anbud og om man har langsiktige kontrakter.
På grunn av at Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen var syk i dag ble ikke dette spørsmålet besvart.
 
Tilrettelegging for funksjonshemmede
Britt Anne Karlsen stilte spørsmål om tilrettelegging for funksjonshemmede med blant annet montering av døråpnere på spesielt barneskolen.
 
Rådmannen svarte med å si at akkurat dette var noe lederen i FAU nylig hadde tatt opp. Kommunen har purret på svar fra vedkommende leverandør som har ansvaret for dette.
 
- Dette er en sak som har drøyd ut i tid og vi må intensivere purringen. Det virker som vi ikke klarer å komme i mål, la ordfører Arnt Frode Jensen til.
 
Slamtømming
Vegar Dalen (Frp) stilte følgende spørsmål:
- Mange spør om hva som skjer med slamtømminga. Får vi en permanent løsning på dette?
 
Rådmannen svarte:
- Vi har blitt enige med Dønna kommune om å gå ut med felles anbud. Dønna har imidlertid bedt om et halvt års utsettelse ettersom de har en kontrakt som fortsatt går, sa Skogsholm.
 
Skolesalg
Kirsti Karlsen (Sp) var opptatt av at salget av skolene på Seløy og Øksningan ble gjort for å skaffe penger til kommunen.
 
Hun lurte derfor på om pengene for salget av skolene er kommet inn til kommunen.
 
Til det svarte rådmannen:
- Ved begge skolene har vi gitt pålegg om fradeling. Ved Øksningan skole skal akebakken skilles ut, mens ved Seløy skole skal ballbingen utskilles, sa rådmannen blant annet og la til at begge skolene er solgt og kjøperne har betalt.
 
- Men fordi det fortsatt pågår fradeling er pengene satt inn på sperret konto, men det gjenstår bare formaliteter, sa rådmann Skogsholm.
 
Kommuneplanen
Vegar Dalen (Frp) spilte spørsmål om status for kommuneplanen med underliggende delplaner. Rådmannen svarte følgende:
 
- Kommuneplanen har en strategisk del og en arealplan. Den strategiske delen har to hovedsatsingsområder, nemlig økt bosetting og næringsliv.
 
Så har vi tre sektorplaner, nemlig økt effektivisering, helse og sosial og oppvekst og kultur.
 
Arealplanen er forsinket på grunn av at teknisk avdeling har hatt flere store prosjekter å jobbe med, blant annet næringsparken og eiendomsskatt.
 
Lekeplasser
Strategisk del legges fram for politikerne over nyttår, men arealplanen skal være ferdig til sommeren, svarte rådmannen.
 
Tore Grønbech (H) stilte spørsmål ved om lekeplasskontroller og om avvik er rettet opp.
 
Rådmannen:
- Kommunen har kontroll på egne anlegg i blant annet barnehage. Der skal alt være i orden. Jeg må få komme tilbake til ståa ved andre lekeplasser, sa rådmann Skogsholm.
 
Kantinedrift
Kjell Inge Jakobsen (Frp) hadde hørt om at det skal være kommet i orden kantinedrift på rådhuset og han lurte på om ikke dette burde vært ute på anbud.
 
- Dette ble tatt opp da vi flyttet inn i det nye rådhuset og vi ønsket noe liknende tilbud som man har på rådhuset i Dønna.
 
Nemlig en kantinedrift til selvkostpris og som samtidig er et attføringstilbud til de som driver dette. Kommunen har hatt kontakt med Herøy ASVO, men ikke fått ordningen på plass før denne uka.
 
Prøveperiode
Vi skal ha en fire ukers prøveperiode, ordningen skal være selvfinansierende og det skal ikke være fortjeneste på drifta.
 
Vi har så langt bare hatt ordningen i to dager, men de ansatte på huset er fornøyde og prisnivået er veldig lavt, sa rådmannen.
 
Herøysundbrua
Et spørsmål sto igjen fra forrige møte. Det var Laila Furu Vold som da spurte om hva som skjer med Herøysundbrua i forbindelse med trafikksikringstiltak.
 
Ordføreren Arnt Frode Jensen viste til møtet som kommunen skal ha 5. november med Statens veivesen.
 
Ordføreren fikk aksept fra spørsmålsstilleren om at man kan komme tilbake til spørsmålet i den forbindelse.
2_kommunestyret
Herøy kommunestyre møttes i dag til høstens første møte.
2_kommunestyret_opposisjonen
Kjell Inge Jakobsen (til venstre), Vegar Dalen og Tore Grønbech (henholdsvis nr. tre og fire fra venstre) stilte flest spørsmål i dag.
2_kommunestyret_moeteledere
Både ordfører Arnt Frode Jensen (i midten) og rådmann Roy Skogsholm (t.h.) svarte på spørsmål i dag, mens settevaraordfører Laila Furu Vold var blant spørsmålsstillerne.

Annonser