Rådmannen hadde med bakgrunn i likhetsprinsippet innstilt positivt på å utvide skjenkebevillingen til også å gjelde på utflukter utenom bevillingssted «Ut i øyan»

Rådmann Roy Skogsholm signaliserte at han på generelt grunnlag er bekymret for russituasjonen i kommunen, men at han i denne saken så seg nødt til å innstille positivt på grunn av at det allerede tidligere er gitt slik tillatelse til Seløy Kystferie. Han minnet om at administrasjonen forrige gang innstilte på avslag, men at politikerne innvilget endring i bevillingen.

Det betenkelige i denne saken er at det gis tillatelse til endret skjenkested og å ta med skjenkebevillingen ut i naturen. Grunnen til at vi innstiller slik vi gjør er at det allerede er gitt en slik bevilling til en konkurrerende bedrift og at vi skal drive likebehandling, sa Skogsholm.

Jim Dahl (SP) mente at dette var en vanskelig sak og han mente det var betenkelig at det skulle tillates å servere alkohol på fisketurer og andre turer ute i naturen og han kunne ikke støtte saken slik den forelå.

Arnt Erling Paulsen mente det burde defineres hva som er en tur der det skal tillates servering og hvilke rammer som skal gjelde for uteservering på kai.

- Politikerne bør ha en del kriterier og meninger om dette og skjenking bør bare gis i spesielle anledninger, men det må være like betingelser, sa Arnt Erling Paulsen.

Flere representanter støttet Arnt Erling Paulsen i hans syn på saken og mente at kriteriene ved skjenking måtte ses nærmere på, men at det var viktig med likebehandling.

Ikke aktuelt
Steinar Furu (AP) mente at det var uaktuelt å gi tillatelse til å servere alkohol på turer «Ut i øyan» og at dette punktet måtte bort.

I strid med loven
-
Dersom dere ønsker å innskjerpe praksis så må alle behandles likt. Skal man gjøre noe med det må det sies nei og bes om ny behandling av alle slike søknader. Ser vi på loven så er vi nok i denne saken i strid med denne. Det er kun i enkelttilfeller at dette skal tillates, sa Skogsholm

- Steinar Furu (AP) kunne ikke skjønne at det kunne gjøres et nytt vedtak som var i strid med loven og han ville ta saken inn til fylkesmannen hvis dette ble vedtatt. Dette ble støttet av Jim Dahl (SP)

Formannskapet vedtok til slutt saken med fire mot to stemmer.

Protokolltilførsel
Det levert følgende protokolltilførsel fra Jim Dahl og Steinar Furu (AP)
Bevilgningsvedtaket når det gjelder pkt. Samt på utflukter utenom bevillingssted ”Ut i øyan” er i strid med alkohollovens § 4.2.

Må behandles på nytt
Saken ble oversendt fylkesmannen og de har kommet følgende uttalelse:

  1. Bevilling gis for et bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet, jf. § 4-2.  Det kan derfor ikke gis en alminnelig bevilling til å skjenke på utflukter siden dette ikke er knyttet til et bestemt lokale. En bevilling kan imidlertid utvides til å gjelde utenfor skjenkestedet for en enkelt anledning, jf. § 4-2 nest siste ledd, andre setning. Det må enten søkes om utvidelse for hver gang man skal ut på tur, eller bevillingshaver søker på forhånd om flere datoer. Siden vedtaket er feil bør det jo ikke sendes ut.
     
  2. Siden det foreligger en søknad må vel saken behandles på nytt.
     
  3. Siden vedtaket for konkurrenten bygger på feil lovanvendelse, bør dere ta det opp med bevillingshaver og gjøre oppmerksom på at den må trekkes tilbake. De bør jo få lov til å uttale seg om et varsel om omgjøring.  

Etter det vi kjenner til er det i dag sendt brev til Seløy Kystferie om saken.