Søker prosjektmidler for økt bosetting

raadhuset2_01
Herøy kommune vil søke Nordland Fylkeskommune 895.000 kroner i prosjektmidler til ”Prosjekt øktbosetting”. I tillegg vil prosjektet ha behov for innpå en halv millioner kroner i skjønnsmidler i 2011 og 75.000 kroner i 2012.
De oppgavene som Herøy kommune står overfor med hensyn til å snu nedgangen i befolkningsutviklingen er så store at kommunen må organisere dette som et prosjekt.
 
Bistand fra konsulenter
I dette prosjektet må kommunen leie inn bistand fra konsulenter og til rettelegge med eksterne bistandsmidler.
 
Derfor søker Herøy kommune Nordland Fylkeskommune om 895.000 kroner i prosjektmidler/skjønnsmidler i 2010.
 
Samtidig vil dette prosjektet ha behov for ytterligere 425.000 kroner i skjønnsmidler i 2011 og 75.000 kroner i 2012.
 
Fundamentet for prosjektet ligger i kommunestyrets vedtak i kommuneplanen.
 
Prosjektlederstilling
De oppgavene som Herøy kommune må løse med ekstern bistand er en prosjektlederstilling over to år, og innleie av en konsulent for å analysere situasjonen i Herøy inkludert en flytteanalyse.
 
Videre legger det opp til innleie av en fagkonsulent som skal gjennomføre en sosialfaglig analyse.
 
Som punkt fire i prosjektbeskrivelsen finner vi ”Bosetting av utenlandske familier uten flyktningestatus for å framskaffe arbeidskraft for industrien”.
 
Dette tiltaket krever store uttellinger med hensyn til flyttekostnader, boligtilrettelegging, kulturtiltak og språkopplæring.
 
Dette punkt fire skal gjennomføres som et spleiselag mellom kommunen, næringslivet og bruk av skjønnsmidler.
 
Punkt fem i prosjektbeskrivelsen heter ”Innleie av ekstraordinære ressurser for regulering og planlegging”.
 
Reguleringsingeniør
For å kunne komme a jour med tilrettelegging av nye attraktive boligtomter må reguleringsarbeidet forseres utover det kommunen har kapasitet til.
 
Dette må løses ved å leie inn en reguleringsingeniør i 12 måneder.
 
I konklusjonen heter det videre at Herøy kommune står foran enorme utfordringer med hensyn til befolkningsutvikling og framskaffing av arbeidskraft til primære oppgaver og til industrien.
 
Motor i næringssammenhenng 
Det spesielle med situasjonen i Herøy er at kommunen er en motor i næringssammenheng for hele Helgelandsregionen.
 
Lykkes ikke Herøy med å framskaffe arbeidskraft til den viktige oppdrettsnæringen kan bedrifter stå i fare.
 
Dette vil skape sterke negative ringvirkninger i nabokommunene og hele regionen.
 
Utfordringen er større enn det Herøy kommune kan beherske alene i egen organisasjon.
raadhuset2_01
Herøy kommune må leie inn konsulenter for å gjennomføre "Prosjekt Økt Bosetting"

Annonser