Skoleskyss over trafikkfarlig bru

FAU1
Herøy formannskap gjorde i dag vedtak om at 1. - 4. klassingene som bor på Nord-Herøy skal få gratis skoleskyss til og fra sentralskolen fra kommende skolestart. Den farlige Herøysundbrua er årsak til det.
Formannskapet hadde sitt møte direkte etter dagens møte i kommunestyret.

Det var ordfører Arnt Frode Jensen som la fram forslaget på vegne av Arbeiderpartiet. Forslaget, som fikk enstemmig tilslutning fra formannskapet, er som følger:

1. Herøy formannskap vurderer det slik at skoleveien for elevene fra Nord-Herøy er utrygg på grunn av manglende trafikksikkerhetstiltak på og ved Herøysundbrua. Det opprettes derfor skoleskyss for 1. - 4. årstrinn fra skolestart 2008.

2. Kostnader ved den utvidede skoleskyss legges fram som egen sak for formannskapet.

3. Kostnader til tilsyn før og etter skoletid forutsettes dekket innen eksisterende rammer.
FAU1
Fra høsten får de minste elevene følge bussen over Herøysundbrua

Annonser