Krav til søknaden
Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no.

Søknaden skal inneholde:
a) En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.
b) Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere. 3 Retningslinjer for Næringsfond 1, Herøy kommune
c) Forventede resultater.
d) Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.
e) Søknadssum.
f) Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen.

Søker skal opplyse om foretaket har mottatt støtte fra næringsfondet tidligere. Søkeren skal opplyse om foretaket har mottatt annen offentlig støtte, og eventuelt hvilke, de tre siste årene.

Trykk her for å lese retningslinjer for Næringsfond 1 i Herøy kommune

Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober.

Næringsstøtte
Næringsfond 1 er finansiert med statlige midler bevilget av Nordland Fylkeskommune.

Kommunale næringsfond kan brukes både til bedriftsretta tiltak, og til tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre organisasjoner. Det kan bare gis støtte til tidsavgrensa utviklingsprosjekt.

Bedriftsretta tiltak:
Det kan gis støtte til bedrifter og nyetablererer. Tiltak kan være investering i utstyr og maskiner, støtte til profilering/merkevarebygging, produktutvikling, kompetansehevingstiltak, kurs/seminar, markedsundersøking, bedriftsutvikling, rådgjeving, nettverksbygging, e.l.

Tilretteleggende tiltak:
Det kan gis støtte til utviklingsprosjekt som legger til rette for økt vekst, verdiskaping og sysselsetting i regi av kommune eller organisasjoner. Det kan være tiltak som omdømmebygging, markedsføring, profilering, kompetanseheving, kurs, seminar, konferanser, konsulenthjelp, kommunalt nærings- og tiltaksarbeid, etablering av lokale nettverk og samarbeidstiltak m.m.

Etablerere kan søke om støtte til utredning av prosjekter, støtte til etablering, bedriftsutvikling o.s.v. Det er mulig å søke hele året. Vår næringsavdeling vil være behjelpelig med utarbeiding av søknad. Vår næringsavdeling kan også bistå med søknader til Innovasjon Norge, banker eller andre.