Skal frakte slam til Mosjøen

rolf
Til onsdagens møte i Plan og Teknisk Hovedutvalg i Herøy innstiller rådmannen på at Rolf Edvardsen skal engasjeres til å gjennomføre innsamling, avvanning og transport av slam til SHMIL sitt anlegg på Åremma i Mosjøen.
Fullstendig innstilling i saka: 1. Rolf Edvardsen AS engasjeres til å gjennomføre innsamling, avvanning og transport av slam til SHMIL sitt anlegg på Åremma i samsvar med tilbud datert 15.05.09. Engasjementet gjelder inntil videre og fram til permanent løsning er på pla

     

2. Herøy kommune inngår avtale med SHMIL om behandling av avvannet slam.   3. For å dekke kostnadene til innsamling, avvanning, transport og kompostering av slam økes årsgebyret for slamtømming slik: (Gjeldende gebyr i parentes) Helårsbolig med slamavskiller og utslippsledning: 1550 kroner (712) Helårsbolig med privat avskiller og utslippsledning: 3030 kroner (2255) Fritidsbolig med privat avskiller og utslippsledning: 800 kroner (388) Fritidsbolig med privat avskiller og tilkoblet kommunal avløsledning: 2280 kroner (1868) Helårsbolig tilknyttet kommunalt avløp: 2500 kroner (2256) Fritidsbolig tilknyttet kommunalt avløp: 1800 kroner (1674) Ekstratømminger av privat avskiller: 3400 kroner (1250)   Tilsidesatte innstillingen i april 29. april i år tilsidesatte Plan og Teknisk Hovedutvalg rådmannens innstillng om å åpne komposteringsanlegg i Øksningan.   Da vedtok utvalget å utsette vedtak i påvente av ytterligere utredning.     Fullstendig vedtak 29. april Hovedutvalget fattet i sak 17/09 (29. april) følgende vedtak   1) Rådmannens innstilling tilsidesettes. 2) Vedtak om komposteringsanlegg for slam gnr. 7 bnr. 58 Øksningan Ytre, utsettes i påvente av ytterlige utredning. 3) Saken sendes tilbake til administrasjonen for saksutredning av alternative løsninger som også medfører kompostering av slam utenfor Herøy. Forslag på interkommunal løsninger skal også være inkludert i dette arbeidet. 4) Det fremforhandles snarest og innen utgangen av juni, en midleritidig avtale med leverandører av tjenesten "slamhenting". 5) Som en midlertidig løsning iverksettes tømming av de kommunale slamavskillerne slik at vi kan opprettholde tilbudet om nødtømming av private slamavskillere 6) Hele saken legges fram på nytt for nye behandling i hovedutvalget.   Prekær situasjon I sakspapirene skirver rådmannen at situasjonen vedrørende slamtømming er prekær.   Det er ikke utført ordinær tømming i 2008 og så langt i 2009. Det er imidlertid utført mange nødtømminger av tanker som er så overfylte at de har sluttet å virke og skapt problemer for våre abonnenter.   Slam fra disse nødtømmingene er deponert i de store kommunale tankene – jfr. tillatelse fra Fylkesmannen. Disse tankene er nå overfylte.   En lokal entreprenør – Rolf Edvardsen AS – har anskaffet utstyr for avvanning av slam. Han er også grunneier til det området hvor det skulle etableres slamkomposteringsanlegg.   Med bakgrunn i vedtak i sak 17/09 punkt 5, og den prekære situasjonen vi har, er det innhentet et nytt tilbud fra Rolf Edvardsen AS som også inkluderer transport av slammet til SHMIL i Mosjøen.   Til onsdagens møte i samme utvalg innstill rådmannen på at Rolf Edvardsen AS engasjeres til å samle inn, avvanne og frakte slammet fra Herøy til SHMIL sitt anlegg på Åremma i Mosjøen.   Vurdering I tillegg til tidligere tilbud vil det påløpe kostnader til leie av spesialcontainer og transport av slam til Mosjøen.   Det er tilbudt en containerleie og leie av oppstillingsplass på 5000 kr pr måned. Dette medfører at containeren vil være avskrevet på om lag 18 måneder. Det er stor usikkerhet om hvor lenge denne ordingen eventuelt vil vare. Rolf Edvardsen ønsker derfor en kort avskrivningstid på containeren.   Han er villig til å gi en betydelig reduksjon i leien dersom avtalen får lenger varighet. Transport av slamcontainer til Åremma vil koste 4.500 kr pr. tur. Bilen vil da ha med om lag 12 tonn med slam. Tilbudet forutsetter en avtaletid på minimum ett år.   I 2009 må det gjennomføres mange tømminger siden vi har et betydelig etterslep fra 2008. I tillegg har mange slamavskillere større fyllingsgrad enn normalt. Det skal også innsamles slam fra fritidsboliger (innsamling hvert 4. år). Dette medfører at det i 2009 skal innsamles langt større mengder slam enn normal.   I 2010 vil tømmingen bli av et langt mindre omfang. Alle tanker blir tømt i 2009, og de tanker som etter normal tømmefrekvens skal tømmes i 2010 vil har bare ett driftsår før ny tømming.   Vi kan anta at kostnadene til innsamling, avvanning, transport og deponiavgift vil ligge på om lag 2350 kr pr. tømming eks. mva. Dette fordeler seg slik: Innsamling og avvanning vil utgjøre 975 kr, containerleie og transport om lag 900 kr og deponiavgift på 465 kr.   De to siste beløpene vil avhenge av fyllingsgrad og tørrstoff innhold. I tillegg vil det påløpe et mindre beløp for å dekke kommunes kostnader til fakturering og vedlikehold av abonnentsregistrene. Slamtømming er forutsatt å være selvfinansierende.   Årlig slamtømmingsgebyr for ett "normal" år vil dermed komme på om lag 1550 kr inkl. mva for en helårsbolig. For 2009 vil ordningen gå med underskudd, mens det for 2010 trolig vil bli et overskudd.   Når containeren er avskrevet vil årsgebyret kunne reduseres med om lag 100 kr.   Dersom tilbudet aksepteres må gebyrøkningen for 2009 vedtas av for kommunestyret.   I regler for offentlige anskaffelser er det to terskelverdier vi kan komme i konflikt med. Vi har en verdi på 100.000 kr som utløser krav til tilbudsinnhenting, og en verdi på 500.000 kr som utløser krav til kunngjøring gjennom Doffin.   Med bakgrunn i foreliggende tilbudet vil vi med stor sannsynlighet overstige begge terskelverdiene for offentlige anskaffelser i 2009 dersom det inngås en avtale med minimum ett års varighet. Vi er imidlertid kommet i en situasjon hvor det er nødvendig å starte tømming umiddelbart.   Det er ikke tid til å gjennomføre normale tilbudsprosedyrer. Utarbeiding av tilbudsgrunnlag og tilbudsinnhenting vil trolig ta flere måneder, og det er usikkert om vi i det hele tatt kan komme i gang med tømming i 2009 dersom denne løsningen velges.   Rolf Edvardsen har i samtale bekreftet at han er villig til å inngå en midlertidig avtale basert på enhetspriser som framkommer i tilbudet. Dette vil avhjelpe situasjonen fram til tilbudsinnhenting har funnet sted. Forutsetningen for dette er at vi dekker gjenstående verdi (rest etter avskrivning) på spesialcontainer.   Konklusjon Dersom vi inngår en avtale på minimum ett år (jfr. forutsetning i tilbudet) vil de økonomiske konsekvenser av slamtømmingen overstige terskelverdiene for offentlige anskaffelser.   Saksbehandler anbefaler derfor at slamtømmingen starter med basis i de enhetspriser som framkommer i tilbud datert 15.05.09. Vi vil da kunne avhjelpe den prekære situasjonen.   Parallelt med dette utredes de forhold som framkommer i vedtaket i sak 17/09 slik at vi snarest kan få en permanent løsning.  

     

 
rolf
Rolf Edvardsen.

Annonser