Skremmende dårlig saksbehandling

ordfoerer_01
Fylkesrådets saksframlegg til fylkestingets behandling av nytt ferjeleie på Austbø er så full av faktafeil at ordfører Arnt Frode Jensen i dag tirsdag reiser til Mo for å få politikerne i tale. - Det lukter av denne saka, mener ordføreren.
- Hvis Sintef-rapporten er et bestillingsverk for å få stoppet byggingen av nytt ferjeleie på Austbø, da blir jeg skremt. Hvis så er tilfelle snakker vi om korrupsjon. Men det vet vi ikke.

I alle fall er det skremmende at offentlig forvaltning blir brukt på denne måten. Det lukter av denne saka, sier ordfører Arnt Frode Jensen som reagerer meget sterkt på alle feilene i saksframlegget - som alle taler i disfavør av nytt ferjeleie på Austbø.

Største sambandet i regionen Rådmann Roy Skogsholm karakteriserer feilen i beskrivelsen av trafikken over Søvik - Herøy som den mest graverende feilen.

"Dette sambandet beskrives som et samband med lite trafikk, 140 kjøretøy per døgn, mens realiteten er at sambandet per dags dato er det største i hele regionen: Større enn dønna-sambandet og nesten dobbelt så stort som Tjøtta - Forvik", skriver rådmann SKogsholm i et notat til ordfører Arnt Frode Jensen.

Foretrekker to ferjer Men - i dag har Herøy to ferjer og en slik løsning kan komme til å ligge i kravene når sambandene nå skal ut på anbud.

- Vi greier aldri å oppnå samme frekvens med en som med dagens to. Derfor er vi alle best tjent med å opprettholde dagens to ferjer også i framtida, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.

Allerede i kveld tirsdag skal ordfører Jensen ha møte med sentrale politikere i fylkestinget om saka.

- Det er viktig at vi får slått fast i fylkestinget at vi skal to ferjer i sambandet vårt og ikke bare en, sier Jensen.

Feil på feil Fylkesrådet bygger opp en rekke faktafeil som samlet tydeligvis skal konkludere med at det ikke bør bygges nytt ferjeleie på Austbø.

Feil 1: I fylkesrådets innstilling til Nordland Fylkesting heter det blant annet at det er relativt liten trafikk på sambandet Herøy - Søvik!!

Faktum er at det jevnlig passerer 203 kjøretøy i døgnet over sambandet, mot 277 over dønna-sambandet. Men bruk av antall kjøretøy alene blir misvisende spesielt på sambandet Herøy - Søvik der andelen tungtrafikk er nesten dobbelt så stor som på dønna-sambandet.

I et notat til ordfører Jensen påpeker rådmann Roy Skogsholm blant annet dette, og han viser også til at søvik-sambandet har hatt en eksplosiv økning av trafikken siden oppstart i 2005.

Mer trafikk enn på dønna-sambandet " I 2008 var veksten 22,3 prosent, mens veksten på dønna-sambandet var 2,1 prosent, skriver Skogsholm.

Han legger ved dokumentasjon på at søvik-sambandet har gått forbi dønna-sambandet når man regner slik som Statens veivesen gjør, nemlig å regne antall personbil-enheter.

I januar/februar i år hadde søvik-sambandet 290 personbil-enheter (PBE), mens dønna-sambandet hadde 269 PBE i samme tidsrom.

Feil 2 I samme notat påpeker rådmann Skogsholm også at saksframlegget til fylkestinget heller ikke beskriver hovedproblemet med veien mellom Herøy og ferjeleiet på Dønna.

"Hovedproblemet med veien er ikke beskrevet: Den bratte stigningen og svingene i Åkvikskaret. Marine Harvest framholder at dønnaveien ikke kan betegnes som framkommelig før veien er lagt om rundt Åkvikfjellet. Dette må kalkuleres inn i framtidige veiutredninger.

Feil 3 Problemet med kapasiteten på ferjeleiet i Sandnessjøen er ikke tatt med. I tider med stor trafikk er det alvorlige problemer bare med dønna-trafikken.

Det er ikke mulig å presse store deler av søvik-trafikken inn i dette ferjeleiet uten betydelige utvidelser eller flytting av ferjeleiet.

Dette må kalkuleres inn i framtidige veiutredninger", skriver rådmann Skogsholm videre.

Feil 4 I fylkesrådets innstilling til fylkestinget heter det også at ferjeleiene i Herøy og på Austbø kun er dimensjonert for å ta imot ferjer på inntil 50 personbil-enheter.

Også dette er feil, for både "Sigrid" og "Møysalen" har begge vært i begge ferjeleiene i rutegående trafikk. Sistnevnte er en 90-bilersferje.

Feil 5 Fylkesrådet bruker også en rapport fra Sintef som et motargument til nytt ferjeleie. Her heter det blant annet at det er de nordlige og østlige vindretninger som er dominerende i området hvor det nye ferjeleiet er planlagt. Det vil i følge saksframlegget føre til kanselleringer flere ganger i uka.

Rådmann Roy Skogsholm skriver: "Dette er feil, i følge navigatører i området. I følge "Den Norske Los" sin farvanns-beskrivelse er disse de MINST dominerende vindretningene. Sørøstlige og sørvestlige vindretninger er de dominerende.

Et ferjeleie på Austbø vil likevel i svært liten grad bli påvirket av de dominerende vindretningene.

Et ferjeleie på Austbø vil få de samme værmessige utfordringer som Søvik. På Søvik har det ikke vært en eneste kansellering det siste året," skriver rådmannen.

Feil 6 I det omtalte saksframlegget fra fylkesrådet er det lagt til grunn en bølgehøyde på 0,5 meter for at ferja ikke kan legge til land.

I følgenavigatørene vil det ikke være aktuelt med kanselleringer ved slike bølgehøyder.

"Vi mener Sintef-rapporten konkluderer på et alt for tynt grunnlag. Rapportens anbefaling om værmålinger over et år bør derfor gjennomføres før en trekker endelig konklusjon om Austbø," mener rådmann Roy Skogsholm.

Dyrere dønna-samband Rådmannen trekker også fram at det i følge Statens veivesen koster mer å drifte sambandet Dønna - Sandnessjøen med "Møysalen" enn det koster å drifte Søvik - Austbø - Herøy - Brasøy med dagens to ferjer.

"Etter den siste trafikkutviklingen vil det sannsynligvis være riktig dimensjonering med en 70-bilers ferje på dønna-sambandet og en 50-bilers ferje på Søvik-Herøy og en mindre ferje på Austbø og Brasøy", mener rådmann Roy Skogsholm.
ordfoerer_01
- Hvis Sintef-rapporten er et bestillingsverk for å få stoppet byggingen av nytt ferjeleie på Austbø, da blir jeg skremt, sier ordfører Arnt Frode Jensen.
alvorlig_01
Rådmann Roy Skogsholm karakteriserer feilen i beskrivelsen av trafikken over Søvik - Herøy som den mest graverende feilen.

Annonser